Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-технологічні основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах (на прикладі будівельних фірм Республіки Хорватії)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В БУДІВЕЛЬНИХ ФІРМАХ (на прикладі будівельних фірм Республіки Хорватії)
Спеціальність 08. 06. 01. – Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)
 
Степан ГЛАС
УДК 69. 003: 658. 5: 012. 
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор УШАЦЬКИЙ Сергій Андрійович, завідувач кафедрою організації і управління будівництвом КНУБА.
Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор БУШУЄВ Сергій Дмитрович, завідувач кафедрою автоматизації будівельного виробництва КНУБА; - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник МАСЛОВ Юрій Олексійович, завідувач відділом інформатики та документування пам'ятників архітектури національного заповідника «Софія Київська».
Провідна установа - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться « 23 « червня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 056. 03 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти України за адресою: 252037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 252037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Раціональне використання трудових ресурсів здійснює значний вплив на своєчасне виконання договірних зобов'язань будівельними фірмами та ефективність їхньої роботи, що є підгрунтям надійного їх функціонування в умовах переходу до ринкових відносин. Проблема інтенсифікації будівництва в Республіці Хорватії, обумовлена необхідністю будівництва нових та відбудовою зруйнованих під час війни 1991 – 1995 років об'єктів, розбудовою та реконструкцією діючих підприємств, з метою нарощування економічного потенціалу та поліпшення добробуту народу, потребує підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
Вирішення цієї задачі може бути досягнуте шляхом удосконалення формування трудових ресурсів у будівельних фірмах, грунтуючись на визначенні потрібної кількості робітників бригад різних спеціальностей з урахуванням створення необхідного їх резерву, що обумовлюється імовірносним характером будівельного виробництва. В теперішні часи, у більшості випадків, при вирішенні цієї задачі застосовуються методи, що грунтуються на детерміністських підходах, без урахування імовірносного характеру будівельного виробництва і, отже, що не можуть забезпечити надійність розрахунків і, відповідно, рішень, що приймаються. Існуючі методи визначення рівня резервування трудових ресурсів, необхідність якого обумовлена імовірносним характером будівельного виробництва, враховують специфіку розвитку потужностей будівельних організацій, виходячи з їх діяльності в умовах централізованої планової економіки та командно-адміністративної системи управління, які, у більшості випадків, не враховують організаційно-технологічні умови виконання будівельно-монтажних робіт (БМР). Це не дозволяє використати існуючі методи для розрахунку економічно обгрунтованого резерву робітників бригад різних спеціальностей при формуванні трудових ресурсів у будівельних фірмах, що функціонують в умовах ринкових відносин. Отже, необхідність проведення досліджень по удосконаленню методів формування трудових ресурсів у будівельних фірмах є актуальною проблемою, яка має науковий і практичний інтерес.
Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, що проводяться на кафедрі організації і управління будівництвом КНУБА та Програмі наукових досліджень у будівництві в Республіці Хорватії.
Мета та задачі досліджень. Метою дисертації є розробка методологічної основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах з урахуванням організаційно-технологічних умов виконання БМР, імовірносного характеру будівельного виробництва та специфіки ринкових відносин.
Досягнення поставленої мети пов'язано з вирішенням таких основних задач:
проведенням аналізу використання трудових ресурсів в будівельних фірмах Республіки Хорватії та вивченням і узагальненням даних літературних джерел у галузі удосконалення формування трудових ресурсів в будівництві;
дослідженням процесу виконання БМР та його характеристик;
розробкою науково обгрунтованої методики формування трудових ресурсів у будівельних фірмах з урахуванням організаційно-технологічних умов виконання БМР, імовірносного характеру будівельного виробництва та специфіки ринкових умов;
експериментальною перевіркою методики формування трудових ресурсів в будівельних фірмах.
Методи досліджень. Дослідження проводились, грунтуючись на аналізі статистичної інформації, документальних та літературних джерел, узагальненні та оцінюванні одержаних відомостей, з використанням методів математичної статистики, економіко-математичного моделювання, лінійного програмування, при застосуванні математичного апарату теорії масового обслуговування та теорії ігор.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше для будівельних фірм розроблені моделі та алгоритми визначення оптимальної кількості трудових ресурсів, що забезпечують врахування організаційно-технологічних умов виконання БМР, імовірносного характеру будівельного виробництва та специфіки ринкових відносин.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що завдяки формуванню трудових ресурсів в будівельних фірмах, на основі визначення оптимальної кількості робітників бригад різних спеціальностей, може бути знижено економічні втрати, що пов'язані з простоєм фронту робіт внаслідок дефіциту трудових ресурсів, на 16-17% та економічні втрати, що пов'язані з простоєм робітників в очікуванні фронту робіт внаслідок їх надлишку, на 12-15%. Це дозволяє знизити собівартість БМР на 0, 7-0, 8%.
Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень оприлюднені у доповідях на 57-й, 58-й, 59-й науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури.
Публікації. За темою дисертації опубліковано чотири роботи в спеціалізованих виданнях, що увійшли до переліку №3 ВАК України.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається
Фото Капча