Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародна економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
191
Мова: 
Українська
Оцінка: 

у межах єдиного технологічного процесу.

Найрозвиненіші  всі  форми  спеціалізації  в  машинобудуванні, приладобудуванні тощо.
З розвитком МПП в МСВ виникли такі поняття, як ―міжнародноспеціалізована
галузь‖ та ―міжнапродноспеціалізована продукція‖. Перша з них характеризує ті галузі, які беруть найактивнішу участь в МПП. Для них характерно висока частка продукції на експорт та високий рівень на експорт та високий рівень внутрішньогалузевої спеціалізації.
Міжнародноспеціалізована продукція – це продукція, яка є предметом двосторонніх та багатосторонніх угод про розподіл виробничих програм і за умови
виготовлення в одній чи декількох країнах значною мірою задовольняє потреби світового ринку в ній.
Основними показниками рівня міжнародної спеціалізації галузі є такі:
коефіцієнт відносної експортної спеціалізації
 
 
 
де Ек – питома ваша товару в експорті країни; Ес – питома вага товару в світовому експорті.
Якщо Kr>1, то галузь або товар вважаються міжнародно-спеціалізованими.
експортна квота у виробництві галузі
 
 
 
де Е – обсяг експорту за даний період; Овн – обсяг внутрішнього виробництва.
Експортна квота характеризує значення експорту продукції певної галузі для економіки країни.
Міру участі національного господарства в МПП характеризує індекс товарності, t:
 
де Е – річний експорт; І – річний імпорт;
Р – річний валовий внутрішній продукт.
Міжнародна виробнича кооперація - це похідна форма міжнародного поділу праці, яка полягає в розвитку міжнародних виробничих зв'язків, що виникають та існують    між    міжнародно-спеціалізованими    суб'єктами    з    метою    поєднання
взаємодоповнюючих виробничих процесів.
Міжнародна виробнича кооперація об'єднує ресурси виробництва в єдиному організаційно-технічному процесі. Здійснення такого процесу у міжнародному масштабі    передбачає'    укладання    відповідних    контрактів    та    угод,    котрі
регламентуютьвиробничо-технічнітаторгово-економічніпитання,атакож вироблення адекватних форм і методів співробітництва.
Виділяють такі основні ознаки міжнародної виробничої кооперації:
- попереднє узгодження сторонами умов спільної діяльності;
-  головним  методом  співробітництва  є  координація  діяльності  партнерів різних країн;
-      наявність  промислових  фірм,  що  належать  різним  країнам,  в безпосередньому виробничому кооперуванні;
-  закріплення  в  угоді  головних  об'єктів  кооперування:  готових  виробів,
компонентів та відповідних технологій;
- розподіл між партнерами завдань у межах узгодженої програми, закріплення за  ними  виробничої спеціалізації,  виходячи  з основних цілей коопераційних домовленостей;
- безпосередній зв'язок здійснюваних партнерами взаємних чи односторонніх постачань товарів з реалізацією  виробничих програм у межах кооперування, а не як
наслідок виконання звичайних договорів купівлі-продажу.
Загальне міжнародне кооперування класифікують за декількома критеріями:
- за видами: економічна кооперація, промислове співробітництво; виробниче
кооперування;      науково-технічне     кооперування; кооперування      в     області проектування     і     будівництва промислових об'єктів; кооперація у сфері побуту; кооперація в інших сферах господарської діяльності;
- за методами використання: виконання спільних програм; договірна спеціалізація; створення спільних підприємств;
-  застадіями.довиробничекооперування;виробниче кооперування;
комерційне кооперування;
-  за    структурою    зв'язків:     внутріфірмові     та    міжфірмові коопераційні зв'язки;     внутрігалузеве     та     міжгалузеве кооперування;     горизонтальні     та
вертикальні     форми кооперування; змішані форми кооперування;
-      за   територіальним   охопленням:   кооперування   між   двома   і   більше країнами;     кооперування      у     рамках      регіону; міжрегіональне кооперування; світове кооперування;
- за      числом      суб'єктів:      двостороннє      кооперування; багатостороннє кооперування;
 
-  за     числом     об'єктів:     однопредметне     кооперування; багатопредметне кооперування.
Основні способи налагодження коопераційних зв'язків у літературі зводяться до трьох методів: здійснення спільних програм, договірна спеціалізація та інтегрована кооперація.
Здійснення  спільних  програм  міжнародного  виробничого  кооперування полягає у підрядному кооперуванні та спільному виробництві.
Суть підрядного кооперування зводиться до того, що замовник доручає виконавцю проведення певних робіт згідно з наперед обумовленими вимогами щодо термінів, обсягів, якості виконання та інших умов. При цьому розглядаються два різновиди міжнародного виробничого кооперування: просте виготовлення продукції
(або його ще називають „класичним підрядом") та підряд з проектуванням й виготовленням нового продукту.
Спільне виробництво зводиться до того, що дві сторони (або більше) із різних країн об'єднуються при виконанні певних робіт чи програм. Наприклад, декілька фірм з різних країн виконують роботи з відновлення нафтодобувних комплексів у Кувейті, що потерпіли від військових дій.
Договірна спеціалізація, як ще один із способів налагодження коопераційних зв'язків, полягає в розмежуванні видів діяльності між суб'єктами різних країн, щоб не   дублювали   один   одного,   а   взаємодоповнювали.   При   цьому   вони   часто
розбивають  загальну  програму  на  підпрограми,  які  виконують  роздільно,  але  в межах загальної програми. Договірна спеціалізація передбачає й об'єднання вже апріорно спеціалізованих суб'єктів для виконання складних програм. Договірна спеціалізація, як і всяка інша форма кооперації, згладжує конкурентне протистояння фірм з різних країн.
Останнімчасому світі,а особливо упостсоціалістичних країнах, досить
бурхливо розвивається інтегративне кооперування, що здійснюється у формі об'єднання капіталів декількох суб'єктів з різних країн для досягнення окремих, спільно узгоджених цілей. Найпоширенішим видом інтегративної кооперації стало створення спільних підприємств. У той же час, не менш важливим видом інтегративної кооперації є
Фото Капча