Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) «
 
ЗМІСТ:
 
Вступ 
 1. Зміст контрольної роботи 
 2. Вимоги та рекомендації щодо оформлення 
 3. Критерії оцінювання 
 4. Варіанти контрольних робіт 
Рекомендована література 
 
ВСТУП
 
Державний статус української мови, закріплений Конституцією України, розширення сфери функціонування державної мови протягом останнього десятиліття зумовили потребу запровадження в закладах вищої освіти України обов’язкового курсу української мови (за професійним спрямуванням), зокрема для студентів галузі знань 01 Освіта ступеня «Бакалавр».
Відповідно до Закону про мови в Україні, зокрема ст. 6 «Обов’язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій», ст. 11 «Мова роботи, діловодства і документації», ст. 13 «Мова технічної і проектної документації», особи з вищою освітою повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків. З огляду на це проблема піднесення рівня мовної грамотності студентівмайбутніх фахівців, культури професійного мовлення в загальнонаціональному вимірі набуває особливої актуальності.
Професійно орієнтований характер мовлення студента – майбутнього фахівця галузі знань 01 Освіта покликана забезпечити навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням) «.
Предметом навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) « є мова як національнокультурний феномен і засіб спілкування людей, зокрема й у професійній сфері.
Головна мета курсу – підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів; практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; формування комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній і писемній формах; формування навичок практичного володіння мовою в обсязі тематики, обумовленої фаховими потребами.
Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Студенти як майбутні педагоги повинні вирішувати важливі мовні проблеми, пов'язані з труднощами слововживання, секретами ділового мовлення, професійного спілкування; вивчати закони лексичної сполучуваності слів; досліджувати історичні аспекти походження термінів, професіоналізмів, фразеологізмів тощо.
Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науковотехнічного перекладу.
Засвоєння матеріалу даного курсу передбачає засвоєння студентами особливостей професійного мовлення на граматичному, лексичному, фразеологічному, стилістичному рівнях.
Вивчивши курс, студенти повинні вміти
 • складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови;
 • усно спілкуватися українською літературною мовою, виконуючи службові обов’язки;
 • аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української літературної мови;
 • складаючи професійні тексти і спілкуючись усно, правильно використовувати фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, іншомовні слова та їхні українські відповідники;
 • перекладати фахові тексти українською мовою.
Одним із ключових етапів виконання навчальної програми курсу для студентів заочної форми навчання є підготовка до контрольної роботи, виконання якої розвиває у студентів мислення, навички письмового викладу матеріалу і одночасно контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, запорукою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до іспиту. Разом із тим, студент отримує навички, необхідні для укладання різних видів документів.
 
ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Студенти заочної форми навчання галузі знань 01 Освіта, ступеня «Бакалавр», спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією) « обов’язково виконують одну контрольну роботу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) «.
Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу, тому контрольну роботу слід виконувати після опрацювання програмового матеріалу  засвоївши теоретичні відомості з дисципліни й виробивши практичні навички складання, аналізу, коригування, редагування, перекладу професійних текстів і документів.
Виконуючи перше завдання, студент повинен виявити розуміння актуальних проблем українського мовознавства, знання мовного законодавства України, законодавчих та нормативно-стильових основ професійного спілкування, показати знання понять документа, реквізитів, дати визначення окремих мовознавчих термінів тощо.
Щоб успішно виконати друге завдання, студент повинен опрацювати правила складання професійних документів, знати їх реквізити і класифікацію, вимоги до текстів ділових паперів.
Виконавши третє завдання, студент продемонструє навички перекладу російських словосполучень та текстів українською мовою, практично застосує знання норм української літературної мови.
Виконання четвертого завдання засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з мовознавчою довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, «Українським правописом» тощо), з фаховою літературою, уміння аналізувати спеціальні тексти, характеризувати терміни свого майбутнього фаху.
 
ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
 
Кожен із студентів обирає тему роботи. Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером студента за списком. Робота виконується у звичайному учнівському зошиті рукописно або на аркушах формату А 4 – друком. Студент послідовно виконує всі завдання, залишаючи береги (поля) для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача. Виконання кожного завдання потрібно розпочинати з нової сторінки. Зміст завдання записується обов’язково. Писати слід розбірливо, охайно, грамотно. Скорочення слів не дозволяється, сторінки нумеруються.
На наступній після титульної сторінки зазначається номер варіанту контрольної роботи (ВАРІАНТ №2). Перед виконанням кожного завдання слід переписати його умову.
Для виконання контрольної роботи можна скористатися рекомендованою літературою (див. список основної і допоміжної літератури).
У кінці виконаної роботи потрібно обов’язково подати список використаної літератури.
Складаючи загальний список використаних видань, слід дотримуватись загальноприйнятого в науковій практиці порядку. Наприклад:
1. Мизайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К. : Професіонал, 2005. – 495 с.
Після списку використаної літератури зазначається дата виконання контрольної роботи та ставиться власний підпис студента.
Контрольну роботу після її виконання слід здати для реєстрації до навчальної частини за 2-4 тижні до початку сесії. Менше ніж за 2 тижні до початку сесії контрольні роботи на рецензію викладачем не приймаються, а студент не допускається до іспиту.
Викладач упродовж 10 днів перевіряє роботу. Зарахована робота є допуском до іспиту. Незараховані контрольні роботи повертається студенту на доопрацювання згідно із зауваженнями викладача.
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи:
Контрольна робота
з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) «
студента гр. 30 БП заочної форми навчання
КППК ім. А. Макаренка
Петренка Івана Миколайовича
Викладач: Броннікова В. Б.
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
При виставленні оцінки за контрольну роботу враховується:
 • повнота розкриття кожного з питань;
 • логічність і послідовність викладу думок;
 • орфографічна і мовленнєва грамотність;
 • правильність оформлення відповідних реквізитів документа на сторінці;
 • стилістична і мовленнєва правильність перекладу фахового тексту;
 • охайність при оформленні роботи.
Робота оцінюється за п’ятибальною шкалою оцінювання.
 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 
Варіант № 1
 
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
Резюме. Вимоги до укладання резюме. Реквізити. Зразки резюме.
Перекладіть українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки:
В Украине как и во многих странах не хватает менеджеров. И нередко на руководящую должность назначают некомпетентного но при этом проверенного человека которым легко управлять. Но может ли такой руководитель стать настоящим лидером?
Если такой человек хочет стать настоящим лидером то прежде всего он должен заняться своим собственным развитием. Когда речь идет о необходимости преобразовывать компанию нужно изменять не только технологические процессы но и способ мышления людей.
4) Відредагуйте речення:
Питання, винесене у повістку.
Дев'ятим пунктом записано інформація про соціальний захист населення.
Комітету треба попрацювати ще дві неділі.
На 12 люте ситуація склалася дуже складна.
З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.
Стаття складається з трьох строчок.
Я теж притримуюсь такої думки.
Більша частина активу осталася.
На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.
 
Варіант № 2
 
Унормованість як головна ознака літературної мови. Мовні норми. Види мовних норм.
Автобіографія. Реквізити. Головні вимоги до укладання автобіографії. Зразок автобіографії.
Перекладіть українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки:
Какими качествами должен обладать успешный деловой лидер?
Во-первых лидер должен хорошо знать себя свои сильные и слабые стороны должен быть уверенным в себе а также иметь желание и готовность постоянно работать над своим развитием. Во-вторых лидер должен быть коммуникабельным обладать сильно развитой интуицией. В-третьих лидер должен уметь хорошо справляться со стрессом. В-четвертых у лидера обязательно должно быть чувство социальной ответственности. И последнее. У самых лучших лидеров очень высокий уровень оптимизма и счастья.
Зробіть правильний вибір слів. Запишіть речення.
Керівники названих господарств (не здійснюють, не виконують) своїх обов’язків.
У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так і юридичні особи.
Збори акціонерів (оголосили, проголосили) відкритими.
(Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим.
Звіт про підготовку (жилого, житлового) фонду до зими.
Звіт про виконання (завдань, задач) з (запровадження, використання) передових методів (керування, управління).
Звіт про (стан, положення, становище) техніки і надходження (палива, пального).
Звіт про хід (збирання, збору) врожаю, про стан (посівів, сівби) озимих культур.
Звіт про (закупку, покупку, закупівлю) (лишків, надлишків, залишків) молочної продукції.
 
