Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік заробітної плати

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Облік праці та заробітної плати на будь-якому підприємстві по праву займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом процесу виробництва на будь-якому підприємстві. В свою чергу, рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу, окремого працівника, залежить від повноти використання фактора мотивації праці.
Заробітна плата – основне джерело доходу робітників та службовців, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці та споживання, вона використовується як важливіший економічний важіль управління економікою.
Організаційно-правові та економічні основи оплати праці в умовах переходу до ринку викладені в законах України, Кодексі законів про працю України, Положеннях (стандартах) та інших нормативно-правових актах.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Саме це і сприяло вибору теми випускної роботи : „Облік розрахунків по оплаті праці (з використанням комп’ютерних технологій).
Виходячи з мети випускної роботи було визначено наступні задачі дослідження:
вивчити методичні і теоретичні аспекти обліку розрахунків з оплати праці;
дослідити і дати оцінку різним напрямкам розвитку даної теми в загальнотеоретичному плані і з урахуванням прив’язки сучасного стану, перспектив і розвитку економіки та вимог, які пред’являються до обліку;
ув’язати теоретичний матеріал з практичним використанням в обліку заробітної плати комп”ютерних технологій на підприємствах України;
вивчити можливість подальшого удосконалення методології обліку заробітної плати в умовах постійних змін економіки і використання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Об’єктом випускної роботи, у відповідності до поставленої мети, є облік розрахунків з оплати праці. Предметом дослідження роботи являється існуюча методика обліку розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій Досліджуючи цю тему я мала нагоду оцінити всі позитивні і негативні сторони обліку розрахунків праці та її оплати. Вихідними матеріалами для дослідження є: Закони України, законодавчі акти України, нормативні документи тощо.
На сьогодні форму і систему оплати праці вибирає керівник підприємства. Він же встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок.
Після скасування обмеження фонду споживання держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
На підприємствах може також застосовуватись оплата праці за трудовими угодами і контрактами. 
Трудова угода укладається між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства або на договірних умовах з іншими підприємствами і організаціями. 
У сучасних умовах досить широко застосовується оплата праці за контрактом, що дає можливість забезпечувати нормальні взаємовідносини двох контрагентів контракту. Ця форма ґрунтується на домовленості сторін і пов’язується з виконанням умов контракту. При прийомі на роботу за контрактом власник підприємства чи уповноважений ним орган зі згоди працівника може встановлювати такі умови праці, які визначені в колективній угоді. 
Все більшого значення в сучасних умовах набуває впровадження автоматизації бухгалтерського обліку. ЕОМ використовують не тільки для опрацювання, а й для збирання облікової інформації, що дає змогу автоматизувати весь процес бухгалтерського обліку. Автоматизація обробки інформації на підприємствах дозволяє підняти рівень організації праці в сфері управління, дає можливість значно зменшити витрати часу на обчислення і розрахунки, а також створює умови для підвищення продуктивності праці. Автоматизація сприяє впровадженню раціональних форм первинних документів, підвищенню оперативності та достовірності інформації.
 
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
 
1.1 Економічна сутність оплати праці
 
У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати, як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за працею між окремими працівниками.
Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й системи оплати праці. 
Організація оплати праці проводиться на основі:
-законодавчих та інших нормативних документів;
-генеральної угоди на державному рівні;
-галузевих, генеральних угод;
-трудових договорів.
Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації оплати праці є тарифна система
Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці.
Тарифна система оплати праці включає:
а)тарифну сітку – коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від кваліфікації;
б)тарифні ставки – суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад, працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна гривня, а працівнику шостого розряду – шість гривень.
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в залежності від їх складності, а робітників – в залежності від їх кваліфікації та відповідальності по розрядах тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
-тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, не нижчому, ніж визначений генеральною угодою;
-міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
Фото Капча