Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи термодинаміки

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тому система з трьох і більше жорстко зв'язаних матеріальних точок з нелінійним розміщенням має шість ступенів вільності. Три з них відповідають поступальному руху центра мас і ще три – обертальному руху системи навколо трьох взаємно перпендикулярних осей.

Молекулу  в   першому  наближенні   можна   розглядати  як  систему  з   жорстко  зв'язаних   матеріальних точок-атомів. При цьому число ступенів вільності для одноатомних молекул і=3, для двохатомних – і=5, для трьох і більше атомних – і=6.
У  класичній  статистичній  фізиці  Больцманом  доведена  теорема,  що  називається  законом  рівномірного розподілу кінетичної енергії молекул за ступенями вільності. Формулювання цього закону: на кожний ступінь вільності молекули в середньому припадає однакова кінетична енергія, рівна 1/2 kТ. Це означає, що молекула, яка характеризується числом ступенів вільності “і”, має середню кінетичну енергію
 
      (2.31)
 
Наприклад,  для  одноатомної молекули ця  величина  рівна 3/2kT,  що  співпадає  з  середньою  кінетичною енергією поступального руху (див. формулу (2.14)).
 
Займемося тепер розрахунком внутрішньої енергії ідеального газу. Молекули ідеального газу не взаємодіють між собою, тому для  такої  системи  внутрішня енергія  співпадає з  сумарною кінетичною енергією  молекул.
 
Внутрішня енергія одного моля ідеального газу. Якщо врахувати тепер вираз (2.31) та означення
 
сталої Больцмана (2.5), то одержуємо. Внутрішня енергія довільної кількості ідеального газу   . Остаточно
 
      (2.32)
 
6.5 Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей
 
Теплоємність тіла – це фізична величина, що чисельно рівна кількості теплоти, яку необхідно надати тілу,
щоб підвищити його температуру на один кельвін.
 
Питома теплоємність – це теплоємність одиниці маси речовини, тобто вона рівна кількості теплоти, яку необхідно надати одиниці маси речовини, щоб підвищити її температуру на один кельвін:
 
(2.33)
 
– елементарна кількість теплоти, що надається речовині, m – маса речовини, dT – елементарний приріст температури.   .
 
Молярна теплоємність – теплоємність одного моля речовини, тобто кількість теплоти необхідна для нагрівання одного моля речовини на один кельвін:
 
      (2.34)
 
– кількість речовини.   . Завваживши, що    (– молярна  маса),  з  порівняння формул (2.33) і (2.34) маємо зв'язок молярної теплоємності з питомою
 
      (2.35)
 
Теплоємність (питома чи молярна) є характеристикою речовини. Однак, виявляється, вона залежить ще й від процесу, тобто від умов нагрівання тіла. Покажемо це. Розрахуємо молярну теплоємність ідеального газу при
 
сталому об'ємі. З цією метою запишемо математичний вираз 1-го начала термодинаміки для ізохорного процесу. Приріст внутрішньої енергії знайдемо, продиференціювавши співвідношення (2.32):
 
Тепер формула (2.34) дає
 
Остаточно
 
      (2.36)
 
Зазначимо попутно, що тепер вираз (2.32) для внутрішньої енергії ідеального газу можна записати у формі
 
      (2.37)
 
У випадку ізобаричного процесу вираз 1-го начала термодинаміки такий:
 
Елементарнуроботу  розрахуємо,виходячизформули(2.25)іпродиференціювавширівняння
Менделєєва-Клапейрона (2.3) за умови p=const:
 
Тепер на основі означення (2.34) маємо для молярної теплоємності ідеального газу при сталому тиску
 
Взявши до уваги формулу (2.36), одержуємо
 
      (2.38)
 
Співвідношення  (2.38)  відоме  як  рівняння  Майєра;  воно  дає  зв'язок  між  молярними  теплоємностями
 
ідеального газу при сталому тиску та при сталому об'ємі.
 
З виразів (2.36) та (2.38) випливає, що: 1)   ; 2)   та   не залежать від температури. Такі самі висновки робимо і відносно питомих теплоємностей (з огляду на зв'язок (2.35).
 
Експерименти показали, що результати розрахунків близькі до істинних лише для одно- і двохатомних газів і то лише в невеликих температурних інтервалах (в області кімнатних температур). На рис.2.8 подано графічно залежність   від Т для водню (число ступенів вільності і=5), одержану дослідним шляхом. Графік свідчить, що
класична теорія теплоємностей справджується лише в окремих інтервалах середніх температур. В деякій області низьких температур молекули водню ведуть себе як системи, які мають лише ступені вільності поступального
 
руху (рівеньна  рис.2.8).  З  подальшим  зниженням температури поступальний  рух молекул стихає
 
(“вимерзає”)  іпри   .  При високих  температурах  проявляються  ступені  вільності,  пов'язані  з коливанням  атомів  всередині  молекул  (подана  вище  теорія  цього  не  враховує).  Правильне  тлумачення
результатів експерименту буде подано у квантовій теорії теплоємностей.
 
6.6 Адіабатний процес. Рівняння Пуасона
 
Адіабатичним   (або   адіабатним)   називається   процес,   що   протікає   без   теплообміну   з   навколишнім середовищем. Умова такого процесу:    (або Q=0). Застосовуючи до адіабатичного процесу  1-й  принцип термодинаміки (2.29), маємо
 
      (2.39)
 
тобто при адіабатичному розширенні газ виконує роботу за рахунок запасу його внутрішньої енергії. При цьому ідеальний газ охолоджується. Дійсно, взявши до уваги вираз для внутрішньої
Фото Капча