Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи науково-дослідної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

фіксується у формі нових наукових фактів, понять, категорій, наукової картини досліджуваної реальності, а в ідеалі – в науковій теорії, концепції.

3. Що відноситься до процесуальних елементам наукового дослідження. До процесуальних елементам наукового дослідження відносяться: вибір теми і уточнення мети і завдань дослідження; формулювання проблеми і висунення гіпотези; вибір репрезентативного об'єкта і методів дослідження; накопичення нової інформації і концептуалізації знання; виклад і аргументація висновків. Розглянемо кожен з цих елементів.
Вибір теми для дослідження. Одним з головних критеріїв при виборі теми для дослідження є категорія актуальність, під якою розуміють важливість, висока значимість теми для сьогоднішнього дня. У методології прийнято виділяти теоретичну актуальність. Це означає, що в тій чи іншій науковій дисципліні недостатньо розроблені теоретичні проблеми (терміносистема, сутність, функції, принципи, властивості, структура і т.д.). Практична актуальність означає, що на практиці не вивчені питання методики, технології, організації, форми діяльності і т.д. Може бути, актуальність і в розробці методологічних проблем, пов'язаних з методами, принципами пізнання. 
Формулювання проблеми і висунення гіпотези. Формулювання проблеми має бути орієнтована на вибір головного напрямку (напрямків) досліджень. Останнє, природно, тісно пов'язане з об'єктом і предметом, обраним для вивчення. 
Гіпотеза – це форма розвитку людських знань, що представляє собою обґрунтоване припущення, що пояснює властивості і причини досліджуваних явищ. Побудова гіпотези завжди супроводжується висуванням припущення, що пояснює досліджуваний об'єкт. Вона завжди виступає у формі окремого судження або системи взаємопов'язаних суджень про властивості одиничних фактів або закономірних зв'язків явищ. В окремих випадках гіпотеза виникає як результат уподібнення двох одиничних явищ, тобто її основою виступає аналогія; в інших випадках вона – результат дедуктивних висновків. Найчастіше її виникнення передують індуктивне узагальнення емпіричного матеріалу.
Висування гіпотези повинні відповідати наступні вимоги: а) гіпотеза повинна бути науково обґрунтованою, вона не повинна містити суджень, які протирічать вже доведеним науковим фактам; б) гіпотеза повинна бути принципово перевіряється емпіричним способом, інакше вона залишається лише припущенням, яке виражає суб'єктивну думку; в ) гіпотеза має бути досить простий за формою, мати точні і якісні формулювання. За змістом припущень щодо досліджуваного об'єкта гіпотези підрозділяються на описові, пояснювальні і прогностичні.
4. Які існують засоби і методи наукового дослідження. До логічних методів дослідження відносяться такі методи, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, аналогія, моделювання, узагальнення, порівняння.
Аналіз це уявне або реальне розчленування досліджуваного об'єкту, його властивості або відносини між предметними частинами. Синтез – зворотна аналізу процедура, це з'єднання раніше виділених частин об'єкта в єдине ціле і вивчення інтегративних властивостей цілого. Індукція – такий метод пізнання, в якому загальний висновок будується на основі приватних передумов. Дедукція – метод пізнання (або спосіб міркування), що складається у виведенні з загальних посилок висновків приватного характеру. Абстрагування – метод пізнання, який полягає в уявному відволіканні від ряду ознак, властивості, відносин об'єкта і одночасному виділенні для розгляду тих чи інших з них, які цікавлять дослідника. 
Аналогія – такий прийом пізнання, при якому на підставі подібності об'єктів в одних ознаках укладають про їхню подібність і в інших ознаках. Моделювання – такий метод пізнання, при якому вивчення об'єкта (оригіналу) здійснюється за допомогою створення і дослідження його моделі (копії) з подальшим перенесенням отриманої інформації на оригінал. Існують матеріальні моделі, які є природними об'єктами, і ідеальні моделі, зафіксовані в знаковій формі.
Узагальнення – метод пізнання, що складається у встановленні загальних ознак, властивостей і відносин предмета. Порівняння – метод пізнання, що складаються в зіставленні однорідних по істотним для даного розгляду ознаками предметів, за допомогою яких виявляються їх кількісні та якісні властивості.
Загальнонаукові емпіричні методи дослідження. До загальнонаукових емпіричним методів належать: наукове спостереження, опис, вимірювання, експеримент, опитувальні (соціологічні) методи. Розглянемо коротко сутність кожного з них.
Наукове спостереження належить до широко розповсюдженим методам дослідження. Воно дозволяє зібрати безпосередні відомості про досліджуваних об'єктах, систематично сприймаючи їх у звичайних, повсякденних умовах роботи установи культури і мистецтва. Це дає можливість побачити у розвитку поведінку читача, глядача, слухача і вплив на зміну їх відносин. Наукове спостереження не впливає прямо на досліджуваний об'єкт (якщо воно вірно організовано), але з його допомогою можна визначити, як в майбутньому доцільно вести дослідження. А це передбачає попередню підготовку спостереження, вибір самого об'єкта, організацію процесу спостереження, збір даних та їх коментар.
Щоб наукове спостереження було результативним, воно повинно відповідати певним умовам. Серед них – чітко виражений спрямований характер, планомірність і систематичність у зборі матеріалу, комплексне, а не ізольоване вивчення об'єкта, аналіз специфічних моментів. Наукове спостереження приймається в дослідженнях, переважно присвячених темам пов'язаним з обслуговуванням глядача, читача, слухача.
Опис являє собою фіксацію в тій чи іншій формі результатів спостереження, інформації про досліджуваний об'єкт. При описі використовуються природні і штучні засоби вираження інформації: наукові поняття, знаки, схеми, графіки і т.д. Найважливішими вимогами до наукового опису є: точність, логічна строгість і простота. На сучасному стадії розвитку науки ці вимоги реалізуються на основі широкого використання штучної мови.
У процесі спостереження суб'єкт відображає і фіксує якісні та кількісні характеристики об'єкта, у зв'язку з чим опис ділиться на два види: якісний і кількісний. Якісне опис припускає фіксацію властивостей, які вказують,
Фото Капча