Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи науково-дослідної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

реферату, однак на відміну від нього в неї включаються різнохарактерні питання для того, щоб її виконання сприяло вивченню та закріпленню матеріалу по всьому учбовому курсу або певної його частини, яка вивчається в даному семестрі. Для більш діяльного структурування роботи і точності викладу, рекомендується задані у варіанті контрольної роботи питання розбивати на більш дрібні (конкретні). Це і буде план (структура) контрольної роботи. Якщо контрольна робота планується по одній темі, її структура співпадає зі структурою реферату.

3. Підготовка, оформлення і захист курсової роботи. Курсова робота – творче дослідження науково-практичного характеру, завершальна стадія вивчення цілого ряду спеціальних дисциплін. Основна мета її написання – закріплення умінь аналітичної роботи, вироблених при написанні рефератів і контрольних робіт, а також придбання навичок самостійно поглиблювати, розширювати і систематизувати теоретичні знання; робити аналіз їх застосування у сфері майбутньої професійної діяльності; виробляти вміння публічно захищати зміст представленої роботи.
Курсова робота повинна базуватися на теоретичних і методологічних положеннях науки, містити елементи новизни. У ній повинна бути хоча б одна, нехай найпростіша, але самостійна ідея, а також пропозиції автора щодо більш ефективного вирішення даного питання в порівнянні з існуючим становищем. Для цього студент / курсант повинен добре знати теоретичні матеріали, спеціальну літературу, нормативно-правові акти, вміти аналізувати, синтезувати, робити узагальнення і висновки. Крім цього, курсова робота може і повинна базуватися на практичних матеріалах діяльності бібліотек (звітах, планах, бібліотечної статистики і т.д.). Основні завдання курсової роботи:
 1. поглибити теоретичні знання, отримані в процесі освоєння спеціальних дисциплін;
 2. виробити практичні навички щодо пошуку джерел інформації, їх аналізу, синтезу, критичного осмислення й застосування на практиці;
 3. виробити вміння самостійно розробляти програмно-методичні питання і вирішувати організаційні проблеми;
 4. виробити вміння логічно грамотно проілюструвати зібрану та узагальнену інформацію за допомогою табличного і графічного методів;
 5. навчиться оцінювати, узагальнювати, робити висновки і виробляти рекомендації по впровадженню в практику роботи бібліотек інноваційних технологій.
Порядок підготовки курсової роботи відповідає типовій технології підготовки письмових робіт, яка включає:
 1. підготовчі роботи (включаючи складання плану (програми) дослідження;
 2. пошук джерел інформації та роботи з текстами по темі курсової (відповідно за таксономією Блума);
 3. систематизація та написання варіанта тексту;
 4. оформлення та редагування роботи.
У структуру курсової роботи входять: титульний аркуш; завдання на виконання роботи; зміст; вступ; основний текст (у главах і параграфах); висновок; список використаних джерел або бібліографічний список.
 
Питання для самоконтролю:
 1. Яке місце реферату у навчальному процесі?
 2. Які етапи написання та структура реферату?
 3. У чому полягає відмінність контрольної роботи від реферату?
 4. Яке місце курсової роботи у навчальному процесі?
 5. Які основні завдання курсової роботи у навчальному процесі?
 6. Який порядок підготовки та структура курсової роботи?
 
ЛЕКЦІЯ 7
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ.
 
План лекції:
 1. Місце дипломної (випускної) роботи у навчальному процесі.
 2. Особливості вибору тематика випускних (дипломних) робіт.
 3. Структурні елементи та особливості оформлення випускних (дипломних) робіт.
 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4.
 
Основні теоретичні положення. 
 
1. Місце дипломної (випускної) роботи у навчальному процесі. Дипломна робота – це вид навчально-дослідницької діяльності, орієнтованої на розвиток вміння самостійно виконувати науковий аналіз питань, пов'язаних із специфікою освоюваної професії. Дипломна робота є заключним періодом навчання у вищій школі, так як вона виконується на випускному курсі під керівництвом наукового керівника. Метою дипломної роботи є: 
 1. не тільки систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності, але практичне застосування їх при вирішенні конкретних бібліотечно-бібліографічних завдань; 
 2. набуття навичок самостійної дослідницької роботи; 
 3. оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу.
Для збору необхідних матеріалів, вивчення літератури, її систематизації і т.д. відводиться останній випускний навчальний рік, проте студент не звільняється від навчального процесу. Тому потрібен конкретний план самостійної роботи, який включає:
 1. пошук наукової та виробничої літератури по темі дипломної роботи;
 2. самостійне вивчення і узагальнення виявленої літератури, виписка необхідних ідей, положень, фактів, цитат по типі дослідження;
 3. проведення соціологічних досліджень, експериментів, розрахунків;
 4. підготовка, оформлення та надання на кафедру дипломної роботи.
 5. У дипломній роботі студент повинен показати:
 6. міцні теоретичні знання з обраної теми і проблемний виклад теоретичного матеріалу;
 7. вміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, матеріали (документи) бібліотек; вирішувати практичні завдання, робити висновки і пропозиції;
 8. навички проведення аналізу і синтезу, володіння сучасними інформаційними технологіями;
 9. уміння грамотного застосовувати методи оцінки економічної і соціальної ефективності пропонованих заходів.
2. Особливості вибору тематика випускних (дипломних) робіт. Як правило, тема дипломної роботи є продовженням досліджень, що проводяться в процесі написання курсових і наукових робіт. Тематика дипломних робіт розробляється випускаючими кафедрами і доводиться до відома студентів. Їм надається право вибору теми дипломної роботи, або вони можуть запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. Після вибору теми і її затвердження студент разом з науковим керівником складає завдання на виконання дипломної роботи. Воно підписується студентом, викладачем (керівником дипломної роботи) і затверджується завідувачем кафедри. Завдання складається у двох примірниках, один з яких видається студенту, а інший залишається на кафедрі і разом з дипломною роботою представляється до захисту.
Структурними елементами дипломної роботи є: титульний аркуш, завдання на виконання дипломної роботи, зміст, вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури, додатки (при необхідності). На титульному аркуші дипломної роботи вказується університет і кафедра, де виконується
Фото Капча