Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) «
 
ЗМІСТ:
 
Вступ 
  1. Зміст контрольної роботи 
  2. Вимоги та рекомендації щодо оформлення 
  3. Критерії оцінювання 
  4. Варіанти контрольних робіт 
Рекомендована література 
 
ВСТУП
 
Державний статус української мови, закріплений Конституцією України, розширення сфери функціонування державної мови протягом останнього десятиліття зумовили потребу запровадження в закладах вищої освіти України обов’язкового курсу української мови (за професійним спрямуванням), зокрема для студентів галузі знань 01 Освіта ступеня «Бакалавр».
Відповідно до Закону про мови в Україні, зокрема ст. 6 «Обов’язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій», ст. 11 «Мова роботи, діловодства і документації», ст. 13 «Мова технічної і проектної документації», особи з вищою освітою повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків. З огляду на це проблема піднесення рівня мовної грамотності студентівмайбутніх фахівців, культури професійного мовлення в загальнонаціональному вимірі набуває особливої актуальності.
Професійно орієнтований характер мовлення студента – майбутнього фахівця галузі знань 01 Освіта покликана забезпечити навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням) «.
Предметом навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) « є мова як національнокультурний феномен і засіб спілкування людей, зокрема й у професійній сфері.
Головна мета курсу – підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів; практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; формування комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній і писемній формах; формування навичок практичного володіння мовою в обсязі тематики, обумовленої фаховими потребами.
Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Студенти як майбутні педагоги повинні вирішувати важливі мовні проблеми, пов'язані з труднощами слововживання, секретами ділового мовлення, професійного спілкування; вивчати закони лексичної сполучуваності слів; досліджувати історичні аспекти походження термінів, професіоналізмів, фразеологізмів тощо.
Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науковотехнічного перекладу.
Засвоєння матеріалу даного курсу передбачає засвоєння студентами особливостей професійного мовлення на граматичному, лексичному, фразеологічному, стилістичному рівнях.
Вивчивши курс, студенти повинні вміти
  • складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови;
  • усно спілкуватися українською літературною мовою, виконуючи службові обов’язки;
  • аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української літературної мови;
  • складаючи професійні тексти і спілкуючись усно, правильно використовувати фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, іншомовні слова та їхні українські відповідники;
  • перекладати фахові тексти українською мовою.
Одним із ключових етапів виконання навчальної програми курсу для студентів заочної форми навчання є підготовка до контрольної роботи, виконання якої розвиває у студентів мислення, навички письмового викладу матеріалу і одночасно контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, запорукою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до іспиту. Разом із тим, студент отримує навички, необхідні для укладання різних видів документів.
 
ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Студенти заочної форми навчання галузі знань 01 Освіта, ступеня «Бакалавр», спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією) « обов’язково виконують одну контрольну роботу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) «.
Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу, тому контрольну роботу слід виконувати після опрацювання програмового матеріалу  засвоївши теоретичні відомості з дисципліни й виробивши практичні навички складання, аналізу, коригування, редагування, перекладу професійних текстів і документів.
Виконуючи перше завдання, студент повинен виявити розуміння актуальних проблем українського мовознавства, знання мовного законодавства України, законодавчих та нормативно-стильових основ професійного спілкування, показати знання понять документа, реквізитів, дати визначення окремих мовознавчих термінів тощо.
Щоб успішно виконати друге завдання, студент повинен опрацювати правила складання професійних документів, знати їх реквізити і класифікацію, вимоги до текстів ділових паперів.
Виконавши третє завдання, студент продемонструє навички перекладу російських словосполучень та текстів українською мовою, практично застосує знання норм української літературної мови.
Виконання четвертого завдання засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з мовознавчою довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, «Українським правописом» тощо), з фаховою літературою, уміння аналізувати спеціальні тексти, характеризувати терміни свого майбутнього фаху.
 
ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
 
Кожен із студентів обирає тему роботи. Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером студента за списком. Робота виконується у звичайному учнівському зошиті рукописно або на аркушах формату А 4 – друком. Студент послідовно виконує всі завдання, залишаючи береги (поля) для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача. Виконання кожного завдання потрібно розпочинати з нової сторінки. Зміст завдання записується обов’язково. Писати слід розбірливо, охайно, грамотно. Скорочення слів не дозволяється, сторінки нумеруються.
На наступній після титульної сторінки зазначається
Фото Капча