Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання процесів використання виробничого обладнання на промислових підприємствах

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
УДК: 330. 115: 338. 45
 
Агафонова Наталія Євгенівна
 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 
Спеціальність 08. 03. 02 – Економіко-математичне моделювання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Донецьк – 1998
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Берсуцький Яків Григорович, Інститут економіки промисловості НАН України, директор обчислювального центру.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Забродський Вячеслав Адамович, Харківський державний університет Міністерства освіти України, завідуючий кафедрою економічної кібернетики кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Хижняк Володимир Іванович, заступник директора “Донецькприватцентр”.
Провідна установа – Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ, кафедра економічної кібернетики.
Захист відбудеться 25 листопада 1998 р. о 14. 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11. 051. 01 Донецького державного університету за адресою: 340055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету за адресою: 340055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 20 жовтня 1998 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність дослідження. Пошук нових підходів до управління виробничо-господарською діяльністю підприємства в перехідний період обумовлює необхідність рішення таких проблем як перетворення структури виробництва у відповідності до вимог ринку, технічним переозброєнням безпосередньо процесів виробництва, розробкою нових технологій випуску сучасних виробів.
Разом з тим необхідно відзначити, що процеси скорочення матеріального виробництва, істотне зниження ефективності виробничого потенціалу в частині технічного стану основного обладнання в значній мірі торкнулося промислових підприємств країни. Відомо, що раціональне використання виробничого обладнання підприємства, обумовлює зростання їхньої сукупної продуктивності і на цій основі істотне підвищення продуктивності праці, економію трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів, приводить в дію всі чинники послідовної інтенсифікації економіки, що особливо важливо в умовах переходу до нових ринкових умов.
Важливим напрямом рішення цих питань є озброєння управлінських робітників сучасними підходами до підготовки і прийняття перспективних і оперативних рішень по ефективному використанню виробничого обладнання і організації його ремонту на базі використання економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і нових інформаційних технологій. Підвищення результативності використання обладнання дозволяє ввести в дію такі резерви виробництва як зменшення простоїв робітників і дефіцитного обладнання, поліпшення використання виробничих ресурсів за рахунок оптимізації їхнього планування, підвищення ритмічності виробництва.
В науковій вітчизняній і зарубіжній літературі питанням ефективного використання виробничого обладнання на рівні промислового підприємства приділяється достатня увага. Разом з тим, проблема, що досліджується є настільки широкою, а нові можливості, що відкриваються завдяки застосуванню економіко-математичних методів і засобів обчислювальної техніки, настільки різноманітні і плідні, що всяке просування по шляху адекватності математичних моделей об'єктам і процесам управління по використанню виробничого обладнання, має не тільки теоретичне, але і практичне значення.
Актуальність проблеми підвищення ефективності роботи промислового підприємства на базі моделювання процесів управління використанням виробничого обладнання, а також нестача, що відчувається, сучасних науково-методичних розробок і досвіду їхнього практичного впровадження – все це визначило вибір теми, мети і задач дослідження.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Основні теоретичні положення дисертаційної роботи використовувались в дослідженнях, які виконувались у відповідності до плану і тематики науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України в 1996 – 1998рр., по темі 151897 (номер державної реєстрації 0197V009481) – “Розробка автоматизованих комплексів прийняття управлінських рішень на рівні підприємства”, підтемі “Дослідження і проектування комп'ютерних систем управління ресурсами підприємства з використанням економіко-математичних методів”, а також науково-технічних програм Обчислювального центру Інституту економіки промисловості НАН України, які виконувались у рамках госпрозрахункових тематик на підприємствах Донецького регіону.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обгрунтування і розробка комплексу економіко-математичних моделей управління використанням виробничого обладнання і підвищення ефективності їхньої практичної реалізації в нових умовах функціонування промислових підприємств. Для досягнення мети в дисертаційній роботі було поставлено і вирішено такі задачі:
проаналізовано стан використання виробничого обладнання в сучасних умовах функціонування промислового комплексу;
досліджено теоретичні питання, що стосуються змісту суті процесів управління використанням виробничого обладнання на промислових підприємствах;
розглянуто моделі ресурсних можливостей підприємства;
запропоновано методику визначення оптимальних термінів служби обладнання на промислових підприємствах;
запропоновано модель визначення структури виробів і методів їхнього розвузлування при включенні в план виробництва;
розроблено економіко-математичну модель оптимізації завантаження основного обладнання;
сформульовано основні положення проектування і розробки інформаційної системи прийняття управлінських рішень по використанню і ремонту обладнання і обгрунтування її складу і структури;
розроблено алгоритм формування графіків поточних і капітальних ремонтів виробничого обладнання;
запропоновано комплексну методику аналізу використання виробничого обладнання на базі нових інформаційних технологій.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є економіко-математичні методи визначення можливості їхнього застосування в управлінні використанням виробничого обладнання. Об'єктом дослідження є процеси управління використанням обладнання на промислових підприємствах, зокрема, машинобудівного комплексу.
Теоретична і методологічна основа дослідження. Теоретичну і методичну основу дослідження складає наукова спадщина вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії управління, економіко-математичного
Фото Капча