Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Напрямки формування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в ринкових умовах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
 
Голубєва Ірина Анатоліївна
 
УДК 338. 45: 621: 336. 767
 
Напрямки формування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в ринкових умовах
 
Спеціальність 08. 07. 01 – Економіка промисловості
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України. 
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Поповенко Ніна Самуїлівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри
Офіційні опоненти член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Амоша Олександр Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України, директор
доктор економічних наук, професор Зайцев Олександр Павлович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник
Провідна установа Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки і менеджменту (м. Хмельницький)
 
Захист відбудеться “31” травня 2002 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41. 177. 01. в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. В умовах побудови ринкової економіки та переходу до відкритого суспільства, розвитку нових форм власності, самостійності господарюючих суб’єктів при вирішенні проблеми максімізації прибутку змінюються традиційні уявлення про міжнародне спілкування.
Питання вдосконалення механізму міжнародного спілкування, вибору конкретних засобів включення до світового господарського процесу вітчизняного промислового комплексу, взаємовигідних закордонних партнерських відносин, слід розглядати з урахуванням реального стану загального економічного механізму в країні, а також національних особливостей розвитку промисловості України.
Побудова відкритої економіки та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків є актуальною на теперішній час проблемою, вважаючи на те, що в Україні ця сфера знаходиться на стадії становлення в екстремальних умовах (відсутність науково обґрунтованої стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв’язків промислового комплексу, чітких орієнтирів зовнішньоекономічної політики, а також відсутність адекватного світовому зовнішньоекономічного законодавства).
Сфера зовнішньоекономічних зв’язків – підсистема економічної системи країни, яка безпосередньо впливає на розвиток промислового комплексу. Її становлення обумовлюється факторами, що визначають загальний розвиток економічної системи, а також факторами, які безпосередньо обумовлюють її розвиток як підсистеми.
Проблема розвитку зовнішньоекономічних зв’язків промислового комплексу була предметом дослідження вітчизняних і закордонних вчених-економістів: О. І. Амоші, Б. В. Буркінського, А. І. Бутенко, Б. І. Валуєва, В. О. Дергачова, М. І. Долішного, О. П. Зайцева, І. І. Іщенко, Т. П. Карпової, Г. Г. Козоріз, Н. О. Кухарської, В. М. Новацького, І. П. Продіуса, Е. Долана, Д. Ліндсея та ін., наукових установ та організацій НАН України, (Інституту світової економіки та міжнародних відносин, Інституту регіональних досліджень, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, тощо). Зокрема, багато питань щодо розробки державної стратегічної політики зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств вимагають подальшої розробки.
Актуальність проблеми входу України в світове господарство, формування державної стратегічної політики зовнішньоекономічної діяльності промислового комплексу при переході до відкритої економіки, а також недостатня теоретична та практична розробка цих питань визначили тему дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною тематичних планів науково-дослідних робіт Одеського національного політехнічного університету в 1995-1999 рр. У рамках держбюджетної НДР № 308-69 “Регулювання економічних відносин в умовах перехідної економіки” (номер реєстрації 0198U001547) особисто автором було здійснено дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності на промислових підприємствах Одеського регіону, удосконалена методика виходу на зовнішній ринок, конкретизована методика оцінки експортної конкурентоспроможної продукції.
Мета та задачі дослідження. Мета роботи полягає в розвитку теоретичних засад зовнішньоекономічної діяльності підприємств промислового комплексу, обгрунтуванні методичного підходу до аналізу її стану та рекомендацій щодо розробки стратегічного курсу входження до світового господарства. Відповідно до мети дисертаційної роботи були поставлені такі задачі:
комплексно дослідити процес розвитку світового господарства в умовах міжнародного розподілу праці та оцінити місце і роль промислового виробництва в цій системі;
в теоретичному та методичному аспектах розкрити сутність зовнішньоекономічної діяльності промислового комплексу;
дослідити види зовнішньоекономічної діяльності та їх перевагу на прикладі промислового виробництва;
узагальнити закордонний та вітчизняний досвід розвитку міжнародних зв’язків суб’єктів промислового сектору економіки;
запропонувати методичні підходи до оцінки діючого механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств промислового сектору економіки;
сформулювати методичні підходи щодо визначення приоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємств промислового сектору економіки;
розробити методику виходу суб’єкта господарювання, зокрема промислового підприємства, на міжнародний ринок;
розробити методику оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів промислового сектору економіки.
Об’єктом дослідження є економічні відносини в зовнішньоекономічній діяльності промислового комплексу.
Предметом дослідження є напрямки становлення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств промислового комплексу в ринкових умовах.
Методи дослідження. Дослідження виконувалися, враховуючи об’єктивні економічні закони, на основі вивчення сучасних економічних концепцій управління та організації промислового виробництва; законодавчих та нормативних актів, прийнятих органами Державної влади з питань переходу до відкритої ринкової економіки; теоретичних узагальнень закордонних та вітчизняних вчених-економістів з проблем зовнішньоекономічної діяльності.
Фото Капча