Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік грошових коштів на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю "РЗВА-Електрик"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Економічна сутність грошових коштів
2. Документальне оформлення операцій з грошовими коштами
3. Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів
4. Відображення грошових коштів у фінансовій звітності ТзОВ «РЗВА-Електрик»
5. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Грошові кошти є кровоносною системою економіки України. Суспільна роль грошових коштів, їхня функція в економічній системі полягає в тому, що вони виступають як сполучна ланка між товаровиробниками. Вони є загальною умовою суспільного виробництва, «інструментом» суспільних економічних зв'язків незалежних товаровиробників.
Грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Це обумовлено тим, що у процесі господарської діяльності підприємства постійно ведуть розрахунки:
з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності та надані послуги;
з покупцями за придбані ними товари, з кредитними установами з позик і інших фінансових операцій;
з бюджетом і податковими органами за різного роду платежів;
з юридичними та фізичними особами за різними господарськими операціями.
Тому важливе значення для підприємств має своєчасність грошових розрахунків, ретельно поставлений облік розрахункових операцій, що обумовлює актуальність і вибір теми курсової роботи.
Метою даної курсової роботи є вивчення порядку організації та ведення бухгалтерського обліку грошових коштів згідно з вимогами і нормами, встановленими законодавством України та розробка шляхів удосконалення обліку грошових коштів, на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЗВА-Електрик».
Для досягнення поставленої мети в процесі написання курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:
дослідити економічну сутність грошових коштів, їх склад та значення;
вивчити питання організації обліку грошових коштів на базовому підприємстві ТзОВ «РЗВА-Електрик»;
показати, як здійснюється документальне оформлення руху готівкових та безготівкових грошових коштів;
розглянути технологію використання інформаційних систем у процесі обліку грошових коштів;
розглянути аналітичний і синтетичний облік грошових коштів;
розглянути відображення грошових коштів у фінансовій звітності ТзОВ «РЗВА-Електрик»;
запропонувати шляхи вдосконалення з обліку грошових коштів.
Предметом курсової роботи є фінансовий облік грошових коштів.
В процесі написання курсової роботи використано наступні методи дослідження: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння та групування.
Дана курсова робота складається із вступу, 5 основних розділів, висновку, списку використаної літератури 29 джерел та 29 додатків. Робота ілюстрована 9 таблицями і 1 рисунком.
У вступі курсової роботи розкрито актуальність теми, її мету, завдання та структуру.
У першому розділі розглянута економічна сутність та порядок здійснення операцій з грошовими коштами.
У другому розділі розглянуто облікову політику і документальне оформлення операцій з руху і наявності грошових коштів даного підприємства.
У третьому розділі розглянуто форму і технологію ведення обліку, характеристику та кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів.
У четвертому розділі міститься інформація про відображення грошових коштів у фінансовій звітності підприємства.
У п’ятому розділі представлені пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів ТзОВ «РЗВА-Електрик».
У висновку за результатами проведених досліджень наведено узагальнення поставленних завдань.
 
1. Економічна сутність грошових коштів
 
Гроші є специфічним товаром, тому що вони не здатні прямо задовольняти будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано – через витрачання їх на купівлю різних товарів та послуг. [1, с. 10]
Грошам належить ключова роль в ринковій економіці:
по-перше, суспільна роль грошей і їх основна функція в економічній системі проявляється у тому, що вони виступають сполучною ланкою між товаровиробниками.
по-друге, гроші є об'єктом грошово-кредитного регулювання економіки промислово розвинутих країн. Гроші в умовах ринкової економіки стають носієм позичкового капіталу. Через механізм його руху, зокрема через банки та фондовий ринок, формування якого зумовлюється перетворенням грошей у капітал, відкриваються можливості забезпечити більшу рівномірність і збалансованість процесу розширеного відтворення.
по-третє, в умовах поглиблення міжнародних господарських зв'язків гроші обслуговують процес обміну між країнами, а саме – рух товарів, робочої сили та капіталів.
по-четверте, гроші набули принципово нової якості – стали носієм капіталу.
по-п'яте, за допомогою грошей відбувається утворення і перерозподіл національного доходу через державний бюджет, податкову політику у державі, інфляційні процеси. [1, с. 30-31]
Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.
Ліквідність визначається як:
1) можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;
2) здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною. [2, с. 352]
Рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. [3]
Грошові розрахунки можуть здійснюватися в двох формах: готівковій та безготівковій.
Готівкові розрахунки – це платежі готівкою підприємства та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операції, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. [4]
Готівка використовуються для розрахунків, не пов'язаних безпосередньо з рухом товарів і послуг,
Фото Капча