Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

генетичних категорій, які дійсно зустрічаються на учбовій території.

 
Завдання:
1.Укласти кольорову або чорно-білу геоморфологічну карту згідно завдання.
2.Розробити легенду до геоморфологічної карти
Таблиця 4.1
Легенда геоморфологічної карти
Генетичні категорії та форми рельєфуПозначення на карті
КольоровійЧорно-білій
123
І. Структурний рельєф
ІІ. Вулканогенний рельєф
ІІІ. Вироблений рельєф
(структурно-денудайфйний)
Утворений внаслідок препарування субгоризонтальних пластів осадових порід
IV. Денудаційний рельєф
Створений глибинною і бічною ерозією рік: А - поверхні скульптурних
річкових терас, Б - ерозійні схили у розвитку
Створений ерозією, але перероблений силовими процесами - денудаційно-ерозійні схили річкових долинА - субгоризонтальні поверхні
Б – схили
V. Акумулятивний рельєф
Створені річковою акумуляцією річкові тераси і рівнини
Створені водно-льодовиковими потоками зандрові рівнини
Створені діяльністю вітру еолові рівнини
 
3.Таблиця 3.1
 
Контрольні запитання:
1.Наведіть приклади форм рельєфу.
2.Як картографуються форми рельєфу?
3.Що таке морфоструктури і морфоскульптури? 
4.Як пов’язана геоморфологічна будова території з її землеустроєм?
5.Як впливає морфологічний план території на її геосистемну будову по горизонталі?
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 УКЛАДАННЯ  КАРТИ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
 
Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів. 
Література: основна – [4,5,6]; додаткова – [8,9].
Основні поняття.
1. До четвертинної системи відносяться породи верхньої системи кайнозойської групи. Максимальний вік четвертинних (антропогенових) відкладів 0,7-1 млн. років. У сучасній геології прийнятий поділ четвертинної системи на 4 відділи (відклади): древній еоплейстоцен, середній (мезоплейстоцен) новий (неоплейстоцен) і сучасний (голоцен). Крім того традиційно четвертинні відклади поділяють за віком на сучасні (QIV), верхньочетвертинні (QIII), середньочетвертинні (QII) і нижньочетвертинні (QI).
При картографуванні четвертинних відкладів, що виходять на денну поверхню Землі (без врахування ґрунтових відмін), кольором показують генезис порід, відтінками - вік порід і штриховкою – літологію порід. На картах та розрізах використовують наступні кольори: алювіальні – зелений, делювіальні – помаранчевий, флювіогляціальні – оливковий, еолово-делювіальні – червоний (рожевий), лімногляціальні – світло брунатний, відклади боліт – сірий. Відтінок тим темніший, чим древніші відклади за віком. Літологія порід позначається штриховкою поверх розфарбування.
Типова легенда карти четвертинних відкладів М 1:50000 наведена у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Легенда до карти четвертинних відкладів
ГенезисВікЛітологія
Алювіальні 
СучасніQIVПіски 
Делювіальні  
ВерхньочетвертинніQIIIСупіски 
Флювіогляціальні (водно-льодовикові) 
СередньочетвертинніQIIСуглинки і глини 
Еолово-делювіальні 
НижньочетвертинніQIЛесоподібні суглинки 
Лімногляціальні (озерно-льодовикові) 
Торф 
Відклади боліт  
 
2. Межі контурів на карті четвертинних відкладів визначаємо шляхом інтерполяції даних (див. стратиграфічні індекси та описи у додатку 1) про склад четвертинних відкладів у точках спостереження (розвідувального буріння). При цьому слід враховувати положення меж форм рельєфу та ситуацію згідно топографічної карти.
До кожної розробленої студентом карти четвертинних відкладів створюється своя легенда згідно з вищенаведеною типовою.
Завдання:
1.Укласти кольорову карту четвертинних відкладів згідно завдання.
2.Розробити легенду до карти четвертинних відкладів.
3.Проаналізувати співвідношення карти четвертинних відкладів та геоморфологічної карти.
 
Контрольні запитання:
1.Які відклади називають четвертинними?
2.Як називають яруси у четвертинній системі? 
3.Що вказується у стратиграфічному індексі? 
4.Наведіть приклади четвертинних відкладів різної літології.
5.Де у ландшафтознавстві використовуються карти четвертинних відкладів?
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 УКЛАДАННЯ  ҐРУНТОВОЇ  КАРТИ
 
Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000 укласти ґрунтову карту.
Література: основна - [12,1З,15]; додаткова - [6,17].
Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. 
При картографуванні ґрунтового покриву та при побудові ґрунтових профілів застосовують такі позначення: тип ґрунту – виділяють кольором, підтип – виділяють відтінком основного кольору, рід – виділяють затемненням або відтінком, вид – позначають у індексі ґрунтового контуру, різновид та розряд – зазначають у легенді. Крім того індекс ґрунту, який зображується у центрі кожного ґрунтового контуру вказує на основні класифікаційні ознаки – тип, підтип і вид. За необхідності позначаються і родові ознаки.
Складати ґрунтову карту слід під керівництвом викладача на підставі завдання (додаток 1) з врахуванням всього наявного картографічного матеріалу.
Типова легенда до ґрунтової карти М 1:50000 наведена у таблиці 6.1.
Для кожної розробленої студентом ґрунтової карти створюється своя легенда згідно з вищенаведеною типовою.
 
Завдання:
1.Укласти кольорову ґрунтову карту згідно завдання.
2.Розробити легенду до ґрунтової карти.
3.Проаналізувати співвідношення карти четвертинних відкладів та ґрунтової карти.
 
Контрольні запитання:
1.Чому, на Ваш погляд, ґрунти є „дзеркалом ландшафту”?
2.Назвіть основні таксономічні ранги класифікації ґрунтового покриву. 
3.Де на ґрунтовій карті позначається тип ґрунту та його вид?
4.Де у ландшафтознавстві використовуються ґрунтові карти?
5.Як впливає материнська (четвертинного віку) порода на склад і властивості ґрунту?
 
Таблиця 6.1
Типова легенда до ґрунтової карти
ІндексЗображення на
Фото Капча