Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Укрстальконструкція»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
 
«Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Укрстальконструкція»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 
1.1. Cистема управління фінансами підприємства 
1.2. Методи управління фінансами підприємства 
1.3. Фінансова служба підриємства 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 
2.1. Управління грошовими потоками ВАТ «Укрстальконструкція» 
2.2. Управліня прибутком на підприємстві ВАТ «Укрстальконструкція» 
2.3. Управління активами на підприємстві ВАТ «Укрстальконструкція» 
2.4. Управління капіталом на підприємстві ВАТ Укрстальконструкція» 37
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства на підприємстві ВАТ Укрстальконструкція» 
2.6. Аналіз можливості банкрутства підприємства 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
ВСТУП
 
Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових доходів. Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах – це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.
Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через формування, розподіл та використання грошових доходів, цільових фондів. Відтак фінанси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів, нецільового використання коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Тобто фінансам властива потенційна можливість контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств полягає в якнайповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації дійового фінансового контролю.
Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані з виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та суб'єктами господарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод.
Отже, метою курсової роботи є об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Укрстальконструкція» з тим, щоб прийняти ефективні управлінські рішення і правильно, з урахуванням усіх найважливіших чинників, спланувати подальшу фінансово-господарську діяльність підприємства.
Об’єкт дослідження – система фінансового менеджменту на підприємстві ВАТ «Укрстальконструкція».
Предмет дослідження – фінансова звітність підприємства ВАТ «Укрстальконструкція».
Дослідженням в цій галузі займалися О. М. Тридід, О. Г. Тижненко, Л. О. Тижненко, О. В. Жалко, Т. Г. Рязаєва, І. В. Стасюк, Зінченко Т. та ін.
 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»
 
1.1. Cистема управління фінансами підприємства
 
Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна сказати, що управління існувало з того моменту, як у людей виникла потреба у спільній праці. Певна форма управлінської діяльності постала, коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчів. В словнику слово «управляти» означає керувати, направляти діяльність кого-небудь, чого-небудь. Тому, управління – це процес впливу на кого-небудь, і що-небудь. Крім того, слово «управління» поєднують з діяльністю органів влади, керівних органів тощо.
Отже, управління можна трактувати як процес впливу, і водночас як систему управляючих суб'єктів, об'єктів, якими управляють, та управлінських дій. Управління в економіці – це свідоме спрямування економічних і соціальних процесів для досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка система організації та управління процесами капіталотворення, формування фондів нагромадження і споживання.
У фінансах підприємств управління означає процес впливу на фінансові відносини, фінансові ресурси, їх організацію для реалізації фінансової політики господарюючого суб'єкта. Крім того, управління фінансами можна визначити як сукупність всіх органів апарата управління підприємства та їх управлінських дій. Метою фінансового управління є забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності. Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків. При цьому об'єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансово-господарської роботи підприємства. Суб'єктом управління фінансами підприємства ВАТ «Укрсатальконструкція» є керівний та фінансовий апарат системи органів управління на підприємстві.
Поняття «управління фінансами» пов'язують з управлінням на рівні держави чи галузі. На рівні підприємств різних організаційних форм та різних форм власності в сучасних умовах використовують поняття «фінансовий менеджмент». Фінансовий менеджмент – це управління фінансами підприємства, направлене на досягнення його мети за допомогою певних методів.
Управління фінансами підприємства ВАТ «Укрсатальконструкція» базується на об'єктивних та суб'єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та використанні закономірностей розподілу готового продукту і валового доходу підприємства. Сутність поняття фінансового управління можна трактувати як інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінансових відносин
Фото Капча