Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасного освітнього менеджменту

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Люшин Микола Олександрович,
завідувач кабінету управління закладами середньої освіти,
старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасного освітнього менеджменту
 
Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні зумовили пошук стратегій розвитку загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) та сучасних технологій управління ними. Формування ринкових відносин істотно впливає на розвиток системи освіти в цілому, зокрема, вони посилюють нестабільність макро- та мікросередовища, в якому функціонує кожен навчальний заклад. У таких динамічних умовах виникає об’єктивна необхідність використання у повсякденній практиці наукових засад освітнього менеджменту, що відкриває можливості посилити конкурентоспроможність навчальних закладів, оскільки вони мають відповідати на виклики доби змін.
Із концептуальних підходів щодо якості результатів освітньої діяльності ЗНЗ розглянемо системний підхід, який передбачає цілісний розгляд навчального закладу, процесів у ЗНЗ й об’єктів управління, відображення його сутнісних сторін і підсистем. Застосування при розгляді ЗНЗ концепції системного підходу є найбільш адекватним у поєднанні з іншими науковими підходами [5]. Принциповим є конкретизація ЗНЗ як соціально-педагогічної системи, що утворена із взаємопов’язаних підсистем, взаємодія яких утворює інтегративні системні якості, не притаманні її компонентам, і складну ієрархічну структуру; характеризується зв’язком із зовнішнім середовищем і є цілеспрямованою, керованою й самокерованою, динамічною, цілісною, відкритою.
Системний аналіз законодавчо-нормативних документів у галузі освіти дозволяє розглядати як прогностичну мету діяльності ЗНЗ різного типу розвиток учня в контексті стратегії розвитку особистості. Забезпечення якісної освіти учнівської молоді на рівні ЗНЗ потребує розробки і реалізації привабливих стратегій конкурентних переваг – лідерство в ціні, у спеціалізації, в індивідуалізації – сутність яких більш розкрито професором Л. М. Калініною у навчальному посібнику [11].
ЗНЗ є керованими та самокерованими, оскільки упорядкування їх структурних компонентів, інтеграція і взаємодія з навколишнім середовищем забезпечуються власними органами або суб’єктами, які здійснюють різні види діяльності, процес управління та реалізуються завдяки механізмам управління й саморегуляції. Самокерованість (самоорганізація) ЗНЗ є цілеспрямованим процесом відтворення й удосконалення його системи, тобто характеризується перетворенням існуючих і утворенням нових причинно-наслідкових зв’язків між її компонентами, елементами зі зворотними інформаційними зв’язками. Динамічність ЗНЗ як соціально-педагогічної системи зумовлюється як постійними змінами педагогічного і керівного складу, допоміжного персоналу, інформаційних, матеріально-технічних, фінансових ресурсів, так і динамічністю власне процесів навчання, виховання і розвитку учнівської молоді та якості результатів діяльності ЗНЗ. Таким чином, застосування системного аналізу та реалізація принципів цілісності, властивостей композиції та декомпозиції систем дозволило з’ясувати, що ЗНЗ є цілісним керованим і самокерованим об’єктом, полісистемним і поліфункціональним феноменом педагогічної дійсності.
Компонентний аналіз дозволяє розглянути й вивчити ЗНЗ як систему з точки зору структури, функціональних й інформаційно-комунікаційних зв’язків у його підсистемах. ЗНЗ, як і будь-яка соціально-педагогічна система, не існує в зовнішньому середовищі автономно. Неминучою є наявність його зв’язку з іншими системами вищого і нижчого порядків; можливість бути складником більш укрупненої системи – системи освіти району (міста), області, країни. Різноманітність та ієрархічність систем передбачає, з одного боку, що цілісна система виступає як суб’єкт управління щодо системи нижчого порядку, а з іншого – як об’єкт управління щодо систем вищого порядку.
Цілісність ЗНЗ як системи знаходить прояв у сукупності певної множини якісно різнорідних компонентів (елементів) – учнів, учителів, батьків, які здійснюють різні види діяльності, формують міжособистісні стосунки, різноманітні процеси (навчання, виховання, розвиток учнівської молоді, зростання педагогічної майстерності, підвищення професійної кваліфікації та компетентності, розвиток творчого потенціалу учнів і працівників). Утворюючи єдине ціле, структурні компоненти розвиваються відповідно до поставленої для усіх суб’єктів спільної мети. Іншими словами, ЗНЗ функціонує завдяки внутрішній суб’єкт-суб’єктній і суб’єкт-об’єктній взаємодії, оптимізації зв’язків між компонентами (елементами). Ці різнорідні елементи утворюють певну структуру, тобто спосіб зв’язку елементів, і мають власну складну побудову. Таким чином, ЗНЗ як відкрита система має не тільки внутрішньосистемні зв’язки, а й міжсистемні, вивчення яких передбачає виявлення та розкриття закономірностей взаємодій системи в цілому, зокрема із зовнішніми факторами впливу.
Цілісність ЗНЗ зберігається завдяки обміну в системі інформацією, енергією, ресурсами із зовнішнім середовищем, що засвідчує і про наявність такої властивості ЗНЗ як відкритість. Акцентуємо увагу, що інформаційний обмін, а також такі властивості як самоорганізація, реагування на внутрішні та зовнішні впливи, які можуть вивести ЗНЗ зі стану рівноваги, є притаманними для відкритих, неврівноважених систем. У теорії соціального управління репрезентовано закриті та відкриті системи [1; 3; 6]. Закрита система характеризується жорстко фіксованими межами, незалежністю процесів і дій суб’єктів від зовнішнього середовища та відсутністю процесів обміну речовиною, енергією або інформацією з ним. Відкрита система є самопідтримуваною системою, що регулює власне існування через вхід і вихід у довкілля.
ЗНЗ як відкрита система характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем, обміном енергією та інформацією з ним; умовною межею поділу структурних елементів; впорядкованістю або системним занепадом; комунікаційно-функціональними взаємозв’язками між суб’єктами управління, самоуправління, державно-громадського самоврядування та іншими соціальними інституціями; реакцією на зовнішній вплив протидією, що забезпечує стабільне функціонування або його подальший розвиток; цілеспрямованістю. ЗНЗ як відкритій системі властива самоорганізація, що представляє собою процес підвищення впорядкованості системи, відтворення у ній нових зв’язків і структур, які забезпечують більш різноманітні та ефективні реакції цієї системи на виклики та впливи зовнішнього середовища.
Про відкритість ЗНЗ як
Фото Капча