Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науково-методичні основи регулювання кон'юнктури споживчого ринку України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
КОНДИРІНА АНЖЕЛІКА ГЕОРГІЇВНА
 
Науково-методичні основи регулювання кон'юнктури споживчого ринку України
 
УДК: 338. 12. 015
 
Спеціальність: 08. 02. 03.
Організація управління, планування і регулювання економікою
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Науковий керівник: – доктор економічних наук Базилюк Антоніна Василівна. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідуюча відділом проблем цінової політики.
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор Бондар Інтерна Касьянівна Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідуюча відділом проблем та політики доходів населення; – кандидат економічних наук Гладких Дмитро Михайлович АКБ “Аваль”, головний спеціаліст.
Провідна організація: Інститут економіки НАН України, відділ теоретичних проблем регулювання економіки (м. Київ).
Захист відбудеться 30 травня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 801. 01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (01103, м. Київ-103 бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Загальний кризовий стан економіки України позначився на розвитку споживчого ринку та призвів до значного скорочення виробництва і споживання. Оскільки реалізація потреб в товарах та послугах, які забезпечують відтворення людини в сукупності її фізичних, інтелектуальних та духовних якостей, викривлення пропорцій споживчого ринку унеможливлює оптимальність використання трудового, інноваційного і творчого потенціалу робочої сили, викликає макроекономічну нестабільність та соціальну напругу. Саме тому проблема розробки науково-методичних засад регулювання кон’юнктури споживчого ринку України на даному етапі економічного розвитку є дуже актуальною.
В сучасних умовах досягнення ефективної збалансованості кон’юнктури споживчого ринку обмежується незадовільними умовами формування попиту та пропозиції. Така ситуація склалася в наслідок зниження до мінімуму соціальних гарантій життєдіяльності населення, яке стримує рух реінвестицій у виробництво товарів народного вжитку та зумовлює скорочення матеріальної бази відтворення підприємств, за рахунок незадовільних умов формування пропозиції в зв’язку з низькою ефективністю використання ресурсів в національному виробництві та обтяжливим податковим навантаженням.
Висновок про актуальність дослідження та регулювання кон’юнктури споживчого ринку обумовлюється на основі аналізу та узагальнення зарубіжних та вітчизняних теоретичних досліджень, а також власного нагромадженого досвіду з питань практичної реалізації дослідження економічної кон’юнктури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов’язана з тематикою і планами науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України на 1999 – 2001 рр., зокрема з темою: “Комплексний аналіз неформального сектору економіки та його вплив на формування кон’юнктури ринку” (№ державної реєстрації 0199U003077), темою: “Підготовка проекту Державної програми детінізації економіки разом з комплексом заходів, спрямованих на її виконання та іншими супроводжуючими матеріалами” (№ державної реєстрації 0100U006061) та темою: “Розробка методичного та програмного забезпечення аналізу тіньового сектору економіки і його впливу на макроекономічні показники” (№ державної реєстрації 0101U007904).
Мета та задачі дослідження. Метою дисертації є розробка системи заходів щодо впливу на кон’юнктуротвірні фактори (попиту і пропозиції), що забезпечують стійке зростання економіки на основі формування високого рівня платоспроможності її суб’єктів як чинника необхідного для підвищення рівня виробництва і досягнення збалансованості умов економічного розвитку.
Відповідно до мети дослідження в процесі виконання роботи були поставлені та вирішені наступні завдання:
теоретично обґрунтовано та уточнено поняття “економічна кон’юнктура”;
здійснено аналіз та узагальнено літературу з питань вивчення економічної кон’юнктури, а також проаналізовано існуючий стан економіки України та кон’юнктуру споживчого ринку в Україні;
запропоновано методи оцінки податкового навантаження держави на суб’єктів господарської діяльності;
розроблено визначальні положення формування товаронасиченої збалансованості вітчизняного споживчого ринку за рахунок введення механізмів підвищення платоспроможного попиту населення та розширення попиту пропозиції товарів в сучасних макроекономічних умовах України.
Наукова новизна одержаних результатів. Конкретні результати, які відображають наукову новизну дослідження та виносяться на захист, полягають у наступному:
– визначена сутність економічної збалансованості як стану, що характеризує в кожний поточний момент часу рівновагу між виробництвом і споживанням товарів і послуг, що обумовлюється коливаннями обсягів їх випуску або цін, в залежності від чого досягається або профіцитна (товаронасичена) або дефіцитна (товароскорочувальна і імпортозаміщувана) кон’юнктура. В роботі, виходячи з цілей та стану економічного розвитку України, обґрунтовується необхідність досягнення товаронасиченої збалансованості кон’юнктури ринку як об’єктивної передумови виходу з кризи і поглиблення ринкової трансформації;
– встановлено, що товаронасичена кон’юнктура споживчого ринку забезпечується пріоритетністю зростання попиту і передбачає випереджаючі темпи зростання доходів суб’єктів економіки з можливістю залучення їх до інвестування виробництва, в тому числі і через розширення обсягів продаж, як джерела збільшення і оновлення випуску продукції. Для формування відповідних умов в роботі пропонуються заходи щодо підвищення заробітної плати і прибутку, а значить і податкових надходжень, що мають здійснюватися на безінфляційній основі за рахунок інституціональних перетворень;
– розроблена
Фото Капча