Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мовленеві характеристики в системі докуметних комунікацій

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

конкретизують це широке поняття, що дозволяють побачити його як конкретні, визначені дії і стану. Перший термін – комунікативний процес – позначає систему дій за встановленими правилами, дій, які забезпечують обмін інформацією і проходять в таких формах, які прийнятні для учасників цього процесу. В якості прикладу можна розглянути систему дій, які називаються документних комунікативним процесом, обмеження, особливості і засоби якого послідовно освоюються тими, хто бере участь в процесах цього виду. Другий термін – комунікативний акт. Цей термін позначає завершене цілеспрямована дія, в процесі якого між суб'єктами відбувається обмін інформацією.

Для проведення кожного комунікативного акту необхідно дотримання певних умов. Ці умови повинні бути добре відомі учасникам комунікативного акту – коммуникантам, які відносно один одного виступають як адресат і адресант; при цьому їх ролі можуть чергуватися. Для здійснення комунікативного акту необхідно існування каналу комунікації, стан якого повинно підтримуватися на рівні, що забезпечує надійний обмін даними. Схему комунікативного акту можна побачити в різних роботах, присвячених різним сторонам комунікації [11, 654]. Центральне поняття комунікації відбито з допомогою терміна повідомлення – невипадкового, часто складного сигналу, який повинен викликати реакцію одержувача. Повідомлення – це та одиниця комунікації, яка передається за допомогою комунікативного каналу. Треба розрізняти поняття повідомлення і значення повідомлення. Значення повідомлення пов'язано з його інтерпретацією, доданням повідомленням конкретного сенсу. Для документних повідомлень розбіжності у визначенні значень одного і того ж послання з боку відправника і одержувача не просто небажані, більше того – неприпустимі.
Принциповими для документного комунікативного процесу є такі поняття, як кодування і декодування. Ці процеси пов'язані із знаходженням оптимальних знакових засобів для фіксування значення (кодування) для присвоєння знаків сполучення значень, що допомагає зрозуміти повідомлення повністю. Умовності документної комунікації, уніфікація і стандартизація її знакових засобів, форм проведення орієнтовані на контроль процесу кодування, на регламентацію дій і засобів, що беруть участь в цьому процесі. Зазначимо вплив на комунікацію таких негативних факторів, як комунікативний шум і комунікативні бар'єри. Шум і бар'єри можуть мати різну природу. У документної комунікації помітно дія адміністративних, режимних та мовних бар'єрів [11, 672].
Для комунікативних актів, в яких беруть участь люди, важливі прояви роботи другої сигнальної системи: впливу не об'єктами безпосередньої навколишньої дійсності, а словом, умовним знаком, якому в нашій свідомості відповідає значення, змістове наповнення. Документний комунікація передбачає в цьому відношенні виконання деяких умов: визначеності словесних значень, обмеження багатозначності, оцінки слова з погляду його раціональної й емоційно-оцінної складової.
В теорії і практиці комунікації термін знак розглядається як один з найважливіших. Для документної лінгвістики поняття знака дуже важливо, оскільки багато знакових елементів, використовуваних при створенні документних текстів, помітно ширше, ніж при створенні недокументных повідомлень. Знак як елемент повідомлення характеризується трьома сторонами. Для знаків документної комунікації план індивідуальної інтерпретації повинен бути максимально звужений, виключається інтерпретація, в результаті якої зміст документа буде суттєво відрізнятися від того, яке закладалося автором документного послання. Функціональна і змістовна стійкість знаків сприяє формуванню знакових систем – сукупностей знаків з відносинами між ними, множин елементів з відносинами та зв'язками між ними, що формують певне цілісне утворення [11, 685]. Ми можемо говорити про систему пунктуаційних знаків, про систему корректорских знаків, про систему невербальних документних знаків (таблиць, графіків, маркерів). Для систем характерні такі якісні ознаки, як цілісність (здатність проявляти свої властивості як єдиного складного об'єкта), вычленяемость (сталість складу і стабільність кордонів системи).
Отже, характеризуючи на різних класифікаційних підставах знакові системи, фахівці виділяють такі групи знакових систем, як первинні і вторинні (наприклад, знаки природної мови – знаки коду Морзе) ; відкриті, в які можуть входити нові елементи, і закриті; гомогенні (однорідні, що включають однакові за властивостями і будовою елементи) і гетерогенні (з різними за характером елементами).
 
Висновок до другого розділу
 
Отже, для документної лінгвістики важливими виявляються поняття мовної знак і мовна система. Мовна система є відкритим, гетерогенним, складним об'єктом, що включає одиниці різних мовних підсистем: фонетичної, морфологічної, лексичної, фразеологической, синтаксичної, семантичної. Ці підсистеми включають власні знаки – фонеми, морфеми, слова, фразеологізми, пропозиції, семи (елементарні одиниці значень). Важлива властивість мовної системи – її динамізм, який проявляється у змінах мови. Ці зміни мають як історичні, так і соціальні причини. Для документної лінгвістики динаміка мовної системи виявляється у змінах лексико-фразеологического складу засобів, що використовуються в документних текстах, у зростанні різноманітності документних текстів слідом за зростанням документних видів, у змінах правил, що регулюють створення документних текстів.
 
 
РОЗДІЛ 3. ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕНЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В СИСТЕМІ ДОКУМЕТНИХ КОМУНІКАЦІЙ
 
3.1. Проблеми, пов’язані з особливостями мовленевих характеристик в системі документної комунікації
 
Жодна з видів комунікації не может існуваті без бар'єрів, що перешкоджають її руху. Що є інформаційними бар'єрами? Яким чином їх можна класифікувати? У найзагальнішому вигляді інформаційні бар'єри діляться на об'єктивні, тобто виникають та існують незалежно від людини, і суб'єктивні. У свою черго, останні можна розділити на:
а) бар'єри, що створюють джерело;
б) бар'єри, що виникають за рахунок приймача інформації.
У дослідніцькій літературі зазвичай виділяється до десяти і більше інформаційних бар'єрів. Найбільш значущими з них є: просторові
Фото Капча