Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування ринкової потреби у нових виробах і можливостях прискореної адаптації їх виготовлення на підприємствах

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Організаційна підготовка виробництва
1.1 Сутність організаційно підготовки виробництва
1.2 Освоєння нового продукту та етапи організаційної підготовки виробництва
1.3 Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту
Розділ ІІ. Підготовка виробництва освоєння нового продукту
2.1 Витрати на підготовку і освоєння виробництва нової продукціх
2.2 Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва
2.3 Економічна ефективність освоєння нової продукції та вибір оптимального варіанту технологічного процесу
Розділ ІІІ. Обгрунтування ефективності нововведень у систему освоєння нового товару
3.1 Модель розвитку ефективного виробницта
3.2 Шляхи управління організацією виробництва нової продукції
Висновки
Список використаної літератури
 
ВСТУП
 
Сучасні вимоги ринкової економіки, розвиток наукоємних галузей промисловості, інтелектуалізація на засадах впровадження новітніх технологій спричинили зміну траєкторії економічних досліджень. Все більший інтерес викликають розробки, спрямовані на вдосконалення організаційно-методичних підходів, на підготовку та освоєння виробництва нової продукції, що виходить за межі типового виробничо-технологічного процесу, по суті, формуючи окрему ділянку операційних робіт. Це покликано усунути певний дисбаланс, що виник між інноваційним розвитком техніки та технології та його обліково-економічним обґрунтуванням.
Однак найбільшими проблемами є організування створення і прискороення освоєння виробництва нових виробів на підприємствах, яке гальмується недостатнім методичним рівнем розробки низки питань уже на стадії технічної підготовки їх виробництва та адаптації виготовлення в конкретних умовах сучасного підприємства. 
Актуальність роботи полягає у визначенні організаційної підготовки виробництва та освоєння нового продукту на підприємствах України, при залученні інноваційних методів управління виробництвом, новим устаткуванням та переналагодженням виробництва на новий рівень випуску продукції, а також утримання рівня конкурентноспроможності.
Метою курсової роботи постановка питання про досягнення оптимального рівня узгодженості та обґрунтування ринкової потреби у нових виробах і можливостях прискореної адаптації їх виготовлення на підприємствах.
Завданням роботи є дослідження та формування методичних рекомендацій про обґрунтування доцільності ринкової потреби в новому продукті, як на стадії технічної підготовки виробництва так і її адаптації до умов виробництва на підприємствах.
Визначити організаційну підготовку та освоєння виробництва нової продукції підприємства та її економічної ефективності.
Об’єктом виступає організаційна підготовка виробництва системи створення та освоєння нового продукту та його випуск.
Предмет – теоретичні, методичні та практичні аспекти організації створення нової продукції. 
Перший розділ розкриває суть організаційної підготовки та випуску виробництва нової продукції, теоретично-методична підготовка до заміни продукту. А також організаційні методи, прийоми та заходи для досянення найефективнішого результату. 
У другому розділі проведемо аналіз підготовки виробництва освоєння нового продукту, обгрунтуємо витрати що використовуються на підготовку. Відповідно організацію науково-технічних досліджень та конструкторську підготовку та вибір оптимальних варіантів.
Третій розділ містить обгрунтованість ефективності нововведень у систему створення нового продукту та модель ефективного виробництва і шляхи раціонального управління організацією виробництва нової продукції. 
 
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
 
1.1 Сутність організаційно підготовки виробництва нової продукції
 
Організаційна підготовка виробництва — це сукупність взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціально-психологічних процесів на всіх стадіях та етапах комплексної підготовки виробництва, що забезпечують готовність підприємства до створення та освоєння необхідного обсягу продукції заданого рівня якості в установлені терміни з найменшими витратами.
Комплекс робіт з організаційної підготовки виробництва здійснюється паралельно й взаємозалежно з конструкторською та технологічною підготовкою з безпосередньою участю відділів головного конструктора, головного технолога, головного механіка та майже всіх функціональних підрозділів підприємства — відділів маркетингу, планово-економічного, кадрів, МТО, виробничо-диспетчерського, збуту, праці і заробітної плати, бухгалтерії, лабораторій, служб та ін. [1, с. 463]
Ринкові відносини кардинально змінюють погляд на організацію виробництва, що створює вимоги для найкращого використання техніки і трудових ресурсів у процесі виробництва й тим самим підвищує його ефективність.
Прибутково працювати в умовах ринку - це не тільки працювати на споживача, але й раціонально організовувати виробництво, досягати належних результатів при максимальному використанні ресурсів.
Організація виробництва на підприємствах має виглядсистеми нормативів (режим роботи агрегатів, норми продуктивності та ін.), виробничих паспортів, графіків протікання процесів, виробничо-технічних інструкцій і т.п. Організація виробництва є однією з головних умов найбільш ефективного використання техніки. Від рівня організації виробництва значною мірою залежать зростання обсягу випуску продукції, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, зниження її собівартості, рентабельність виробництва.
Організація праці являє собою сукупність заходів, методів і прийомів, що спрямовані на планомірне й найбільш доцільне використання праці робітників з метою досягнення високої продуктивності праці. [3, с. 56]
Створення нової техніки та технології ґрунтується на використанні творчих ідей, що раніше не використовувалися або сформувалися в процесі досліджень чи проектування. Серед методів, що забезпечують систематизоване, спрямоване мислення, виокремлюють морфологічний аналіз, методи аналогій, інверсії, фантазії, інтуїції, асоціації та ін. 
Комплекс робіт з організаційної підготовки виробництва здійснюється паралельно й взаємозалежно з конструкторською та технологічною підготовкою з безпосередньою участю відділів головного конструктора, головного технолога, головного механіка та майже всіх функціональних підрозділів підприємства — відділів маркетингу, планово-економічного, кадрів, МТО, виробничо-диспетчерського, збуту, праці і заробітної плати, бухгалтерії, лабораторій, служб та ін.
Виробництво можна охарактеризувати як систему, де здійснюється цілеспрямований процес перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів) у корисну продукцію. Іншими словами, виробництво являє собою певну технологію,
Фото Капча