Варіант № 3
 
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови.
Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Характеристика. Види характеристик. Призначення. Реквізити. Зразки характеристик.
Перекладіть українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки:
В условиях когда рыночная система цен не выделяет ресурсы на общественные блага а на квазиобщественные выделяет их недостаточно каким же должен быть механизм обеспечивающий их производство? В отличии от товаров индивидуального потребления покупаемых у частных предприятий на основе самостоятельных решений самих индивидов общественные блага приобретают через посредство правительства на основе групповых или коллективных решений.
Повторіть правопис слів іншомовного походження. Запишіть слова, вставляючи пропущені літери (и, і) :
Форт... с... мо, ч... пси, Корс... ка, Т... бет, Сканд... нав... я, Браз... ил... я, Сомал..., Ч... каґо, Мекс... ка, Ваш... нгтон, С... р... я, Цюр... х, Кембр... дж, Ч... л..., Кр... т, м... тропол... т, г... потеза, жур..., п... ан... с... мо, тр... атлон, д... зель, тр... умф,... нц... дент,... м... тац... я.
 
Варіант № 4
 
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
Заява. Види заяв. Реквізити. Оформлення. Зразки заяв.
Перекладіть українською мовою. З'ясуйте особливості прийменникових конструкцій в обох мовах:
По отношению к кому; комиссия по составлению резолюции; в течение года; учитель по профессии; по направлению к городу; работать по выходным дням; по истечении срока; обучать на родном языке; к вашему сведению; к началу учебного года; с общего согласия; на наличные деньги; быть к десяти часам; вызвать по служебным делам; отправить по почте; не по адресу; не по силам; пришлось по вкусу; при любых условиях; на следующий день.
Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери і розділові знаки:
С…стема економічних законів об... єднує чотири іх типи загал... ні економічні закони тобто закони властиві (у, в) сім суспіл... ним способам виробництва закон зростан... я потреб закон економії часу та інші. Серед загал... них економічних законів (у, в) свою чергу виділяют... ся закони розвитку і функціонуван... я с…стеми продуктивних сил закон приведен... я (у, в) дію все/зростаючої мас... и засобів виробництва з де/далі мен... шою затратою людс... кої сили а також закони які управляют... техніко/економічними віднос…нами закон усуспіл... нен... я виробництва і праці закон переміни праці.
 
Варіант № 5
 
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.
Поняття ділового спілкування.
Рекомендаційний лист. Мета рекомендаційного листа. Правила написання. Частини рекомендаційного листа. Інформація, що міститься у тексті. Зразок рекомендаційного листа.
Перекладіть українською мовою. З'ясуйте особливості прийменникових конструкцій в обох мовах:
Быть в обиде; по непредвиденным обстоятельствам; по поручению; по специальности; по возможности; по собственному желанию; по договорённости; по требованию; по болезни; называть по фамилии; по понедельникам; общество по охране окружающей среды; продвигаться по пути реформ; из-за полной некомпетентности; инспектор по делам несовершеннолетних; приказ по армии; старший по возрасту; получать по неофициальным каналам связи; отдыхать по праздникам; по предложению делегата.
Повторіть правила написання префіксів і суфіксів, правопис прислівників і службових частин мови. Запишіть слова:
Пр... морозити, пр... мерзлий, ро... трусити, пр... дставник, пр... рва, пр... в’янути, (з, с) фотографувати, (з, с) цідити, не/здійсне (н, нн) ий, довгожда (н, нн) ий, не/сподіва (ннн) ий, до/речі, по/правді, по/двоє, по/третє, час/від/часу, на/передодні, аби/коли, де/небудь, на/видноті, по/християнськи, не/мов/би/то, все/таки, з/під, на/при/кінці, адже/ж, не/порушно, ні/живий/ні/ мертвий, наче/б/то.
 
