Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародна економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
191
Мова: 
Українська
Оцінка: 

розвиток муніципальних кооперацій, які, правда, мають набагато ширшу гамму особливостей у порівнянні зі спільними підприємствами.

МНТС - це форма МЕВ, яка є системою економічних зв'язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі й існує на основі
спільних, наперед вироблених та узгоджених, намірів, закріплених у міжнародних
економічних договорах та угодах.
 
 
 
Тема 4. Теорії міжнародної торгівлі
 
 
1.Концепція меркантилізму
2.Класичні теорії міжнародної торгівлі
3.Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі
4.Альтернативні теорії міжнародної торгівлі
 
 
1.Концепція меркантилізму
Перша теорія міжнародної торгівлі – теорія меркантилізму – була розроблена
європейськими вченими Томасом Маном (1571–1641), Чарльзом Дейвіантом (1656–
1714), Жаном Батістом Колбертом (1619–1683), сером Вільямом Петті (1623–1687).
Обгрунтувала  роль  товару  та  необхідність  економічного  виходу  національних держав на зовнішні ринки. Ці функції чудово виконав меркантилізм.
 Мер ка нти лі зм  – це економічне вчення та економічна політика, яка представляє інтереси торгової буржуазії у періоди феодалізму та становлення капіталізму.
Згідно з теорією меркантилізму багатство країни вимірюється кількістю золота та срібла, якою вони володіють.
Меркантилісти вважали, що економічна система складається з трьох секторів: виробничого, сільськогосподарського та іноземних колоній. Для ефективного функціонування  економічної   системи  найважливішими,  на  їхню  думку,   були
торговці, їхня праця розглядалась як основний фактор виробництва. Отже, джерелом багатства є сфера обігу, а не сфера виробництва; багатство ототожнювалося з грошовим капіталом. Грошові кошти (у формі золота та срібла) дають змогу утримувати армію, зміцнювати становище правителя, сприяють проведенню колоніальних війн, виникненню фабрик (мануфактур), утворенню нових робочих місць.
Оскільки у світі, на думку прихильників цієї теорії, існує обмежена кількість багатства (золота та срібла), то країни можуть збільшувати своє багатство і за рахунок зубожіння інших, тобто внаслідок перерозподілу.
Однією з головних передумов меркантилістської теорії було те, що економічна
система функціонувала в умовах неповної зайнятості, внаслідок чого приплив додаткового золота з-за кордону міг в поєднанні з, надлишковою робочою силою збільшити виробництво. Якщо б зайнятість населення була повною, приплив золота з-за кордону спричиняв би зростання інфляції і не знаходив ефективного використання.
Заслугою меркантилістів є те, що вони першими запропонували струнку теорію міжнародної торгівлі, показали її значення для економічного зростання країн, розробили можливу модель її розвитку, вперше описали те, що у сучасній економіці зветься платіжним балансом. Обмеженість меркантилістів полягає у тому, що вони
вважали, що збагачення країн можливе не тільки внаслідок перерозподілу вже існуючого багатства, але й за рахунок його нарощування.
 Мо дель  " ці ни  –  зо лото  –  по токи"  Д.  Х'ю м а 
Англійський економіст Девід Х'юм (1711–1776) був одним з перших, хто кинув виклик меркантилізму, розробивши механізм взаємодії "цін –золота – потоків".
 
Д. Х'юм заперечував положення меркантилістів про те, що країни можуть до нескінченності збільшувати кількість наявного у них золота і що це не впливає на їх міжнародну  конкурентоспроможність.    Ві н   довів,   що   п ри п ли в   зо ло та    вна слі док 
 п і дтр им ки  п ози ти вно го  са ль до  тор го во го  ба ла нсу  з бі льши ть  про по зиц і ю   г ро шей 
 всередині  краї ни  та  при зведе  до  зро ста ння  за рп ла ти  та  ц і н,  а  ц е,   сво єю   чер го ю, 
 спр ичи ни ть  п а ді ння  конкур енто сп ро можно сті  краї ни .  І навпаки,  відплив  золота з країни призведе до падіння цін та зарплати і підвищить  конкурентоспроможність
країни. Отже, країна не зможе постійно підтримувати позитивне сальдо торгового балансу — цьому будуть перешкоджати внутрішньоекономічні чинники.
Рух золота між країнами є механізмом тонкого настроювання національних економік, внаслідок чого розмір експорту і розмір імпорту врівноважуватимуться і
торгове сальдо буде дорівнювати нулю.
Ця концепція базувалась на таких припущеннях:
1) прямий зв'язок між кількістю грошей в обігу та рівнем цін (потім це отримає назву кількісної теорії грошей); 2) повна зайнятість у кожній з країн; 3) попит на товари еластичний за ціною (зростання цін приводить до скорочення витрат на товари та навпаки); 4) існує ситуація чистої конкуренції на ринку як товарів, так і факторів виробництва; 5) національні валюти вільно конвертуються у золото і назад (пізніше це отримає назву "золотий стандарт").
Якщо цих умов дотримуються, автоматично врівноважується торговий баланс.
 Нео мер ка нт илі з м
Останнім часом застосовується термін неомеркантилізм. Його використовують
стосовно тих країн, які намагаються мати активне сальдо торгового балансу для досягнення якої-небудь соціальної або політичної мети. Країна може, наприклад, намагатися добитися повної зайнятості, збільшуючи масштаби виробництва понад те, що диктує попит у країні, та експортуючи надлишок за кордон. Або, наприклад,
країна прагне зберегти політичний вплив у якій-небудь країні, експортуючи туди більше товарів, ніж імпортуючи звідти.
Частинатермінологіїмеркантилізму  використовуєтьсяунашчас:термін
"активний  торговий  баланс"  означає,  що  у  країні  експорт  перебільшує  імпорт;
термін "пасивний
Фото Капча