Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи науково-дослідної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

динамічні і функціональні характеристики об'єкта. Представниками ідеальних моделей виступають уявні образи об'єктів і відношення між ними. Уявне моделювання здійснюється за допомогою мови. У цьому випадку слова і пропозиції виступають ідеальними заступниками реальних предметів, дій, відносин (бібліографічна модель фонду, бібліографічні покажчики, бази даних як моделі документальних потоків).

4. Що відноситься до приватно-наукової методології, а саме: книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. За допомогою функціонального методу виділяються навчальні, комунікативні, пізнавальні, естетичні, етичні, ідеологічні та інші функції книги. Слід сказати, що цей метод є загальнонауковим, так як використовується в багатьох соціальних науках.
Книгознавче-тематичний метод широко застосовується в книгознавстві при вивченні первинного та вторинного документальних потоків в тематичному, галузевому розрізі в діяльності видавництв, книготорговельних організацій, в книжковій статистикою і т.д.
Метод структурно-типологічного аналізу лежить в основі видової типології видань (його покладено в основу створення ДСТУ на види видань, а також застосовується в багатьох аналітико-тематичних та історико-книжкових дослідженнях).
Особливим спеціальним методом книгознавства є типографічний метод, що припускає дослідження книги як пам'ятника матеріальної культури і твори поліграфічної промисловості. Типографічний метод служить інструментом порівняльного вивчення книжкової продукції, типографського та видавничої справи. 
У книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві широко використовується бібліометричний метод, який пов'язаний з кількісним аналізом інформаційно-документних потоків. Кількісний аналіз проводиться за комплексом параметрів: тематичним, географічним, хронологічним, мовним, відомчим тощо. На основі такого аналізу дається оцінка та порівняльний аналіз бібліографічних посібників в різних аспектах, у тому числі і з точки зору визначення ступеня відображення в них первинних документів. 
 
Питання для самоконтролю:
  1. Що означають поняття «метод» і «методологія»?
  2. Які філософські закони і категорії застосовуються в книгознавстві, бібліотекознавстві і бібліографії?
  3. Які принципи відносяться до діалектичного методу пізнання?
  4. Які існують логічні закони і закономірності наукового пізнання?
  5. Які основні загальнонаукові методи використовуються в книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавство?
  6. Які існуючі спеціальні методи в книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавство?
 
ЛЕКЦІЯ 3
 ПРОЦЕС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ
 
План лекції:
  1. Що означає поняття «наукове дослідження».
  2. Які виділяються предметні елементи наукового дослідження.
  3. Що відноситься до процесуальних елементам наукового дослідження.
  4. Які існують засоби і методи наукового дослідження.
 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4.
 
Основні теоретичні положення. 
 
1. Що означає поняття «наукове дослідження». Наукове дослідження – це один з видів пізнавальної діяльності, що представляє собою процес вироблення нових наукових знань у відповідності з характером об'єкта і предмета дослідження, його цілей, завдань конкретної проблеми (теми, питання). По відношенню до наукового пізнання в цілому наукове дослідження являє собою особливий процес, специфіка якого полягає в чіткому виділенню об'єкта, предмета, проблеми, цілей, завдань, методів. Наука характеризується діяльністю з отримання нових знань, тобто цілеспрямованим процесом руху від незнання до знання, від знання неповного, обмеженого, до все більш повного, загальному і точному знання за допомогою вивчення об'єктивної реальності.
2. Які виділяються предметні елементи наукового дослідження. До предметних елементів наукового дослідження відносяться: об'єкт дослідження, предмет дослідження, проблема і питання в структурі наукового дослідження, мета і завдання дослідження, рівні наукового дослідження, результати дослідження. Об'єкт дослідження – це те, на що спрямована творча активність дослідження, що протистоїть йому як непізнане і невідоме. Це певний фрагмент реальності (практики або теорії), наприклад, бібліотечної справи або бібліотекознавства, який являє собою цілісне явище або предмет, які мають певні властивості. Як правило, в реальних наукових дослідженнях вивчаються тільки певні сторони, характеристики, параметри, аспекти об'єкта. Такого роду виборче відношення до об'єкту фіксується в понятті «предмет дослідження». Основне змістовне відмінність предмета наукового дослідження від об'єкта полягає в тому, що в предмет включається лише головне, найбільш суттєві з точки зору даного дослідження ознаки об'єкта, тобто предмет завжди вже об'єкту. 
У ході наукового дослідження можуть розроблятися проблеми і питання. Проблеми – це цілий комплекс питань, за допомогою яких фіксується досягнутий рівень вивченості об'єкта, і визначається напрямок подальшої роботи. Наприклад, інформатизація публічних бібліотек Міністерства культури, це велика науково-практична проблема, яка включає цілий ряд питань: підготовка відповідних кадрів, програмне забезпечення автоматизованих бібліотечних систем, розробка формату, створення авторитетних файлів і т.д. Питання – це форма наукового знання, що фіксує його неповноту та має установку на додаток знання про об'єкт у певному аспекті. Наприклад, формування інформаційної культури в умовах публічної бібліотеки. Великі проблеми розробляються в докторських дисертаціях, а іноді і в кандидатських. Питання досліджуються в дипломних роботах, магістерських дисертаціях, кандидатських і т.д.
Мета дослідження – це передбачення кінцевого результату дослідження (не буде забувати, що результатом дослідження є отримання нового знання про об'єкт). Мета це проект дії, що визначає характер і системну упорядкованість різних актів і операцій. Завдання дослідження – це підцілі, сукупність конкретних цільових установок, необхідних для отримання кінцевого результату дослідження. 
Мета дослідження визначає його орієнтацію на рівень дослідження – теоретичний або емпіричний (прикладної). Теоретичне дослідження спрямоване на отримання наукових знань про сутність об'єкта, його властивості, функціях, принципах, структурі, закономірностях, термінологічних категоріях і т.д. Прикладне (практичне) дослідження орієнтується в першу чергу на розробку методів, технологій, завдань практичної діяльності, на організацію та управління певними видами діяльності.
Результат дослідження – це прирощення знань, що представляє собою рішення проблеми або питання. Він
Фото Капча