Варіант № 6
 
Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Культура сприймання публічного виступу. Види публічного мовлення.
Особовий листок з обліку кадрів. Реквізити. Правила заповнення особового листка. Зразок особового листка з обліку кадрів.
Перекладіть українською мовою. З'ясуйте особливості прийменникових конструкцій в обох мовах:
Комиссия по вопросам; лекция по этике; важный по значению; по истечении срока; тосковать по прошлому; по мнению большинства опрошенных; при всей значимости; в свою очередь; в качестве исключения; двигаться по пути; по вине; обратиться по делу; диссертация по специальности; принципиально иной по сути; по завершении работы; по инициативе; при помощи представителей президента; в последнее время; в течение года; обратиться по адресу; по случаю годовщины.
До поданих ненормативних слів та словосполучень, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні:
Відзив; заключення; висновки по викладеному; відмінити; в деякій мірі; в кінці кінців; добавити; доказувати; задіяти; між тим; примірний; при наявності; мова йде про; перечислити; підготовити; не дивлячись на; протирічити; рахувати що; рішити проблему; приймати до уваги; приміняти; признавати; намітити;, при виробленні; приступати (до чого) ; направляти; область виробництва; оточуюче середовище; по крайній мірі; поступати до.
 
Варіант № 7
 
Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.
Наказ щодо особового складу. Реквізити. Оформлення тексту наказу. Зразки наказів.
Перекладіть українською мовою. З'ясуйте особливості прийменникових конструкцій в обох мовах:
По исчерпании возможностей; действовать по собственному усмотрению; при резком разрыве между имущими и неимущими; в значительной степени; идти по следам предшественников; из-за отсутствия; мероприятия по улучшению; дежурный по стажу; новый по своему характеру; общаться по телефону; работать по выходным дням; по требованию руководителя; при достаточно большой пассивности населения; вступать в силу; в соответствии с рекламными образцами; прийти к убеждению; сбор у военкомата; взнос в фонд социальной защиты населения; завершить в текущем году; поступить согласно инструкции.
Поясніть значення слів-термінів, шість з них уведіть у речення:
Концерн, ваучер, вексель, дизайн, альтернатива, інституція, кодекс, асиміляція, легітимність, глобалізація, регрес, офшорна компанія, модернізація, корупція, імідж, кадастр, інвестиції, ембарго, консенсус.
 
Варіант № 8
 
Ділова бесіда. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.
Трудова книжка. Заповнення трудової книжки. Занесення відомостей про працівника, роботу, нагородження, заохочення. Зразок заповнення титульного аркуша, записів і відомостей про роботу.
Перекладіть українською мовою. З'ясуйте особливості прийменникових конструкцій в обох мовах:
Принять к сведению; заплатить по счету; отпуск по болезни; приобрести по дешевке; в зависимости от соотношения факторов; различаются в зависимости от стадии общественного развития; плыть по течению; по многим причинам; предприятие по изготовлению; специалист по менеджменту; по состоянию на 1 января; послать информацию по интернету; прийти к началу; в тот же момент; подготовленный с помощью компьютера баланс; начать в 10. 00; на должном уровне; обратиться по адресу; письмо с уведомлением; принять к сведению.
Поясніть значення слів-термінів, шість з них уведіть у речення:
Мораторій, піар, плюралізм. масштаб, інтелектуальний, локальний, паритет, дилер, маклер, емісія, консорціум, кон’юнктура, ліцензія, корпорація, поліс, мораторій, дотація, акциз, ноухау, лізинг.
 
Варіант № 9
 
Ділова телефона розмова. Компоненти. Комунікативні ролі співрозмовників. Особливості ділової телефонної розмови. Етикет телефонної розмови.
Трудовий договір. Реквізити. Зразок трудового договору.
Перекладіть українською мовою:
Без видимой причины; бесполезный труд; благодаря служебному положенню; в порядке исключения; в противном случае; ввести закон в силу; ввести запрет (на что-то) ; ввиду того, что; вводить в заблуждение; в затруднении; в общей сложности; в равной степени; во что бы то ни стало; в соответствии с законом; в целях предотвращения; вынести благодарность; банковский перевод; бартерная сделка; безналичный расчёт; вакантная должность.
Поясніть значення слів-термінів, шість з них уведіть у речення:
Презентація, прес-реліз, ратифікація, чартер, де-юре, де-факто, інжиніринг, аудит, брифінг, маркетинг, дистриб’ютор, холдинг, інфраструктура, дефініція, тендер, депозит, менеджмент, авізо, девальвація, консенсус.
 
