Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародна економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
191
Мова: 
Українська
Оцінка: 

хайринг, яка передбачає здачу в оренду майна на термін від 1 до 3 років;

 • довгострокова оренда — на термін більше трьох років.
 • Портфельне  і  пряме  інвестування  за  кордоном.  Інвестиційна  діяльність  за кордоном може бути пов’язана зі створенням підприємством власної виробничої
  філії;  вкладанням  коштів  в  акції  існуючої  зарубіжної  фірми;  інвестуванням  у нерухомість, державні цінні папери.
  Вищенаведена класифікація форм міжнародної підприємницької діяльності досить  умовна.  Наприклад  господарська  діяльність  за  кордоном  (3)  практично завжди супроводжується надходженням туди інвестицій (4).
  На  різних  етапах  розвитку  МЕВ  одна  із  форм  міжнародної  економічної
  діяльності переважає. На сучасному етапі для багатьох розвинутих країн провідною формою є транснаціональна виробнича діяльність, в основі якої знаходиться закордонна інвестиційна діяльність підприємств.
  Усі форми міжнародної економічної діяльності взаємопов'язані й взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерні:
  1) інтенсифікація міграції капіталу в різних формах;
  2) зростання масштабів міграції робочої сили;
  3) прискорення й розширення інтеграції економік країн і регіонів;
  4) швидкий обмін науково-технічними знаннями;
  5) розвиток сфери послуг;
  6) об'єднання зусиль у вирішенні глобальних економічних проблем.
  2. Існування, функціонування і розвиток будь-якого природного (фізичного, біологічного, хімічного чи суспільного) явища залежить як від внутрішньої будови,
  внутрішньої статури, внутрішніх рушійних сил, так і від умов, які впливають на це явище іззовні.
  Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв'язків. Таке середовище схематично  можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.
  Внутрішнє середовище МЕВ — це внутрішня будова системи міжнародних
  економічних відносин разом з її внутрішніми законами існування, функціонування й розвитку
  Зовнішнє середовище МЕВ — це зовнішні відносно суб’єктів міжнародних економічних відносин умови реалізації форм і видів різних рівнів МЕВ. Це саме визначення може мати ще й такий вигляд: зовнішнє середовище МЕВ — це система зовнішніх умов, у яких розвиваються міжнародні економічні відносини, та система факторів, які впливають на поведінку суб'єктів МЕВ.
  І зовнішнє, і внутрішнє середовища мають власний поділ на окремі частини, кожна з яких має своєрідний конкретніший вплив на існування та розвиток міжнародних економічних відносин.
  Внутрішнє середовище системи міжнародних економічних відносин, тобто її внутрішня будова, може бути представлена як набір таких елементів:
  - зовнішньоекономічна діяльність країн та їхніх суб'єктів;
  - управління міжнародними економічними процесами;
  - регулювання міжнародних економічних відносин;
   
  - форми і види МЕВ;
  - внутрішні  закони  функціонування  системи  міжнародних  економічних  відносин, тобто це явища і процеси, що відбуваються у світовій економіці і мають чітко виражений причинно-наслідковий характер.
  Зовнішнє середовище МЕВ поділяється за двома критеріями – за сферами впливу і за безпосередністю впливу дії.
  За  сферами  впливу  середовище МЕВ,  що  діє  іззовні, ділиться  на  чотири
  квадранти:
  - природно-географічне середовище;
  - політико-правове середовище;
  - економічне середовище;
  - соціально-культурне середовище.
  За безпосередністю впливу дії – на:
  - умови й фактори прямої (безпосередньої) дії;
  - умови й фактори непрямої (посередньої) дії.
  Якщо  поділ  зовнішнього  середовища  не  потребує  додаткового  пояснення щодо чотирьох сфер впливу, то поділ на дві частини за критерієм безпосередності впливу дії варто прокоментувати. Загалом усі фактори й умови впливають на функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин або безпосередньо, або через інші фактори. Фактори безпосереднього впливу є своєрідним навколишнім середовищем МЕВ, без якого останні не можуть існувати. Наприклад, сучасні міжнародні економічні відносини важко собі уявити без міжнародних організацій, міжнародних правових норм, торговельних представництв, банківських установ, транспортних мереж і засобів, комунікаційних мереж і засобів і т. д. Але усе це входить до інфраструктури, а отже, навколишнє середовище МЕВ як система факторів  безпосереднього  впливу  на  існування  та  розвиток  міжнародних економічних відносин є інфраструктурою цих відносин.
  Слід зазначити, що всі елементи інфраструктури МЕВ настільки переплетені між собою, що їх важко чітко поділити на сфери впливу. Нелегко й визначити межу, де  закінчується  система  міжнародних  економічних  відносин,  тобто  внутрішнє
  середовище, і де починається така інфраструктура МЕВ як навколишнє середовище. Ще важче помітити межу між факторами безпосереднього та посереднього впливу.
  3. Міжнародний поділ праці (МПП) – це найвищий ступінь розвитку суспільно-теориторіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін випущеною продукцією визначеної кількості та якості.
  У країнах, які широко використовують можливість брати участь в МПП, як правило,  вищі  темпи  економічного  розвитку.  Яскравим  прикладом  є  розвиток
  Японії, Німеччини, ―Нових індустріальних країн‖ _ Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру та Південної Кореї. І навпаки, в країнах, які не зуміли знайти своє місце у МПП, -
  нижчі темпи розвитку або навіть спостерігається згортання виробництва.
  Серед чинників розвитку МПП треба відзначити:
  oприродно-географічні умови;
  oтехнічний прогрес;
  oсоціально-економічні умови.
   
  Раніше головну роль відігравали природно-географічні умови:
   клімат,
   природні ресурси,
   розміри території,
   чисельність населення,
   економіко-географічне розташування.
  Довгий час різниця в розподілі природних багатств була основною причиною
  МПП.
  Розвиток технічного прогресу призвів до зменшення значення природно- географічних умов, надавши можливість використати переваги
  Фото Капча