Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік основних засобів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Економічна характеристика основних засобів
2. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
3. Первинний облік основних засобів
4. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів
4.1 Облік надходження основних засобів
4.2 Облік амортизації основних засобів
4.3 Облік операцій, пов’язаних з поліпшенням основних засобів
4.4 Облік вибуття основних засобів
5. Формування показників фінансових звітів про основні засоби
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
В умовах встановлення та розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку і економічного аналізу господарської діяльності підприємств всіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і управління. Управління підприємством потребує систематичної інформації про господарські процеси, що здійснюються, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання тощо. Основним джерелом такої інформації являються дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.
Бухгалтерський облік базується на научній основі – діалектному методі і економічній теорій. Науковий зміст метода бухгалтерського обліку визначається підходом його до явища господарської діяльності, розгляді всіх засобів і процесів в неперервному русі і розвитку, єдності, взаємозв’язку і взаємообумовленості.
Для забезпечення неперервного нагляду за господарськими операціями в бухгалтерському обліку використовується документація – спосіб первинної реєстрації об’єктів.
Невід’ємною умовою здійснення господарської діяльності являється забезпечення підприємства, поряд з матеріальними і трудовими ресурсами, необхідними основними засобами – будівлі, споруди, обладнання, транспорт і інші засоби.
Відмінною особливістю основних засобів являється довготривалий час їх використання, накопичуваний знос і передача вартості на собівартість заново створеного продукта (виготовленої продукції, виконаних робіт та послуг).
У літературі (посібниках, положенні) інформація про те, що таке основні засоби, їх класифікацію, первісну оцінку, аналітичний та синтетичний обліки широко розкрита.
Та все ж об’єктом дослідження даної курсової роботи є основні засоби підприємства: аудиторської фірми “Мрія-аудит”. Спробуємо розкрити інформацію про порядок ведення обліку основних засобів на фірмі, що є суб’єктом малого підприємництва.
 
1. Економічна характеристика основних засобів
 
Процес виробництва на підприємстві здійснюється при наявності факторів виробництва, серед яких важливе місце займають засоби праці та предмети праці або ж це засоби виробництва. Виражені у грошовій (вартісній) формі вони утворюють виробничі засоби підприємтва. У процесі виробництва здійснюється їх споживання (кругооборот), в результаті чого створюються матеріальні блага. В залежності від характеру їх споживання (кругообігу), тобто перенесення своєї вартості на готову продукцію, у процесі виробництва виробничі засоби поділяються на основні й оборотні.
Коли засоби праці вступають у виробничий процес лише тоді вони стають основними фондами. Засоби праці, які знаходяться у стадії встановлення, монтажу представляють собою недіючі основні фонди, адже вони не виконують своєї ролі засобів праці та не служать засобом впливу на предмет праці, а навпаки, самі є предметом праці.
Економічне значення засобів праці заключається в тому, що вони є мірилом розвитку процесу праці, визначають ступінь механізації виробництва, забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт (випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності живої праці. На базі зростання основних фондів збільшується економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, підвищується технічний рівень виробництва, що забезпечує збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці тощо.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкритті інформації про них в фінансовій звітності підпримєства, організації і інших юридичних осіб, всіх форм власності регламентується П (С) БО №7 “Основні засоби”. Норми П (С) БО 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).
Особливістю основних фондів є те, що вони зношуються. У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації – систематичного розподілу вартості активу, що амортизується протягом строку (корисного використання) корисної експлуатації.
Для визначення суми, яка амортизується, потрібно знайти різницю між собівартістю активу та його ліквідаційною вартістю (сумою, яку підприємство передбачає отримати в кінці строку корисної експлуатації активу, після вирахування витрат, пов’язаних з його вибуттям).
 
2. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
 
Активив підприємства в бухгалтерському обліку поділяють на оборотні та необоротні. До оборотних активів належать грошові кошти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Усі інші активи вважаються необоротними. Отже, необоротними є активи, що тривалий час утримуються підприємством з певною метою.
До складу необоротних активів входять основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.
Основні засоби підприємства – це сукупність засобів праці, матеріально-майнових цінностей, що функціонують у натуральній формі як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері терміном служби більше одного року. До них належать виробничі та невиробничі об’єкти: будівлі, споруди, машини, устаткування, інвентар тощо.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби
Фото Капча