Варіант № 10
 
Нарада як форма колективного обговорення. Види нарад. Етичні підходи до забезпечення ефективності наради як форми колективного обговорення проблем.
Контракт. Реквізити. Порядок укладання контракту. Структура тексту контракту. Зразок контракту.
Перекладіть українською мовою:
Довести до всеобщего сведения; до сих пор; за наличные деньги; за неимением; из-за неосторожности; исключительно важно; исключительно для сотрудников; к десяти часам; между тем; меры по предупреждению; на будущей неделе; наводить справки; на общественных началах; на основе договора; на протяжении года; платёжная ведомость; паевой взнос; акцизное обложение; ассоциация предпринимателей; балансовый отчет.
Повторіть правила вживання апострофа і м’якого знака. Запишіть слова:
Св... ято, кур... єр, дзв... якнути, кр... якати, без... ядерний, роз... юшити, дез... інформація, торф... яний, в’яз…кіс…т…, мен…ший, волин... с... кий, т... охкати, в... яз…кий, сторіч…, Натал... чин, дон... чин, різ... б... яр, двох…ярусний, кон…юнктура, промін…чик, люд…с…кіс…ть, пів…яблука, моркв…яний, рум…яний, п…юре, Уман…щина, шіст…десят, пан…щина, сторін…ці, спіл…чан…с…кий.
 
Варіант № 11
 
Збори як форма прийняття колективного рішення. Визначення мети. Підготовка до зборів. Регламент. Виступ під час зборів.
Трудова угода. Реквізити. Зразок трудової угоди.
Перекладіть українською мовою:
Нанесенные убытки; не в состоянии решить; неотложное дело; несмотря на; несопоставимые цифры; отстраниться от дел; оценить по достоинству; отменить решение; подведение итогов; понести потери; поступили предложения; предоставить возможность; представить справку; прибегать к суровым мерам; привлекать к ответственности; пути сообщения; расписка в получении; расходная накладная; спрос и предложение; текучесть кадров.
Повторіть правопис великої літери. Запишіть слова:
Д (д) алекий С (с) хід; В (в) елика В (в) ведмедиця; К (к) андидат Н (н) аук; Л (л) ауреат Д (д) ержавної П (п) ремії ім. Т. Г. Шевченка; З (з) олоті В (в) орота; П (п) роспект Д (д) ружби Н (н) ародів; О (о) рганізація О (о) б’єднаних Н (н) ацій; А (а) втономна Р (р) еспубліка К (к) рим; К (к) абінет М (м) іністрів України; М (м) іністерство О (о) світи і Н (н) ауки України; З (з) бройні С (с) или України; Н (н) аціональна А (а) кадемія Н (н) аук України; В (в) ітчизняна В (в) ійна; Н (н) аціональна О (о) пера України ім. Т. Г. Шевченка; С (с) вятий Д (д) ух; Н (н) овий Р (р) ік; А (а) кт П (п) роголошення Н (н) езалежності України; Л (л) ьвівський П (п) алац О (о) друження; Г (г) енеральний П (п) рокурор України; Є (є) європейська П (п) лоща.
 
Варіант № 12
 
Дискусія як форма колективного обговорення. Мета. Етапи організації дискусії. Правила ведення дискусії.
Протокол. Види протоколів. Реквізити. Вимоги до оформлення тексту протоколу. Зразок протоколу.
Перекладіть українською мовою:
Прийти к согласию; прилагать все усилия; принести вред; принимать во внимание; приступить к обсуждению; проведение меропритий; семейное положение; склоняться к предложению; следующим будет выступать; смещать с должности; соблюдать закон; согласно штатному расписанию; составлять соглашения вне биржи; с учетом полученной прибыли; учредительное собрание; ущемлять права; отпуск по болезни; понести потери; принимать участие; пришло в негодность.
Повторіть правила творення українських чоловічих та жіночих форм імен по батькові. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:
Євген, Едуард, Олександр, Юрій, Віктор, Мирослав, Дмитро, Олег, Геннадій, Михайло, Леонід, Павло, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Володимир, Хома, Кузьма.
 
