Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
БЄЛЬСЬКА Олександра Арутюнівна
 
УДК 629.735.083.03(043.3)
 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
 
Спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ − 2007
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Казак Василь Миколайович, Національний авіаційний університет, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор  Терьошкін Олександр Олександрович, Український державний учбово-сертифікаційний центр ЦА, головний науковий співробітник, заступник генерального директора з науково-методичної та учбової роботи; кандидат технічних наук, Пащенко Сергій Валерійович, Державний науково-дослідний інститут авіації, начальник управління.
Захист дисертації відбудеться “31” січня 2008р. о 14:00 годині в аудиторії 1.001 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03 при Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ-680, просп. Космонавта Комарова, 1.
 
ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
Актуальність роботи. Нині технічне обслуговування (ТО) газоперекачувальних агрегатів (ГПА) проводиться з використанням таких середньостатистичних показників, як наробіток на відмову і призначений ресурс. Така стратегія ТО призводить до неефективного використання фактичного ресурсу. У зв'язку з цим науковий і практичний інтерес має задача всебічного теоретичного обґрунтування методики організації ТО ГПА за станом.
Зв’язок дисертаційної роботи з програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень, що проводяться на кафедрі автоматизації та енергоменеджмента аерокосмічного інституту НАУ (м. Київ) протягом 2005-2007 років за темою "Обслуговування і ремонт автоматизованих систем трубопровідного транспорту".
Мета і завдання дисертаційної роботи. Метою роботи є алгоритмічний синтез інтегральної інформаційно-обчислювальної системи, що дозволяє реалізувати як ТО ГПА за станом, так і комбіноване (ТО за наробітком і прогноз передвідмовного стану).
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:
синтез адаптивної системи неперервного моніторингу (АСНМ) параметрів, що характеризують технічний стан (ТС) газотурбінної установки (ГТУ) з відцентровим нагнітачем (ВЦН);
ідентифікація параметрів, що характеризують ТС ГТУ з ВЦН;
прогнозування параметрів, що характеризують ТС ГТУ з ВЦН.
Крім того необхідно розробити рекомендації з практичної реалізації методики організації ТО ГПА за станом.
Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є стратегії ТО ГПА з газотурбінним приводом. Предмет дослідження − система неперервного контролю й прогнозування ТС ГПА з газотурбінним приводом .
Методи дослідження:
методи математичного аналізу, лінійної алгебри, функціонального аналізу, за допомогою яких синтезована адаптивна система неперервного моніторингу параметрів, що характеризують ТС об'єкта;
методи теорії автоматичного керування для оцінки можливості фізичної реалізації і стійкості синтезованої адаптивної системи неперервного моніторингу, а також для ідентифікації параметрів, що характеризують ТС об'єкта;
методи теорії імовірності і математичної статистики для оцінки поточного стану й індивідуального прогнозування параметрів, що характеризують ТС об'єкта;
методи газової динаміки, що використані при побудові математичної моделі одновальної ГТУ з ВЦН. 
Наукова новизна отриманих результатів:
вперше синтезована структура адаптивної системи неперервного моніторингу параметрів, що характеризують ТС об’єкта, яка дозволяє здійснювати контроль цих параметрів у реальному часі;
запропонована модифікація методу параметричної ідентифікації об’єкта ТО, яка дозволяє ідентифікувати параметри, що характеризують ТС об’єкта без втручання в штатний режим роботи ГПА;
розроблені нові алгоритми оцінки поточного ТС об’єкта й алгоритми прогнозування ТС об’єкта на визначений проміжок часу;
розроблена лінійна динамічна модель одновальної ГТУ з ВЦН, параметри якої (коефіцієнти підсилення, сталі часу) характеризують ТС ГПА.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблено методику ТО ГПА, яка дозволяє прогнозувати процес зміни параметрів, що характеризують ТС, і оцінювати час їхнього виходу на границю допусків.
Одержані в дисертаційній роботі результати дають можливість:
вести неперервний моніторинг параметрів, що характеризують ТС, і прогнозувати значення цих параметрів на визначений період упередження;
одержувати кількісні значення параметрів, що характеризують ТС ГТУ з ВЦН, і оцінювати імовірність перебування цих параметрів у полі допуску;
виявляти тенденцію зміни кожного параметра, що характеризує ТС ГТУ з ВЦН.
Відмінною рисою розробленої в дисертаційній роботі методики є те, що можна організувати ТО ГПА за станом або комбіноване (ТО за наробітком і прогноз передвідмовного стану) без залучення складних систем як вбудованого, так і зовнішнього контролю в умовах штатного функціонування і відсутності статистичних даних по великій кількості однотипних об'єктів, що має місце для ГТУ з ВЦН.
Розроблена в дисертаційній роботі методика може бути використана для організації повної або часткової технічної експлуатації за станом будь-яких динамічних об'єктів без додаткових обмежень. 
Результати дисертаційних досліджень впроваджено шляхом використання в навчальному процесі НАУ на кафедрі автоматизації та енергоменеджменту.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є узагальненням результатів теоретичних та експериментальних досліджень, проведених автором особисто. Основні отримані автором результати опубліковані в [1, 2, 3, 5]:
[5] – викладено методику організації ТО ГТУ за станом;
[1] – математично обґрунтована методика формування вектора визначальних параметрів газотурбінного двигуна і алгоритм одержання чисельних значень цих параметрів;
[2] – узагальнено результати роботи [5] на випадок збігу розмірності вхідного і вихідного векторів, що
Фото Капча