Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційні конфлікти: види, причини виникнення і шляхи подолання

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Психологічна допомога як основна мета практичної та організаційної психології
2. Організаційні конфлікти: види, причини виникнення і шляхи подолання
3. Корекція соціально-психологічного клімату організації
Список використаної літератури
 
1. Психологічна допомога як основна мета практичної та організаційної психології
 
Організаційна психологія – нова, відносно самостійна галузь наукового знання, яка має виражений науково-практичний напрямок і розвивається на методологічному фундаменті соціальної філософії, теорії управління і організації, загальної і соціальної психології, а також окремих прикладних областей психологічної науки. Отже, з одного боку, це галузь психології, а з іншого боку – один з розділів теорії соціального управління, насамперед, управління персоналом.
Змістом організаційної психології є реалізація соціально-психологічного підходу до виявлення управлінських проблем при підборі, розміщенні, підготовці і раціональному використанні кадрів.
Предмет організаційної психології становлять психологічні, соціально-психологічні та соціологічні аспекти планування, формування, оцінки, навчання, розміщення і виховання працівників у процесі трудової діяльності.
Основна мета організаційної психології як науково-практичного напрямку – “озброїти” організаторів кадрової роботи та інших керівників психологічними знаннями, необхідними для здійснення даного виду діяльності, а також підвищення наукового рівня і ефективності роботи з кадрами на виробництві. Звідси випливають завдання організаційної психології:
дослідження соціально-психологічних проблем вдосконалення управління кадрами в умовах ринкових відносин;
розробка психолого-педагогічних основ формування особистості учасників виробництва;
вивчення індивідуально-психологічних особливостей працівників з метою оптимізації процесів підбору, оцінки, розміщення і раціонального використання кадрів у різних видах трудової діяльності;
вивчення соціально-психологічних характеристик працівників, груп і колективів, врахування і використання соціально-психологічних і психолого-педагогічних факторів кадрової діяльності;
оволодіння керівниками і працівниками кадрових служб методами і формами ділового спілкування, психологічного впливу на поведінку людей у процесі діяльності трудових колективів.
Таким чином, структура організаційної психології включає наступні основні напрямки:
диференційно-психологічна і соціально-психологічна діагностика (забезпечення процесів професійної орієнтації, підбору, оцінки, підготовки і розміщення кадрів, ефективного контролю адаптації працівників, стану соціально-психологічного клімату в колективах, рівня плинності кадрів і трудової дисципліни і т. д.) ;
соціально-психологічне консультування керівників і фахівців з питань правильної організації роботи з людьми, побудови ділової кар'єри, раціонального використання кадрів на виробництві, навчання і виховання працівників;
навчання організаторів кадрової роботи з метою оволодіння ними необхідними соціально-психологічними знаннями, сучасними управлінсько-виховними методами, навичками ефективного спілкування і вмілого використання у діяльності різних соціологічних і психологічних методик.
Організаційна психологія – інтегрована галузь знання. Вона охоплює відомості з багатьох загальнотеоретичних і конкретно-прикладних наукових дисциплін. Особливо широко представлені у ній знання з соціальної і загальної психології, їх прикладних галузей, а також з фізіології, педагогіки, етики, соціології, теорії організації та управління. З погляду психологічного змісту цей науково-практичний напрямок повинен включати розробку проблем, які стосуються практичної кадрової роботи і є прикордонними між соціальною, диференціальною, педагогічною, віковою, медичною, управлінською психологією і психологією праці, а також широке використання отриманих у зазначених галузях психологічної науки даних у діяльності сучасних кадрових служб.
У міждисциплінарному змісті організаційної психології переважає соціально-психологічна складова. Це дає змогу розглядати даний напрямок як прикладний розділ соціальної психології. При цьому якщо соціальна психологія як наука передбачає вивчення закономірностей поведінки і діяльності людей, а ці закономірності обумовлені включеністю людей у соціальні групи, то основне завдання організаційної психології є надання психологічної допомоги будь-якому члену організації.. Разом з тим, оскільки організаційна психологія носить міждисциплінарний характер, то і застосовувані нею методи можуть відноситися, залежно від розв'язуваних завдань, до різних галузей психологічних і соціологічних знань.
Залежно від завдань управління кадрами на виробництві будується і система методів їх соціально-психологічного забезпечення. Таким чином, методи організаційної психології можна об'єднати в наступні відносно самостійні групи:
діагностичні методи (бесіда, спостереження, аналіз трудової діяльності, контент-аналіз, біографічний метод, методи опитування, різні психофізіологічні і особистісні методики) ;
прогностичні методи (моделювання сумісності працівників, розробка професіограм, створення механізмів формування управлінських груп, різні апаратні і бланкові методики) ;
експериментальні методи (стажування, дублювання, тимчасове заміщення основного працівника та ін.) ;
управлінсько-виховні (активні) методи (аналіз конкретних ситуацій, соціально-психологічний тренінг, ділові ігри та ін.).
Крім класифікації методів організаційної психології за цілями і завданнями управління кадрами їх необхідно систематизувати також за рівнями кадрового менеджменту. Можна виділити принаймні три таких рівні:
індивідуальний або особистісний (мікрорівень), на якому вирішуються завдання відповідності працівника конкретному робочому місцю;
груповий, або соціально-психологічний (мезорівень), у рамках якого проводиться оптимальне розміщення працівників у колективі;
соціологічний (макрорівень), на якому формуються соціальні механізми створення “елітних груп” управління.
Отже, у цілому завдання організаційної психології зводиться до надання необхідної психологічної допомоги всі працівникам організаці включно з її керівництвом за допомогою ряду методів, який включає консультування, тестові і проективні методики, попередження конфліктів, навчання міжособистісному спілкуванню тощо.
 
2. Організаційні конфлікти: види, причини виникнення і шляхи подолання
 
Важливість типології соціальних конфліктів обумовлена потребою регулювання процесу їх протікання. Відомі різні класифікації конфліктів. Відповідно до організації суспільства конфлікти формуються на рівні:
індивідів, між ними;
груп індивідів;
великих систем (або підсистем) ;
розподілу суспільства на класи і верстви;
суспільства в цілому;
на регіональному або глобальному рівнях.
Основною ознакою
Фото Капча