Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мовленеві характеристики в системі докуметних комунікацій

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

інструментарію об’єкту і предмету дослідження, а також висунутій гіпотезі;

 • репрезантивність та валідність масиву первинної інформації;
 • формулювання наукових висновків як доповнення до вже відомих наукових досліджень.
 • Отже, розглянемо які методи будуть використовуватися в ході дослідження нашої наукової роботи.
  Першим методом, яким будемо користуватися в ході всіх етапів дослідження, поєднуючи його з іншими методами, є метод формалізації.
  Формалізація – це метод, за допомогою якого змістовне значення відображується у формалізованій мові. Формалізація ґрунтується на мисленні, що дозволяє відображати основні закономірності й процеси розвитку навколишнього світу в знаковій формі за допомогою спеціальних знаків, символів чи формалізованих мов.
  Наступним методом, який буде використовуватись у підрозділі 1. 3. Методи вивчення мовленевих характеристик у системі документних комунікацій буде логічний метод.
  За допомогою цього методу відображуються основні етапи історичного розвитку об’єкта, його якісні зміни, акцентується увага на основній тенденції процесу його розвитку. Логічний метод дає основний принцип для всебічного вивчення історичного розвитку об’єкта, а коли вивчення ґрунтується на знанні сутності, то стають зрозумілими і різноманітні історичні подробиці, випадковості, відхилення. Використовуючи його, ми розглянемо розвиток проблеми мовленевих характеристик в документій комунікації, акцентуючи увагу на окремих важливих аспектах, які змінювали хід подальшого розвитку вище зазначеної проблеми.
  Ще одним методом, який буде застосовуватися до підрозділу 1. 2. Стан розробки проблематики мовленевих харектеристки комунікації є метод дедукції.
  Змістом дедукції як методу пізнання в нашій роботі є застосування загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ. Важливою передумовою дедукції у практиці пізнання є зведення конкретних задач до загальних і перехід від розв'язання задачі у загальному вигляді до окремих її варіантів.
  Знаючи загальні закономірності та особливості досліджуваної нами теми, ми можемо застосовувати певні методи.
  Для роботи над підрозділом 1. 1. Уточнення понять система «комунікація», «документна комунікація», «соціальна комунікація» у пропонованій курсовій роботі застосовуються метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять.
  Визначення понять слід формулювати, базуючись на тлумачних і професійних словниках та на поняттях визначених науковцями. Визначення обсягу і змісту поняття дають через родову ознаку і найближчу видову відмінність.
  Для уточнення основних понять нам і необхідно використати ці методи, які дозволяють розглянути їх з різних наукових позицій та спеціалізованих словників.
  За їх допомогою розглядаємо поняття, що стосуються проблематики, зокрема: система документації, соціальної документаці, документної комунікації.
  Для дослідження Розділу II. Теоретичний аналіз мовленевих характеристик в системі документних комунікацій ми використаємо метод систематизації, що представляє собою специфічний метод дослідження, пізнавальний процес упорядкування деякої множини розрізнених об’єктів і знання про них. Упорядкування здійснюється шляхом встановлення єдності і відмінності елементів, що підлягають систематизації, визначення місця кожного елемента відносно один одного. При цьому використовуються логічні операції порівняння, абстрагування, класифікації, аналізу і синтезу, опису та пояснення. Метод дасть можливість побачити сукупність складових (підсистем), які наповнюють систему соціальної комунікації та взаємодіють між собою, впливаючи один на одного.
  Для ефективної роботи з підрозділами 2. 1. Загальна характеристика документ них комунікацій та 2. 2. Специфіка документної комунікації в документній лінгвістиці ми використаємо структурно-функціональний метод дослідження. О. А. Даниленко дає таке трактування цьому методу: це підхід в описі і поясненні систем, при якому досліджуються їхні елементи і залежності між ними в рамках єдиного цілого [11, 4].
  Сутність структурно-функціонального методу полягає у розділенні складного об'єкта на складові частини, вивченні зв'язків між ними та у визначенні притаманних їм специфічних функцій (ролей).
  Розглядаючи та досліджуючи підрозділ 2. 3. Знакова сутність документної комунікації в нашій науковій роботі ми використаємо метод порівняння.
  Порівняння дозволяє визначити подібність і відмінність предметів і явищ, теорій, точок зору, виявити те спільне, що властиво двом або декільком об'єктам, а виявлення спільного є щаблиною на шляху до пізнання закономірностей і законів. У нашому випадку порівнюватися будуть документні потоки та документні масиви, які в своїй сукупності становлять документний ресурс.
  До порівняння, як методу пізнання, висуваються певні вимоги: порівнюватися повинні лише такі об'єкти і явища, між якими може існувати певна об'єктивна спільність; порівняння повинне здійснюватися за найбільш важливими, істотними ознаками.
  Отже, символіка формалізованих мов в нашій курсовій роботі додасть стислості викладу, чітко зафіксує конкретні значення досліджуваних ознак, властивостей даної теми і не дасть змогу допустити двохзначних тлумачень.
   
  Висновок до першого розділу
   
  Отже, дослідження мовленевих характеристик в системі документної комунікації, неможливе без застосування інструментарію, яка включає в себе певну кількість методів: логічний метод, метод дедукції, абстрагування, формалізації, порівняння, системний та структурно-функціональний. Сукупність вище зазначених методів дасть змогу досконало пізнати проблему нашої наукової роботи.
   
  РОЗДІЛ 2. ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕНЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В СИСТЕМІ ДОКУМЕТНИХ КОМУНІКАЦІЙ
   
  2.1. Загальна характеристики документних комунікацій
   
  Поняття «Документна комунікація», «система документних комунікацій», «документно-комунікаційна система» є базовими для документознавства, знаходятся на стадії свого становлення. Документною комунікацією (ДК) називатимемо комунікацію, опосередковану документом, побудовану на обміні документами між двома або більш людьми. ДК є підсистемою соціальної комунікації.
  Документ виник і існує в документно-комунікаційному процесі, тобто в такій комунікації (зв'язки між об'єктами реального світу), в якій від одного суб'єкта (відправник) до іншого (споживач) передається документна інформація (тобто інформація,
  Фото Капча