Варіант № 13
 
«Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми Технології проведення «мозкового штурму».
Витяг з протоколу. Реквізити витягу з протоколу. Зразки витягу з протоколу.
Перекладіть українською мовою:
Аспирант университета; оценка финансового состояния; определить возможности пользователя; объем кредитного потенциала банка; величина долга; разделы актива и пассива отчетного баланса; исчисление прибавки; методы, ориентированные на требования современного производства; позволяющий доступ к файлам; предлагаемый вариант реструктуризации предприятия; устаревшие экономические методы; составленный квартальный отчет; противопожарные правила; поставлять некачественное сырьё; удачное разрешение конфликта; получить строгий выговор; явиться не вовремя; неотложное дело; общественное мнение; общественные отношения.
Доберіть українські відповідники до поданих іншомовних слів. Складіть шість речень з іншомовними словами.
Індустрія, процент, голкіпер, аеродром, фотографія, гігант, резолюція, ландшафт, фіаско, тріумф, лінгвістика, коментар, вояж, фаворит, анонс, ліквідація, кульмінація, корективи, консиліум, універсальний, термічний, суверенний, персональний, легальний.
 
Варіант № 14
 
Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Призначення документів. Функції документів. Класифікація документів. Вимоги до мови ділових паперів.
Повідомлення про захід. Реквізити. Зразок повідомлення.
Перекладіть українською мовою:
Поступить на курсы водителей; товар поступил испорченным; участник сделки; уход на другую работу; потеря трудоспособности; значительная стоимость; фальсификация данных; несоответствие денежных поступлений; лечебно-оздоровительное заведение; составить докладную записку; прибыль составила четыре процента; срочная командировка; необоснованные обвинения; дать верное указание; расчётная ведомость; получить основательные доказательства; краткосрочное соглашение; рассчитаться наличными; личный листок; наличные деньги.
Повторіть правопис складних слів. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс:
Воле/любний, екстра/ординарний, свят/вечір, середньо/віччя, народно/господарський, глухо/німий, екологічно/чистий, аграрно/сировинний, супер/зірка, генерал/губернаторський, жовто/гарячий, хімічно/зв’язаний, радіо/комітет, пів/гривні, екс/чемпіон, абсолютно/досконалий, історико/літературний, радіо/фізичний, лісо/степ, міні/футбол, напів/автомат, дванадцяти/денка, авто/клуб, лікар/хірург, пройди/світ, трохи/вище/зазначений, гідро/енергетика, прем’єр/міністр, пів/ями, стерео/система.
 
Варіант № 15
 
Поняття про реквізити ділових паперів. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Формуляр.
Службова записка. Види. Реквізити. Головні вимоги. Зразки.
Перекладіть українською мовою:
Действующий устав; составить смету на текущие расходы; вплоть до исключения; перевести деньги на счёт; оказывать значительное влияние; наложить штраф; обрисовать способы исследования; появиться вовремя; принять к сведению; объявить выговор; выплатить пособие; объяснить поступок; рассказать подробно; отправиться в командировку; быть рядом; сообщить немедленно; перевести на конкретный счёт; наложить штраф; вызвать по служебным делам; лицевой счёт.
Перепишіть слова, поставте наголос:
Одинадцять, середина, ненависть, коромисло, ідемо, чотирнадцять, тонкий, завжди, мабуть, весняний, випадок, фаховий, текстовий, ясний, байдуже, слизький, живопис, перепис, кажу, підемо, повернеться, літопис, верба, приятель, босий, кидати, було, знайдеться, разом, помилка.
 
Варіант № 16
 
Історія і сучасні проблеми української термінології.
Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.
Звіт. Види звітів. Реквізити звіту. Вимоги до оформлення. Зразок звіту.
Перекладіть українською мовою:
Обрисовать способы исследования; появиться вовремя; объявить выговор; выплатить пособие; начать в 10. 00. ; косвенная причина; прийти к началу; рассказать подробно; пересесть на другое место; отправить по почте; отправиться в командировку; быть рядом; сообщить немедленно; перевести на конкретный счет; безналичный расчет; дальнейшее использование; заказное письмо; изысканные манеры; изысканный вкус; каждые полчаса.
Повторіть теми: «Зміни приголосних на межі кореня і суфікса», «Спрощення в групах приголосних». Утворіть прикметники від поданих слів. Запишіть утворені слова.
Область, нацист, честь, виїзд, хвастати, пристрасть, баласт, випуск, контраст, якість, зап’ястя, агент, заздрість, об’їзд, асистент, інститут, запуск, вартість, кількість, комендант, усно, екстреміст, кар’єрист, жалість, форпост, ненависть, студент, злість, захист, тиждень.
 
