Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика викладання нестандартних уроків з образотворчого мистецтва у початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
1.1.Нетрадиційний урок як одна з форм навчання
1.2. Вимоги до нетрадиційних методів навчання
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2.1. Мета і зміст нестандартного підходу до проведення уроків образотворчого мистецтва в початкових класах
2.2.Методи та засоби,що використовуються у нестандартному навчанні
2.3. Методика використання художньо – дидактичних вправ та ігор на уроках образотворчого мистецтва
2.4. Методика організації колективно-творчої роботи на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які мали б високі творчі здібності та володіли б певними якостями, уміли б самостійно критично та творчо мислити, знаходити шляхи вирішення проблеми, грамотно опрацьовувати інформацію. Основне завдання сучасного вчителя - залучити учнів до активної та самостійної діяльності. Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости у стійкий інтерес до знань. Тільки в разі такого підходу можливе формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, морального здоров'я,  яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, стане можливим. 
У зв'язку з цим все більше ми відчуваємо гостру потребу в удосконаленні традиційних форм навчання. Не слід забувати, що вчитель є головною рушійною силою в забезпеченні процесу формування учня, як особистості. Він повинен знаходитися в постійному пошуку таких форм і методів навчання, які б забезпечували не тільки інтенсивне оволодіння базових знань, умінь і навичок, що вимагає чинна програма, але й викликає в учнів інтерес до знань, прагнення до навчання. В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як форми організації навчальної діяльності учнів, що диктує необхідність застосування так званих «нетрадиційних» форм навчання. Очевидно, одним із можливих варіантів розв'язання проблеми може стати застосування нестандартних форм проведення уроків.
Нестандартний урок – таку назву отримало явище, що виникло як своєрідна реакція масової педагогічної практики 70 – х років ХХ сторіччя на втрату учнями інтересу до навчання. Первинне значення терміну – навчальне заняття, яке має нестандартну ( невизначену ) структуру.
Впровадження нестандартних уроків сприяє раціональному використанню навчального часу, підвищує продуктивність роботи учнів на уроці, а також розширює функції вчителя. Вони урізноманітнюють форми роботи з учнями; сприяють вихованню творчої особистості школярів; дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу. Вимагають розробки технології застосування нових освітніх форм. Нестандартні уроки забезпечують взаємодію в процесі спілкування суб'єктів навчання в умовах парної роботи, роботи малих груп, між групової роботи, між учителем і школярем виникає співтворчість. Організовуючи взаємодію, учитель керує пізнавальною діяльністю, творчим пошуком дітей. Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновки, що вид нестандартного уроку залежить від дидактичних цілей уроку, способу його проведення, особливостей процесу навчання, його складових частин. Нестандартні уроки, які  зацікавлюють майже всіх учнів, базуються на грі, що розряджає напружене середовище, допомагає створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей, стимулюють до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви. 
Мета уроків образотворчого мистецтва полягає у розвитку у дітей схильності до спостереження за навколишньою дійсністю, розвитку найважливіших для художньої творчості умінь – бачити життя очима художника. Формування спостережливості, уваги до навколишньої дійсності освоєння художніх матеріалів – основні завдання цієї навчальної дисципліни. 
Наразі змінено підхід до визначення структури в початковій школі. Дидактики наголошують на її багатоваріантному характері, пропонують розрізняти типові уроки та специфічні форми їх проведення. Визнання свободи вчителя в доборі форми уроку (звичайно з огляду на його мету, зміст, вікові особливості учнів) стимулює широке використання відомих форм та пошук нових. Ще один поштовх до пошуків у цьому напрямі - шестирічні першокласники, навчання яких вимагає гнучкості у використанні форм уроків. 
Поданий курсовий проект спрямований на дослідження нестандартних методів викладання образотворчого мистецтва в початковій школі. 
Актуальність роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності нестандартних методів навчання та створенні прикладу нестандартного уроку для викладання у початковій школі.
Об'єкт дослідження: процес впровадження і застосування нестандартних методів і форм роботи на уроках з образотворчого мистецтва в системі початкової освіти.
Предмет дослідження: інноваційні технології і нестандартні методи, що використовуються при вивченні образотворчого мистецтва у початкових класах.
Мета дослідження: вивчити і теоретично обґрунтувати сутність нестандартних методів і форм викладання образотворчого мистецтва у початкових класах. Розробити методичні рекомендації щодо нестандартних методів  як цілісної системи та проблем їх оптимального застосування. Наукова новизна дослідження зумовлена актуальністю теми проекту у сучасній педагогіці, яка потребує розширення і дослідження.
Практичне значення дослідження полягає у розробці нових прийомів, що можуть бути використані на практиці.
Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел із 27 найменувань, додатків. Загальний обсяг сторінок.
 
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ
 
1.1Нетрадиційний урок як одна з форм навчання
 
Кожний період розвитку суспільства має
Фото Капча