Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЛІПІХІНА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
 
УДК 336. 221: 339. 9. 01 (477)
 
Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 
Спеціальність: 08. 05. 01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Гребельник Олександр Петрович,
Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Климко Григорій Никифорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної економіки 
Кандидат економічних наук, доцент Мартинюк Олена Віталіївна, Київський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародної економіки 
Провідна установа: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, відділ зовнішньоекономічних досліджень, Київ
 
Захист дисертації відбудеться “24” січня 2003 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 03 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 317
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою 03680, Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 201
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Вибір теми цього дослідження визначається потребами трансформації ринкової економіки України та її зовнішньо-економічної складової. Важливою умовою становлення України як незалежної держави зі світовим рівнем розвитку національної економіки є визначення напрямів ефективної інтеграції вітчизняного господарського комплексу до глобального ринку.
Глобалізація зовнішніх економічних зв’язків і посилення транснаціонального характеру світової економіки об’єктивно потребують постійного узгодження функціонуючих інституціональних і господарських структур з динамікою міжнародних торговельно-економічних відносин.
Перехід України до ринкової економіки в контексті інтеграційних процесів визначає обрання державою ліберальної моделі зовнішньо-економічної політики. Поряд із вдосконаленням уже існуючої системи зовнішніх економічних зв’язків ліберальна модель зовнішньоекономічної політики України потребує впровадження прийнятих світовим суспільством правил.
Однією з основних умов ефективного впровадження ліберальної моделі зовнішньоекономічної політики є вдосконалення системи й методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням національних інтересів, гармонійно поєднаних з вимогами інтеграції у світову спільноту.
У цьому контексті на особливу увагу заслуговують дослідження економічних методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які функціонально виявляються через оподаткування експортно-імпортних операцій, оскільки саме в податках відображається вся гама економічних, політичних і соціальних інтересів держави й суспільства.
Не абсолютизуючи ролі податків, необхідно визнати, що в сучасних умовах кризового стану майже всіх сфер народного господарства України податки є стабілізуючим фактором, який сприяє вирішенню першочергових економічних і соціальних проблем. Окрім того, податки в цілому виконують роль акумулятора передумов майбутнього оздоровлення економіки нашої держави, а також переходу до фази активних структурних перетворень. За цих умов стимулювання подальшого розвитку системи оподаткування стає важливим завданням держави.
Саме тому на особливу увагу заслуговують питання визначення та ефективного використання системи оподаткування експортно-імпортних операцій як умови здатності національної економіки активно співпрацювати із зовнішнім економічним середовищем.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності загалом і економічні методи такого регулювання зокрема розглядаються в теорії та практиці в площині як держави, так і інтеграційних об’єднань.
Узагальнені методи вирішення цих проблем висвітлено в працях відомих зарубіжних учених і фахівців з міжнародної економіки А. Лаффера, В. Леонтьєва, Е. Ліндаля, Р. Майсгрейва, В. Познера, Т. Рибчинського та інших.
Варто зауважити, що незважаючи на великий науковий доробок у сфері зовнішньоекономічної діяльності, проблеми оподаткування експортно-імпортних операцій як у теоретичному, так і в прикладному плані на сьогодні досліджено недостатньо.
У працях вітчизняних учених традиційно аналізуються інструменти, структура та механізми функціонування національних і міжнародних систем державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, податкових і бюджетних систем, але не відображаються повною мірою актуальні питання розвитку системи оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності та інтеграції України у світове економічне співтовариство. Здебільшого поза увагою дослідників залишаються проблеми формування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності економічними методами в умовах інтеграції України до Європейського Співтовариства.
Проблеми формування системи державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності економічними методами висвітлено у працях відомих українських вчених Р. Балакіна, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гальчинського, О. Гребельника, В. Пятницького, В. Сіденка, А. Філіпенка.
У працях В. Андрущенка, Й. Бескида, О. Василика, А. Крисоватого, В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія значну увагу приділено проблемам функціонування податків в умовах ринкової економіки.
Вітчизняні науковці Б. Губський, Г. Климко, Д. Лук’яненко, О. Мартинюк, В. Новицький, А. Павленко, Ю. Пахомов, А. Поручник, О. Білорус у своїх працях окреслюють стратегії розвитку глобальної інтеграції, аналізують проблеми економічного розвитку країн з перехідною економікою в умовах інтеграції.
Проте на сьогодні залишаються недослідженими взаємозв’язок системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності й системи оподаткування експортно-імпортних операцій, вплив зовнішньоекономічної політики та інтеграційних процесів на формування бюджетної системи країни. Недостатньо визначено критерії ефективності функціонування податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності при застосуванні діючих зовнішньоторговельних режимів. Потребують подальшого дослідження сучасні тенденції розвитку регулятивних систем зовнішньоекономічної діяльності на тлі інтеграційних процесів та інтернаціоналізації діючих
Фото Капча