Варіант № 17
 
Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.
Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. Науковий етикет.
Довідка. Види довідок. Реквізити. Зразки довідок.
Перекладіть дієприкметникові конструкції українською мовою, уникаючи описових дієслівних зворотів та ненормативних утворень:
Ведущий способ; существующие отличия; знающий иностранные языки; продолжающий настаивать на том, что; привыкший к условиям; замедляющиеся темпы; господствующие общественные институты; существующие показатели; внедряющий рыночные механизмы; растущие потребности; малоимущие слои населения; доминирующая тенденция; действующий закон; существующие ресурсы; снижающийся уровень; факторы, влияющие на рост.
Повторіть тему «Зміни приголосних на межі кореня і суфікса». Утворіть прикметники від поданих слів за допомогою суфікса -ськ (ий). Запишіть утворені слова.
Опонент, кріпак, людина, чех, університет, сирота, вояк, бурят, латиш, ткач, калмик, печеніг, тюрк, гігант, юнак, солдат, ілюзіоніст, баск, пацифіст, завод, волох, грек, казах, егоїст, захист, пропаганда, емігрант, публіцист, кореспондент, президент.
 
Варіант № 18
 
Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
Прес-реліз. Підстави для написання прес-релізів. Реквізити. Вимоги до написання тексту прес-релізу. Зразки прес-релізів.
Перекладіть дієприкметникові конструкції українською мовою, уникаючи описових дієслівних зворотів та ненормативних утворень:
Готовящийся проводить; продолжающий развивать; движущая сила; преобладающая роль; существовавший урівень; повышающийся уровень жизни; продолжающий использовать; обсуждавшийся ранее; решающее влияние; передать следующее; существующие нормы; регулирующий цены; участившиеся случаи; общество, находящееся в безопасности; запрещающий использовать; продолжающий исследовать.
Складіть словосполучення з поданими словами. З’ясуйте особливості вживання паронімів у професійному мовленні.
Кампанія  компанія; особистий  особовий; факт – фактор; уява  уявлення; показник  покажчик; ефектний – ефективний; напрям – напрямок; економічний – економний; тактовний – тактичний; адрес – адреса; абонент – абонемент; адресат – адресант; громадський – громадянський; музичний – музикальний; ділянка – дільниця.
 
Варіант № 19
 
Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.
Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
Службовий лист. Види службових листів. Реквізити службових листів та їх оформлення. Класифікація службових листів. Листи, що потребують відповіді. Їх характеристика. Зразок службового листа, що потребує відповіді.
Перекладіть текст українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки:
В сфере розничной торговли региональные управляющие сбытом могут периодически встречаться для обсуждения общих проблем координации стратегии сбыта и обмена информацией о продукции. В компаниях наукоёмких отраслей ключевые руководители среднего звена из производственных, маркетинговых и проектно-исследовательских отделов встречаются для координации действий по обновлению продукции. На основе базовой технологии компании могут выпускать разнообразные продукты, поэтому чрезвычайно важно через проектно-исследовательский отдел получать информацию о том, чего хочет рынок.
Виберіть у дужках потрібне за змістом слово. Запишіть утворені словосполучення. З чотирма складіть і запишіть речення.
(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; виборча (кампанія, компанія) ; (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (говорити, казати, висловлювати) думки; (правильна, вірна) відповідь; (бажати, зичити) успіху; (вибирати, обирати) на посаду; (відмінити, скасувати) закон; (докладати, прикладати) зусилля; (опанувати, освоїти, оволодіти) професію; (співпадають, збігаються) думки; (триває, продовжується) засідання; (відношення, ставлення) до колег.
 
