Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Харківська державна академія фізичної культури
 
ДОРОФЄЄВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
 
УДК: 796.922
 
Оцінка та Корекція спеціальної підготовленості юних ЛИЖНИЦЬ-ГОНЩИЦЬ на етапах річного циклу
 
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Харків – 2008
 
Дисертацію є рукопис.
Роботу виконано в Харківській державній академії фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
Науковий керівник:кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Ажиппо Олександр Юрійович, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
завідувач кафедри циклічних видів спорту.
Офіційні опоненти:доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мулик Вячеслав Володимирович,
Харківська державна академія фізичної культури,
проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту і туризму;
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Ратов Анатолій Максимович, 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко, доцент кафедри олімпійського і професійного спорту
 
Захист відбудеться 30 квітня 2008 року о 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (61022, м. Харків, вул. Клочківська, 99).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Проблема системного управління спеціальною підготовленістю є особливо актуальною у процесі становлення спортивної майстерності спортсменів в аспекті досягнення високої якості їх підготовки. Численні наукові дослідження, присвячені уточненню відомостей про критерії, норми і чинники, що визначають стан і динаміку спеціальної підготовленості лижників-гонщиків (Б.Ф. Романов, 1976; В.М. Манжосов із співавторами, 1979; І.Г. Огольцов, 1982 та інші), а також методики використання цих характеристик при орієнтації і корекції підготовки спортсменів (В.К. Кузнецов, 1982; М.Я. Набатнікова, 1986; Ю.-Х.А. Кальюсто, 1987; С.К. Фомін, 1988; В.С. Мартинов, 1992; О.І. Камаєв, 1999 і інші), значно збагатили теорію спортивного тренування та задовольнили першочергові потреби тренерів-практиків. Але процес удосконалювання системи контролю та підготовки у видах лижного спорту ще далекий від свого завершення. 
Відповідно до досліджень І.Р. Шарапової (1998), В.В. Сенченко (1995), І.Г. Гібадулліна (1984), Г.В. Стародубцева (1980), А.Д. Солдатова (1982) не всі тести, використані при створенні контрольних нормативів у лижних видах спорту, відповідають вимогам надійності та інформативності. Більшість експериментів присвячено вивченню окремих показників підготовленості лижників (А.М. Ратов, 2000 та інші) і дуже мало робіт виконано на засадах інтегральної оцінки структури підготовленості (О.Ю. Ажиппо, 2001). За винятком окремих праць (С.Р. Лагутина, 2000; О.І. Камаєв 2000; В.М. Манжосов, 1986; Г.В. Стародубцев, 1980; А.Ф. Синяков і В.П. Маркін, 1980), більшість дослідників не торкалися питання розробки модельних характеристик лижників для різних періодів тренувань. 
Окрім цього, більшість наукових досліджень з цих питань виконані у 1970-1980 рр. і не враховують змін, що відбулися у лижному спорті за останні роки. До того ж зазначені роботи виконані переважно на чоловіках. Дуже мало досліджень із залученням у якості піддослідних лижниць-гонщиць і біатлоністок (В.П. Анучін, Є.Д. Матвєєв, 1982; І.Р. Шарапова, 1998; В.В. Мулик, 1989, 2002). 
Таким чином, у жіночому лижному спорті тренувальний процес будується переважно на підставі досвіду і інтуїції тренера, оскільки об'єктивних передумов для цілеспрямованого управління цим процесом ще недостатньо. Це і послужило підставою для розробки зазначеної наукової проблеми.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за напрямом 1.2.12. «Теоретико-методичні засади оптимізації системи багаторічного вдосконалення в циклічних видах спорту» (державна реєстрація № 0101U006473), та 2006-2010 рр. за напрямом 2.1.9.2п. «Удосконалення системи підготовки спортсменів з циклічних видів спорту в різних структурних утвореннях багаторічної спортивної підготовки» (державна реєстрація № 0106U011987). Роль автора у виконанні цієї теми полягала у зборі та аналізі фактичного матеріалу про особливості спеціальної підготовленості лижниць-гонщиць із різними ведучими стилями пересування, аналізі літературних даних, впровадженні результатів дослідження в практику.
Мета дослідження − розробити й експериментально обґрунтувати методику оцінки спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу та її корекції з урахуванням індивідуальних і групових «спортограм».
Завдання роботи:
1.Обґрунтувати інформативні критерії, нормативи та методику інтегральної оцінки підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного тренування.
2.Виявити особливості спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць за ознаками віково-кваліфікаційної динаміки становлення спортивної майстерності.
3.З'ясувати значимість факторів, які впливають на динаміку спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць. 
4.Експериментально перевірити ефективність загальної та індивідуально-групової орієнтації тренувального процесу для корекції спеціальної підготовленості лижниць-гонщиць.
Об'єкт дослідження – система етапного керування тренувальним процесом спортсменів.
Предмет дослідження – методика оцінки та корекції спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу.
Методи дослідження: 
1)теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури;
2)педагогічні спостереження;
3)аналіз документів планування та обліку тренувального процесу;
4)опитування тренерів і спортсменів;
5)антропометрія, спірометрія, педагогічні контрольні випробування; 
6)послідовний педагогічний експеримент;
7)логічні методи: пояснення отриманих даних, вивчення зв'язків, залежностей і закономірностей, теоретичні узагальнення, аналіз і синтез;
8)методи математичної статистики. 
Для забезпечення можливості зіставлення результатів роботи із даними, що були отримані раніше при дослідженні лижників-чоловіків
Фото Капча