Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи термодинаміки

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

енергії (2.37), маємо

 
      (2.40)
 
Звідси бачимо, що при розширенні газу  (A>0) приріст температури   , в  чому  і треба було переконатися. Описане явище – спосіб отримання низьких температур.
Вираз (2.40) дозволяє розрахувати роботу ідеального газу при адіабатичному процесі. Якщо використати рівняння Менделєєва-Клапейрона, то цю роботу можна виразити через параметри p та V.
Щоб  здійснити адіабатичний процес,  треба надійно  теплоізолювати  систему  або  здійснювати  його  дуже швидко, щоб теплообмін практично не встигав відбутися. Другий з цих варіантів зустрічається у природі. Наприклад, величезні маси атмосферного повітря, нагріваючись біля поверхні Землі, піднімаються вгору, потрапляють в області нижчих тисків і розширюються. Цей процес адіабатичний,  бо  через погану теплопровідність повітря теплообміном при цьому можна знехтувати. Виконуючи роботу розширення проти зовнішнього тиску, повітря охолоджується, а водяна пара перетворюється в насичену й конденсується (хмари).
Згущення і розрідження, що утворюються у звуковій хвилі в газах, – це також по суті процеси адіабатичного стиснення і розширення газу. Оскільки швидкість поширення звуку немала (340м/с при кімнатних температурах), процеси тут відбуваються так швидко, що за цей короткий час теплообміном можна знехтувати.
 
Приступимо тепер до виведення рівняння адіабати. За основу беремо вираз 1-го принципу термодинаміки для цього процесу (в диференціальній формі (2.30)):
 
(2.41)
 
Розпишемо ліву  частину цього  рівняння.  Елементарну  роботурозрахуємо  на  основі  формули  (2.25),
 
причому тиск підставимо, взявши його з рівняння Менделєєва-Клапейрона (2.3):
 
Елементарний приріст внутрішньої енергії dU запишемо, продиференціювавши вираз (2.37):
 
 Тепер замість (2.41) маємо
 
Поділимо далі останнє рівняння на добуток   і одержимо
 
      (2.42)
 
Коефіцієнт   запишемо, виразивши газову сталу через різницю   з рівняння Майєра (2.38):
 
де введено позначення
 
      (2.43)
 
Тепер співвідношення (2.42) приймає вигляд
 
Оскільки  , то наше рівняння запишеться у формі
 
або   .
 
Звідси випливає, що
 
Або
 
(2.44)
 
Співвідношення (2.44) є рівнянням адіабати або рівнянням Пуасона. Параметр    , введений вище, називається показником  адіабати  або  коефіцієнтом  Пуасона.  Для  повітря,  наприклад,              (в  сухому  повітрі  99%
двохатомних молекул!). В загальному випадку   , оскільки  .
 
Визначаючи абсолютну температуру з рівняння Менделєєва-Клапейрона і підставляючи одержаний вираз у співвідношення (2.44), одержимо іншу форму запису рівняння Пуасона:
 
      (2.45)
 
Згадаємо, що рівняння ізотерми   . Порівняння двох останніх виразів приводить до висновку, що адіабата графічно “крутіша” від ізотерми (див. рис.2.9).
 
Якщо з рівняння Менделєєва-Клапейрона або з рівняння (2.45) визначити об'єм V і підставити одержаний вираз у (2.44), то матимемо третю форму запису рівняння Пуасона
 
      (2.46)
 
Зауваження: 1) рівняння Пуасона (2.44–46) правильні за умови, що кількість газу   (чи його маса) незмінні під час процесу; 2) величини “const” у всіх виписаних рівняннях різні.
 
6.7 Оборотні та необоротні процеси. Цикли
 
Термодинамічний процес, що є неперервною послідовністю рівноважних  станів,  називається  рівноважним (або квазістатичним). Якщо рівноважні стани на діаграмах (p-V чи p-T, чи V-T) зображають точками, то рівноважному процесу відповідає деяка крива, що проходить через ці точки.
Термодинамічний процес називається оборотним, якщо при виконанні його системою спочатку у прямому, а потім у зворотному напрямку, система і зовнішнє середовище повертаються у вихідний стан. Всякі інші процеси – необоротні. Можна показати, що критерієм оборотності процесу є його рівноважність.
Оборотні процеси – ідеалізовані, до них реальні процеси лише можуть наближатися. Так, механічні процеси були б оборотними, якби не було тертя і не перетворювалася б механічна енергія у внутрішню. Всі реальні процеси, що супроводяться тертям, теплопровідністю або випромінюванням, є необоротними.
Коловим (круговим) процесом або циклом називають таку послідовність процесів, після завершення якої система повертається до початкового стану. На повторенні відповідних циклів грунтується неперервна дія кожної теплової машини (двигуна). Тому в колових процесах нас цікавитиме насамперед робота, яку виконує система в результаті виконання циклу. Речовину, над якою здійснюється коловий процес, називають робочим тілом.
На діаграмі p-V цикл зображається у вигляді деякої замкнутої кривої (на рис. 2.10 крива АВСDА). Першій частині циклу (крива АВС) відповідає розширення робочого тіла, воно виконує позитивну роботу, що чисельно рівна площі фігури   , заштрихованій вертикальними лініями. У другій частині циклу, коли робоче тіло
стискається, система виконує негативну роботу (робота виконується  над  системою!),  що  чисельно  дорівнює площі фігури   , заштрихованій горизонтальними лініями. Механічна робота А, виконана робочим тілом за цикл, чисельно дорівнює площі фігури АВСDА.
Очевидно, що для циклу зміна внутрішньої енергії робочого тіла рівна нулю. Тому на основі 1-го принципу термодинаміки одержується, що Q=A, тобто робота системи за цикл виконується за рахунок кількості теплоти, одержаної ззовні. Треба пам'ятати при цьому, що
Фото Капча