Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, з урахуванням порушень імунітету

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
МАКАРОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК: 616. 33. -0002. 44-0. 36. 11-005. 1: 612. 017. 1]-089.
 
Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, з урахуванням порушень імунітету
 
14. 01. 03 – хірургія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків, директор, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри госпітальної хірургії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дуденко Володимир Григорович, Харківський державний медичний університет, професор кафедри факультетської хірургії доктор медичних наук, професор Бєлов Сергій Григорович, Харківська медична академія післядипломної освіти, професор кафедри хірургії та проктології.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра хірургії.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Останнім часом збільшується кількість випадків утворення гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони [Саєнко В. Ф. та співавт., 1997; Хохоля В. П., 1989; Meier R., 1999]. За даними різних дослідників гострі ерозії та виразки шлунка складають 12, 9 – 30% хворих із шлунково-кишковими кровотечами, а загальна летальність при ускладнених гострих ерозіях та виразках шлунка досягає 9 – 44% [Куригін О. О., 1997; Hwang S. L., 1998].
Питання діагностики, вибору хірургічної тактики, методів консервативного лікування хворих з гострими виразками та ерозіями шлунка, ускладненими кровотечею, залишаються актуальними проблемами невідкладної хірургії [Зайцев В. Т. та співавт., 1999; Саєнко В. Ф. та співавт., 1997; Ohta Y., 1999].
Вибір лікувальної тактики у хворих з гострими шлунково-кишковими кровотечами повинен враховувати не тільки ступінь важкості крововтрати, але й порушення функцій життєвоважливих систем організму [Велігоцький М. М. та співавт., 1997; Шалімов О. О., Саєнко В. Ф., 1987; Хараберюш В. А. та співавт., 1998; Sang J. J., 1997].
Загальноприйнятою є консервативна тактика, а обсяг хірургічних втручань, їх обґрунтування залишається предметом дискусії [Дуденко В. Г. та співавт., 1999; Мамчич В. І. та співавт., 1995; Birk D., 1995]. Маловивченими залишаються зміни ультраструктури клітин шлунка в зоні гострої виразки та ерозії, ускладненою кровотечею [Зайцев В. Т. та співавт., 1997; Куригін О. О. та співавт., 1997].
Вивчення імунологічних показників та імунокорекція в лікуванні хворих з гострими виразками та ерозіями шлунка, ускладненими кровотечею, зберігають свою актуальність у зв’язку із значною кількістю ускладнень, які виникають на тлі вторинного імунодефіциту [Бойко В. В. та співавт., 2001].
Це стало підставою для вивчення проблеми гострих виразок та ерозій шлунка, ускладнених кровотечею, та змін ультраструктури клітин шлунка в зоні гострої виразки та ерозії шлунка, змін імунітету при цій патології. У зв’язку із цим проблема імунокорекції, можливості використання методів хірургічного лікування, які б враховували зміни ультраструктури клітин шлунка в зоні гострої виразки та ерозії потребує подальшого вивчення та врахування при лікуванні хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведені згідно з планом науково-дослідної роботи ХДМУ (№ державної реєстрації 01980002620). Внесок дисертанта в НДР полягає у визначенні критеріїв виникнення гострих виразок та ерозій шлунка, ускладнених кровотечею.
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – поліпшення результатів лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею.
Задачі роботи:
Вивчити ультраструктурні зміни в зоні ушкодження у хворих з гострими виразками та ерозіями шлунка, ускладненими кровотечею;
Вивчити особливості порушень імунітету у хворих з гострими виразками та ерозіями шлунка, ускладненими кровотечею;
Розробити комбінації лікарських засобів з використанням біоглобіну для консервативного лікування хворих з гострими виразками та ерозіями шлунка, ускладненими кровотечею, з урахуванням показників імунітету;
Визначити оптимальну тактику, обґрунтувати показання до хірургічного лікування та обсяг хірургічних втручань;
Розробити методи прогнозування виникнення гострих виразок та ерозій шлунка, ускладнених кровотечею, у прооперованих хворих;
Вивчити результати запропонованого підходу до лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею.
Об’єкт дослідження. Гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею.
Предмет дослідження. Особливості імунологічних змін у залежності від ступеня крововтрати, імуномодулююча терапія та особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею.
Методи дослідження. Клінічний аналіз крові, коагулограма, біохімічний та імунологічний аналіз крові, ультрамікроскопічне дослідження, ендоскопічне дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено ступінь деструкції клітин шлунка в зоні гострого ушкодження в залежності від характеру та ступеню крововтрати. Вивчено особливості імунологічних змін в залежності від ступеня крововтрати у даної категорії хворих. Запропонований новий метод корекції вторинного імунодефіциту з використанням нового імуномодулятора – біоглобіну (П. № 31867 А). Розроблений спосіб прогнозування виникнення гострих виразок та ерозій шлунка, ускладнених кровотечею, з урахуванням змін клінічних та лабораторних показників у хворих, прооперованих на органах черевної порожнини, з використанням шкали бальних оцінок, та удосконалений спосіб їх профілактики. Наведений спосіб оперативного втручання з використанням органозберігаючої методики, який враховує ультраструктурні зміни
Фото Капча