Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік у зарубіжних країнах

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
238
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1.Типова програма нормативної навчальної  дисципліни “Облік у зарубіжних країнах”
РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи фінансового обліку за кордоном
Тема 1. Основні принципи обліку
Тема 2. Фінансова звітність підприємств
Тема 3. Бухгалтерські рахунки і ведення обліку
Тема 4. Грошові кошти і рахунки до отримання
Тема 5. Товарноматеріальні запаси. Собівартість реалізованої продукції
Тема 6. Довгострокові активи і амортизація
Тема 7. Зобов'язання і капітал
Тема 8. Облік доходів, витрат  і фінансових результатів
Тема 9. Основи управлінського обліку
РОЗДІЛ 3. Ситуації для практичної підготовки студентів
Самостійна робота студентів
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання
Тести для контролю знань
Словник термінів
Список літератури
 
ВСТУП
 
Зміни в політичному й економічному житті країни вимагають нових підходів до управління, пошуку форм, які відповідали б ринковим відносинам. Налагоджена робота в умовах ринку неможлива без радикальної зміни системи обліку, контролю і аналізу господарської діяльності. Якщо раніше облік і звітність були направлені на відображення господарських процесів на підприємстві, то тепер облік покликаний підказувати, що треба зробити, щоб підприємство працювало ефективно й рентабельно. У ринкових умовах бухгалтерський облік виходить далеко за рамки простої реєстрації фінансових операцій.
На відміну від нашої практики, в розвинутих країнах існують різноманітні спеціальні організації, як державні, так і суспільні (асоціації, комітети, центри), які систематично проводять дослідження серед керівників корпорації (фірми), інших користувачів фінансової бухгалтерської звітності з метою вивчення вимог до системи звітних показників, що дозволяє децентралізовано приймати економічні рішення в умовах ринкової економіки. Результати таких досліджень законодавчо закріплюються в нормативних документах (стандартах).
У рамках ООН з 1973 року діє Міжнародний комітет з стандартів бухгалтерського обліку, який розробляє стандарти, що мають рекомендаційний характер для багатьох національних економік світу. Таким чином, міжнародний досвід в побудові бухгалтерських (фінансових) звітів повинен бути вивчений в нашій країні і впроваджений у практику. Це дозволить прискорити перехід підприємств різних організаційноправових форм до принципів ринкової економіки в умовах розширення горизонтальних зв'язків і обмеження економічної влади держави.
Вивчення систем бухгалтерського обліку і звітності зарубіжних країн зумовлює необхідність переусвідомлення критеріїв формування облікової і звітної інформації, більш чіткого визначення елементів фінансової звітності, порядку їх визнання і оцінки, а також встановлення взаємозв'язку між елементами фінансової звітності.
В економічній літературі проблемі забезпеченості користувачів надійною і своєчасною фінансовою інформацією приділено багато уваги. Про це свідчать наукові труди як вітчизняних, так і зарубіжних авторів В. І. Коршунова, С. Ф. Голови, В. М. Костюченка, О. М. Губачевої, Б. Нідлза, X. Андерсона, Д. Колдуелла, Д. А. Папкова та інш.
Завдання, які передбачені для самостійного розв'язування, складені з використанням основних положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Вони узагальнюють теоретичні знання студентів з обліку у зарубіжних країнах та методологічні підходи до ведення фінансового обліку в Україні.
Оцінювання виконаних завдань здійснюється за кредитномодульною системою.
Для отримання балів, необхідних для зарахування самостійної роботи, студенту слід виконати завдання, які включають:
 • регулюючі проведення;
 • робочу таблицю;
 • звіт про прибутки й збитки;
 • балансовий звіт.
При складанні завдань враховано матеріал, що викладається студентам у лекційному курсі, надана можливість продемонструвати свою теоретичну підготовку при здійсненні розрахунків амортизації, володіння методами оцінки запасів, оцінки та обліку довгострокових активів та зобов'язань фірми.
 
РОЗДІЛ 1
ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”
 
Освітньопрофесійна програма підготовки бакалавра, 
напрям 0501 — “Економіка і підприємництво”
Цикл професійної підготовки 
ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Мета: Надати студентам можливість здобути необхідні теоретичні знання та практичні навички з обліку в зарубіжних країнах. Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, фінансового та управлінського обліку зарубіжних країн.
Завдання: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вміння використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства.
Предмет: активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою економікою.
Зміст дисципліни розкривається у темах:
 • Загальноприйняті принципи і системи обліку.
 • Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація.
 • Облік грошових коштів.
 • Облік розрахунків з дебіторами.
 • Облік товарноматеріальних запасів.
 • Облік довгострокових активів.
 • Облік фінансових вкладень та консолідована звітність.
 • Облік короткострокових зобов'язань.
 • Облік довгострокових зобов'язань.
 • Облік власного капіталу й розподілу прибутку в товариствах і корпораціях.
 • Основи управлінського обліку.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
“ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”
 
Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку
Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації. Фінансовий та управлінський облік. Професія бухгалтера. Загальноприйняті принципи та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Необхідність стандартизації обліку в міжнародному масштабі. Адаптація організаційних форм обліку в Україні до міжнародних стандартів. Міжнародні організації із стандартизації бухгалтерського обліку.
 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація
Призначення, зміст і методика складання фінансової звітності. Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст, характеристика і оцінка статей. Зміни в балансі. Звіт про прибутки й збитки, його зміст і порядок складання. Звіт про рух грошових коштів, його зміст і методика
Фото Капча