Варіант № 20
 
Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Мета. Реквізити. Зразки оформлення.
Службовий лист. Види службових листів. Вимоги до тексту службового листа. Класифікація службових листів. Листи, що не потребують відповіді. Їх характеристика. Зразок службового листа, що не потребує відповіді.
Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки:
Бюджет – план отражающий ожидаемые результаты и распределяемые ресурсы в количественной форме. Гибкие производственные системы – процессы производства реализующие все достоинства высокой степени автоматизации без потери гибкости. Объём управления – число людей находящихся в непосредственном подчинении руководителя. Контроль – процесс обеспечивающий достижение организацией поставленных целей. Платёжная матрица – статистический метод принятия решений помогающий руководителю выбирать лучшее из возможных альтернатив.
Виберіть у дужках потрібне за змістом слово. Запишіть утворені словосполучення. З чотирма складіть і запишіть речення.
(Розповсюджувати, поширювати) інформацію; (познайомитися, ознайомитися) з документами; (настоювати, наполягати) на своєму; (виключити, вимкнути, загасити) електрику; відкрити (рахунок, книжку, очі, двері) ; (наступне, подальше) навчання; (круглий, цілий) рік; чинний (засіб, закон) ; (громадські, громадянські) права; воєнний (трибунал, обов’язок, стан) ; становище (родинне, службове, географічне) ; (розбіжність, розходження) думок; (підписка, передплата) на періодику; творча (особа, особистість) ; (напрям, напрямок) діяльності; виборча (ділянка, дільниця).
 
РЕКОМЕНДОВАНА Список використаних джерел
 
Базова
 1. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. К. : Знання, 2008. – 430 с.
 2. Глущик С. В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. – К. : А. С. К., 2005. – 400 с.
 3. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с.
 4. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.
 5. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х. : Торсінг, 2004. – 448с.
 6. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів. Підручник. – К. : АЛЕРТА, 2004. – 320 с.
 7. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К. : Правова єдність, 2009. – 296 с.
 8. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с., 43 табл.
 9. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К. : Либідь, 1998. – 296 с.
 10. Плотницька І. М. Ділова українська мова: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.
 11. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.
 12. Шевчук СВ., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К. : Алерта, 2011 -696 с.

 

Допоміжна
 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004.
 2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги -ХХІ, 2005.
 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К. : Каравела, 2008.
 4. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007.
 5. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: Підручник. – К. : Вища школа, 2003.
 6. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.
 7. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. – К. : Кондор-Видавництво, 2012 – 350 с.
 8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. – К. : Знання, 2006.
 9. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – Львів: Світ, 2008.
 10. Українська мова: Енциклопедія. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М. П. Бажана, 2004.
 11. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навчальний посібник. – К. : «Академвидав», 2004.
 12. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К. : Арій, 2008. – 424 с.
 13. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К. Арій, 2009.
 14. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 480 с.
 15. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 480 с.
 16. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. – К. : Арій, 2009.
 17. Шевчук С. В., Кабиш О. О., Клименко І. В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. – К. : Арій, 2008

 

Словники
 1. Ганич Д. І., Олійник С. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990.
 2. Ганич Д. І., Олійник С. І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
 3. Головащук І. С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.
 4. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.
 5. Головащук І. С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001.
 6. Головащук І. С. Словник наголосів. – К., 2000.
 7. Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.
 8. Єрмоленко С. Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.
 9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К. : Видавництво «Українська книга», 2004.
 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – Львів: БаК, 2006.
 11. Олійник О., Сидоренко М. М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.
 12. Олійник О., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. – К., 1991.
 13. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І. С. – К., 1994.
 14. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.
 15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А. А. – К., 1996.
 16. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993.
 17. Словник іншомовний слів. / За ред. О. Мельничука. – К., 1985.
 18. Словник скорочень української мови. – К., 1982.
 19. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С. Я. – К., 1989.
 20. Словник української мови: У 11 т. – К., 1971 – 1981.
 21. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006.
 22. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.
 23. Тараненко А. А., Брицын В. М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992.
 24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
 25. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / За ред. В. М. Русанівського – К. : Довіра, 2006.
 26. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. – К. : Вища школа, 2008.

 

Інформаційні ресурси
 1. www. litopys. org. ua
 2. www. mova. info
 3. www. novamova. com. ua
 4. www. pereklad. kiev. ua
 5. www. pravopys. net
 6. www. r2u. org. ua
 7. www. rozum. org. ua
 
Фото Капча