Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Національний банк України в системі регулювання банківської діяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 
Курсова робота: 47 с., 10 рис., 4 табл., 37 джерел.
Об’єкт дослідження – НБУ.
Мета дослідження – розкриття механізму регулювання Національним банком України банківської діяльності країни.
Метод дослідження – аналіз системи банківського регулювання в Україні.
Функціонування дворівневої банківської системи ринкового типу організується та контролюється за посередництвом центрального банку. Без результативної його діяльності неможливий розвиток банківської системи, оскільки центральний банк великою мірою несе відповідальність за її функціонування, безпеку та стабільність, організовуючи та контролюючи її діяльність. Саме центральний банк захищає інтереси як вкладників, так і кредиторів, безпосередньо впливаючи на раціональне використання вільних грошових ресурсів та спрямування їх у необхідному напрямку, що створює підґрунтя економічного розвитку. Тому принципи створення та побудови центрального банку, умови його розвитку, покладені на нього функції повинні бути об'єктами постійного вивчення з метою оптимізації його роботи.
Практичне значення результатів дослідження полягає у виявленні основних напрямів діяльності НБУ та пошуку проблем їх подальшої реалізації, пов’язаних з сучасним станом банківської системи України.
За результатами проведеного дослідження було зроблено висновки про сучасний стан банківського регулювання в Україні, наявність багатьох проблем та необхідність пошуку шляхів їх вирішення.
НБУ, БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ, БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА, ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, БАНКІВСЬКЕ ІНСПЕКТУВАННЯ.  
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
1. Теоретичні засади регулювання Національним банком України банківської діяльності 
1.1. Роль Національного банку України в економіці 
1.2. Статус Національного банку України 
1.3. Функції Національного банку України 
2. Сучасна грошово-кредитна політика Національного банку України 
2.1. Структура та керівні органи Національного банку України 
2.2. Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України 
2.3. Заходи валютного регулювання НБУ 
3. Наглядова та регулятивна діяльність Національного банку України 
3.1. Регулювання діяльності банків України 
3.2. Реєстрація та ліцензування банків НБУ 
3.3. Нагляд Національного банку України, інспектування та припинення діяльності банків 
Висновки 
Список використаних джерел 
 
ВСТУП
 
Економічне зростання залежить від комплексу чинників як економічного, так і соціального характеру. Деякі з них здійснюють лише опосередкований вплив і не можуть гарантувати стале зростання економічної системи.
Ефект даних чинників здатен лише доповнити дію факторів, що характеризуються високим ступенем впливу на економічне зростання. Одним із факторів, що здійснюють вирішальний вплив на забезпечення економічного зростання, є ефективна монетарна політика держави, оскільки високий рівень розвитку і стабільність грошово-кредитного сектора національної економіки є міцним підґрунтям для її зростання.
Детальний аналіз впливу монетарної політики НБУ на стабілізацію макроекономічної ситуації в Україні дасть змогу запропонувати напрямки стимулювання інтенсивного піднесення вітчизняної економіки. При цьому важливо врахувати специфіку перехідного етапу розвитку економіки України, на якому використання Центральним банком ринкових інструментів впливу на економічну систему має певні особливості.
Динамічні зміни, що відбуваються в вітчизняній економіці, фінансово-кредитній та банківській системах, обумовлюють постійний пошук механізмів формування та реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні, провідником якої є Національний банк України.
Регулюванню банківської діяльності, грошового обігу та кредиту присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема, О. Василика, В. Вітлінського, А. Гальчинського, А. Даниленка, О. Дзюблюка, О. Заруби, Т. Ковальчука, Н. Костіної, І. Лютого, А. Мороза, П. Нікіфорова, А. Пересади, О. Пилипченка, М. Пуховкіної, М. Савлука, О. Шарова, В. Ющенка та багатьох інших. Проте, на нашу думку, сучасний стан банківської системи України вимагає докладнішого аналізу діяльності НБУ та його удосконалення.
Метою дослідження є розкриття механізму регулювання Національним банком України банківської діяльності країни.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань дослідження:
‒проаналізувати роль Національного банку України в економіці;
‒викласти статус Національного банку України;
‒навести функції Національного банку України;
‒дослідити структуру та керівні органи Національного банку України;
‒здійснити аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України;
‒розглянути заходи валютного регулювання НБУ;
‒дослідити механізм регулювання діяльності банків України;
‒навести механізм реєстрації та ліцензування банків НБУ;
‒проаналізувати принципи нагляду Національного банку України, інспектування та припинення діяльності банків.
Предметом дослідження є механізм банківського нагляду НБУ.
Об’єкт дослідження – НБУ.
Практичне значення дослідження полягає в дослідження сучасного стану банківського регулювання, що здійснює НБУ.
Інформаційна база дослідження представлена матеріалами нормативно-правових актів, навчальних посібників та підручників, наукових статей, статистичних збірників та Інтернет-джерел.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
1.1. Роль Національного банку України в економіці
 
Обов’язкове існування Центрального банку в державі – органу, що здійснює грошово-кредитне регулювання та державний контроль за станом банківських установ, зумовлюється економічною необхідністю стабільного і безпечного функціонування всієї системи фінансових установ, уникнення кризових явищ, забезпечення впевненості у їхній діяльності з боку кредиторів і вкладників. Адже банки, на відміну від інших економічних суб’єктів ринку, містять загрозу дестабілізації власної діяльності і провокування загальноекономічної кризи, оскільки капітал банків – це лише невелика частка в їхніх сукупних ресурсах, тому що банки працюють переважно за рахунок залучення коштів великої кількості вкладників.
Вилучення коштів з
Фото Капча