Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка конкурентоздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний авіаційний університет
 
КОНОНОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
 
УДК 338. 47 (076. 5)
 
Оцінка конкурентоздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України
 
Спеціальность 08. 07. 04. – економіка транспорту і зв'язку
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, Кулаєв Юрій Федорович Національний авіаційний університет професор кафедри економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Загорулько Валентин Миронович Національний авіаційний університет професор кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення; кандидат економічних наук Бойко Володимир Іванович Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” Віце-президент з корпоративного планування та фінансів
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин в Україні відбувається формування конкурентного середовища у сфері національної економіки і, зокрема, в окремих галузях, в першу чергу базових, таких як цивільна авіація.
Саме конкуренція, види та форми її прояву потребують радикальної перебудови організаційно-функціональної структури та методів управління сучасним авіаційним підприємством, принципово нових підходів щодо формування і реалізації стратегії та тактики виробничо-фінансової діяльності.
Досвід останніх років свідчить, що далеко не всі вітчизняні авіакомпанії здатні вести конкурентну боротьбу. Якщо поодинокі з них і мають певні конкурентні переваги (що досить важливо саме по собі), однак це не дає змоги багатьом із них ефективно реалізувати ці переваги через відсутність практики використання всього комплексу засобів маркетингу: гнучкої тарифної політики, адекватної організації залучення пасажирів, ефективних засобів стимулювання та ін.
Разом з тим кон'юнктурна ситуація на авіаційному ринку змінюється водночас внаслідок розширення границь ринку й залученням до нього західних авіакомпаній, які мають значний досвід роботи в умовах жорсткої конкуренції. Безпосереднє використання цього досвіду українськими авіакомпаніями ускладнюється внаслідок його унікальності, відсутності універсальних схем конкурентної поведінки.
У сучасних умовах для будь-якої авіакомпанії вкрай важливо правильно оцінити ринкову обстановку, яка склалася, аби запровадити ефективні засоби конкуренції. Вони мають, з одного боку, враховувати ринкову ситуацію, притаманну трансформаційній економіці Україні, тенденції її розвитку, а з іншого боку – мають адекватно враховувати особливості саме авіатранспортного виробництва. Найбільш складними етапами цієї роботи є аналітичне осмислення шляхів досягнення конкурентних переваг, розробка на цій основі комплексу заходів щодо посилення конкурентних позицій авіакомпаній.
Ці фактори обумовили вибір теми дослідження й постановку його мети.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок наукових досліджень збігається з планами наукового дослідження Національного авіаційного університету в рамках розробки “Концепції розвитку цивільної авіації до 2010 року”.
Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій з формування конкурентоспроможності авіакомпанії з використанням математичних методів кореляційного та кластерного аналізу. Для досягнення поставленої мети в дисертації були сформульовані і вирішені наступні основні завдання:
виконаний системний аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемі конкуренції;
проведено комплексне дослідження та класифікація чинників конкурентноздатності авіакомпаній;
визначені тенденції функціонування ринку транспортних послуг в Україні, а також визначено місце авіаційних перевезень в ньому;
обґрунтовані методи оцінки конкурентноздатності авіакомпаній і запропонована їхня класифікація;
розроблено концептуальне положення щодо встановлення ринкової частки кожної національної авіакомпанії на авіатранспортному ринку України;
розроблені методичні положення і методологічні аспекти формування конкурентноздатності авіакомпаній;
обґрунтована методика побудови конкурентної карти ринку.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність українських авіакомпаній державної й недержавної форми власності. Предметом дослідження є методи оцінки конкурентноздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України
Методологія і методичні основи дослідження.. Методологічною основою роботи є фундаментальні дослідження і положення вітчизняної й закордонної науки з проблеми вдосконалення господарських відносин між авіакомпаніями, в першу чергу з точки зору формування їх конкурентноздатності. Для досягнення поставленої у роботі мети були використані методи аналізу й синтезу, математичного моделювання, методи системно-структурного аналізу, кореляційний та кластерний аналіз.
Теоретичною й методологічною основою виконаного дослідження з'явилися роботи зарубіжних і вітчизняних економістів: І. Ансоффа, Б. Карлофа, Ф. Котлера, М. Портера, Робінсон Дж. П. Самуельсона, П. Сраффи, Ф. Хайека, Е. Чемберліна, Й. Шумпетера. Азоєва М. Л., Зав*ялова П. С.,. Іванова Ю. Б., Градова А. П., Селезньова А. П., Тіхонова Р. М., Юданова А. Ю. і інш.
При визначенні проблеми й аналізу існуючих підходів щодо її вирішення були використані закони України, наукова, економічна та довідкова література, роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених, методичні матеріали, періодичні видання України, інших країн, видання ІАТА та ІКАО.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає у подальшому розвитку теоретичних основ формування основних аспектів конкурентноздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України з метою осмислення й побудови шляхів досягнення конкурентних переваг, розробки на цій основі заходів з посилення конкурентної позиції авіакомпанії. Науковими результатами дисертаційного дослідження є наступне:
вперше класифікований комплекс чинників конкурентноздатності авіакомпаній;
визначена ієрархія системи взаємозв'язків конкурентноздатності авіакомпаній з чинниками зовнішнього середовища:
обґрунтовані методичні положення для визначення ринкової частки авіакомпаній у перевізній роботі галузі;
розрахована кількісна оцінка конкурентноздатності авіакомпаній за системою комплексних показників;
розроблені
Фото Капча