Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний технічний університет
Кафедра фізики
 
073-87
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
до лекційних і практичних занять з курсу “Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
 
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету екології і землевпорядкування з спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” №7.070801
Протокол № 5 від 29.01.2002р.
 
Рівне 2002
 
Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з курсу “Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”/ М.Й. Троцюк, П.П. Бортник-Рівне: РДТУ, 2002-52с.
 
Упорядник М.Й. Троцюк, кандидат фіз.-мат. наук, доцент.
 
Відповідальний за випуск В.Ф. Орленко, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фізики.
 
З М І С Т
 
Передмова
Робоча програма курсу
Література
Тема 1. Види іонізуючих випромінювань і основні дозиметричні величини
§1. Іонізуючі випромінювання
§2. Дозиметричні величини
Тема 2. Атомне ядро
§1. Будова атомного ядра і основні його характеристики
§2. Енергія зв’язку ядра. Краплинна модель ядра
Тема 3. Радіоактивні процеси, при яких виникають іонізуючі випромінювання
§1. Закон радіоактивного розпаду
§2. Альфа-розпад
§3. Бета-розпад
§ 4. Гама-випромінювання ядер
§ 5. Внутрішня конверсія
Тема 4. Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною
§1. Ефективний переріз взаємодії випромінювання з речовиною
§2. Взаємодія легких заряджених частинок з речовиною
§3. Ослаблення пучків електронів при проходженні через речовину
§4. Взаємодія фотонного випромінювання з речовиною
Когерентне  розсіювання                                                                                  
Комптонівське  розсіювання                                                                            
Фотоефект                                                                                                          
Народження  пар  електрон-позитрон                                                            
§ 5. Взаємодія важких заряджених частинок з речовиною
§ 6. Взаємодія нейтронів з речовиною
Завдання на контрольну роботу №1 з радіаційної фізики
Довідкові таблиці
 
Передмова
 
  Спецкурс “Основи  радіаційної фізики” для студентів-заочників ставить своєю метою дати поглиблені знання з фізики іонізуючих випромінювань і навчити їх практично вимірювати характеристики цих випромінювань і різних фізичних процесів, при яких виникають ці випромінювання. Практично він включає матеріал двох курсів: “Основи радіаційної фізики” та “Дозиметрія і радіометрія”.
Радіаційна фізика – розділ фізики, який вивчає властивості різних випромінювань, закономірності утворення цих випромінювань в фізичних системах, їх характеристики і взаємодію з речовиною.
Дозиметрія і радіометрія – прикладні наукові напрямки, які ставлять своєю метою розробку об’єктивних характеристик, що описують дію іонізуючих випромінювань на фізичні системи, а також на живі організми.
Остання частина спецкурсу передбачає лабораторний практикум, де студенти вивчають дозиметричні і радіометричні прилади і методики вимірювань.
Дані методичні вказівки подають коротко основні теоретичні відомості з спецкурсу “Основи радіаційної фізики” для студентів-заочників спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” і включають завдання двох контрольних робіт.
 
Робоча програма
курсу “Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії” для студентів-заочників спеціальності №7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
 
Вступ.  Предмет даного курсу.
Тема 1. Види іонізуючих випромінювань і основні дозиметричні величини.
Корпускулярні і хвильові властивості випромінювань, зв’язок між корпускулярними і хвильовими характеристиками випромінювань. Основні види іонізуючих випромінювань і значення основних характеристик частинок: маси, заряду, енергії, моменту імпульсу. Загальні умови їх виникнення і основні іонізаційні властивості. Визначення дозових величин за НРБУ – 97. Поглинена доза, керма, експозиційна, еквівалентна, ефективна, колективна дози. Потужності доз. Одиниці вимірювання доз і їх потужностей.
Тема 2. Будова ядра.
Будова атомного ядра, протони і нейтрони. Основні характеристики ядер: заряд, масове число, спін, парність, розміри ядер, характерний ядерний час і їх типові значення. Ізотопи.
Енергія зв’язку ядра. Питома енергія зв’язку і її залежність від масового числа ядра. Ядерні сили і їх властивості. Краплинна модель ядра. Формула Вайцзекера для енергії зв’язку ядра і її обгрунтування. Оболонкова модель ядра. Стабільність атомних ядер.
Тема 3. Радіоактивність і іонізуючі випромінювання, що супроводжують радіоактивний розпад.
Радіоактивність, види радіоактивності. Постійна радіоактивного
Фото Капча