Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи стандартизації

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
АНОТАЦІЯ
В методичних рекомендаціях викладені відповіді на питання, які виносяться на самостійне опрацювання студентами тем: параметричні ряди, роль комплексної стандартизації, органи нагляду та контролю, атестація - основа планування якості, система методів матеріального заохочення.
Самостійна робота студентів займає важливе місце у формуванні у студентів навичок самостійно аналізувати різні виробничі ситуації, вчить працювати з літературою.
 
Для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.
 
Зміст
Пояснювальна записка
СРС №1 Основні етапи і перспективи розвитку стандартизації
СРС №2 Система переважних чисел та параметричні ряди
СРС №3 Комплексна стандартизація
СРС №4 Комплексна стандартизація
СРС №5 Організація служби стандартизації на залізничному транспорті
СРС №6 Порядок розробки, затвердження і впровадження стандартів
СРС №7 Порядок розробки, затвердження і впровадження стандартів
СРС №8 Стандартизація технічної документації
СРС №9 Економічна ефективність стандартизації
СРС №10 Система показників якості. Планування якості. Атестація якості продукції
СРС №11 Категорія якості продукції
СРС №12 Економічна ефективність підвищення якості продукції
Список використаної літератури
 
Пояснювальна записка
У сучасних умовах реформування вищої освіти важливе місце займає самостійна робота студентів (СРС), яка допомагає формуванню у студентів умінь самостійно аналізувати виробничі ситуації, навиків роботи з навчальною та довідковою літературою, покращує засвоєння знань із спеціальних дисциплін.
Мета самостійної роботи студентів:
 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
 • формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;
 • розвиток морально-вольових знань.
Завдання самостійної роботи студентів:
 • навчити студентів самостійно працювати з літературою;
 • творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
 • формувати навички щоденної самостійної роботи з метою отримання та узагальнення знань, вмінь і навичок.
Викладач повинен здійснювати контроль за виконанням самостійної роботи. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.
Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій, семінарських занять. Форми поточного контролю: усна співбесіда, письмове, фронтальне опитування. Перевірка домашніх завдань, тестова перевірка та інші форми.
Види завдань для самостійної роботи.
Викладач може давати студентам різні види завдань самостійної роботи:
 • переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов'язкових навчальних заняттях;
 • робота з відповідним підручником, інструкціями, типовими технологічними процесами ремонту вагонів, деталей та вузлів, наказами;
 • самостійне вивчення окремих тем або питань;
 • написання рефератів, повідомлень;
 • творчі завдання (доповіді, проекти, тексти для контролю знань);
 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
Види та засоби контролю знань студентів.
 1. Індивідуальне опитування.
 2. Фронтальне опитування.
 3. Технічний диктант.
 4. Опитування по картках бех машинного опитування.
 5. Текстове опитування на комп'ютері.
В результаті вивчення предмета, студенти повинні відповідати вимогам компетенції.
Компетенція включає знання і розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати і розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності, як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область, у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до виконання діяльності. 
Після самостійного вивчення матеріалу, студент повинен відповідати умовам компетенції:
-уміти розбиратись в електричних машинах і акумуляторних батареях, які використовуються на пасажирських вагонах і РО КЗН-5.ПР.Р.04;
-уміти виконувати креслення і схеми та умовно-графічні позначення для схем КЗН-4.ПР.О.08.
 
 
 
СРС №1
Розділ програми: Сутність стандартизації і її народно господарське значення
Тема: Основні етапи і перспективи розвитку стандартизації
 
План
 • Задачі і можливості стандартизації в Україні і країнах Європи 
 • Основні направлення і перспективи розвитку стандартизації в Україні
 
1 Для досягнення цілей стандартизації потрібно розв’язати такі завдання: 
 • встановлення прогресивних систем стандарті, які визначають вимоги до конструкції виробів, до технології їх виробництва, до якості сировини, а також створюють умови для формування необхідної якості кінцевої продукції на стадіях проектування, виробництва та експлуатації;
 • визначення єдиної системи показників якості продукції, методів і засобів контролю і випробувань, а також необхідного рівня надійності;
 • встановлення норм, вимог і методів галузі проектування і виробництва продукції для забезпечення її оптимальної якості та виключення нераціональної різноманітності її видів;
 • розвиток уніфікації промислової продукції та агрегатування машин;
 • -абезпечення єдності, вірогідності вимірювань і контролю;
 • встановлення єдиних систем документації, кваліфікації і кодування техніко-економічної інформації;
 • встановлення єдиних термінів і позначення в галузі науки і техніки та в народному господарстві.
Вказані задачі можуть вирішуватися як в масштабах країни,так і в деяких галузях народного господарства, окремих виробничих об’єднань і підприємств. 
 
2 Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація як раз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.
Перспективи майбутнього розвитку стандартизації в нашій країні передбачують підвищення її ролі в економічному і соціальному розвитку народного господарства. Основна ціль – максимальне використання можливостей стандартизації для досягнення високих кінцевих народногосподарських результатів. Передбачено, що стандарти і технічні умови на об’єкти стандартизації підлягають розробки на основі вищих досягнень вітчизняної і закордонної науки та техніки.
До першеступеневих задач подальшого розвитку наукових основ стандартизації і вирішення ряду проблем в цій області відносяться: визначення наукових
Фото Капча