Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості патології гепато-біліарної системи у хворих на остеоартроз: діагностика, профілактика, лікування

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
КОЗАК Наталія Петрівна
 
УДК 616. 33-002. 44-08: 656. 628-057: 621. 039. 586: 612. 017. 1
 
Особливості патології гепато-біліарної системи у хворих на остеоартроз: діагностика, профілактика, лікування
 
14. 01. 02 – внутрішні хвороби
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України
Науковий керівник доктор медичних наук, професор Свінціцький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії № 2, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Никула Тарас Денисович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 2, завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Шуба Ніонела Михайлівна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра терапії та ревматології, професор кафедри.
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Дані літератури відносно частоти і характеру патологічних змін у печінці та жовчовивідних шляхах у хворих на остеоартроз (ОА) небагаточисельні та різнорідні (Бучко Л. А., 1988; Коваленко В. Н., 1998). Це при тому, що ОА є однією з найпоширеніших патологій людини і за розповсюдженістю посідає перше місце серед усіх захворювань суглобів (О. Ю. Воскресенський, 1992; В. М. Коваленко, 1996). При здійсненні епідеміологічних досліджень встановлено, що на ОА хворіє 10-12% обстеженного населення, і за останні роки відмічається суттєвий ріст непрацездатності, зумовленої цією патологією. Крім того, ОА є причиною близько 10% первинної інвалідизації (Ганжа І. М. та співавт., 1996; Лобенко О. О., 1999; В. Н. Коваленко, 1996). Не дивлячись на очевидні успіхи вітчизняних та зарубіжних вчених у вивченні ОА, ряд питань, пов’язаних з ураженням внутрішніх органів залишається не вивченими. Наявність супутніх захворювань з боку внутрішніх органів суттєво погіршує перебіг ОА та ускладнює здійснення адекватної терапії. Між тим, їх виявлення та усунення може в значній мірі підвищити ефективність лікування пацієнтів даної категорії.
В клінічній практиці часто виникають ситуації, за яких медикаменти, що застосовуються при лікуванні ОА справляють негативний вплив на стан гепато-біліарної системи. Так, нестероїдні протизапальні препарати, що в цілому добре переносяться хворими при довготривалому застосуванні, призводять до розвитку різноманітних ускладнень у 30 – 40% випадків (Гребенев А. Л., 1985; Грицюк А. И., Ангелуца П. А., Вікторов А. П., 1990). З іншого боку, згідно сучасних уявлень і гепато-біліарна система має виражений вплив на стан опорно-рухового апарату людини, про що свідчить поява в англомовній літературі терміну “печінкової остеодистрофії” (Tsuneoka K., 1996; Idilman R., 1997; Shaker JL., 1998; Suzuki K., 1998). Проте, в доступній нам літературі ми не знайшли робіт, присвячених проблемі взаємозв’язку патології опорно-рухової та гепато-біліарної систем при ОА.
Таким чином, питання лікування пацієнтів на ОА із поєднаною патологією гепато-біліарної системи на сьогоднішній день є особливо актуальним. Негативні наслідки поліпрогмазії спонукають до пошуку та застосування таких нових препаратів, які б одночасно проявляли позитивний вплив на стан гепато-біліарної, хрящової та кісткової систем. Виходячи з вищезазначеного, особливо важливим є подальше вивчення особливостей виникнення та клінічного перебігу патології гепато-біліарної системи у хворих на ОА і розробки заходів профілактики та раціональних схем лікування пацієнтів із поєднанням таких патологій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця: “Вивчити окремі ланки патогенезу, дати клінічну оцінку методів ранньої діагностики уражень гастродуоденальної зони і гепато-біліарної системи та методів їх лікування у осіб, що зазнали впливу радіаційного фактору” (номер державної реєстрації 019640U7062).
Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хворих на ОА з поєднаною патологією гепато-біліарної системи шляхом вивчення характеру їх взаємодії, виявлення особливостей виникнення уражень печінки і жовчовивідного тракту, їх клінічного перебігу та розробки на основі цього раціональних підходів до корекції порушень у даної категорії пацієнтів.
Задачі дослідження:
Вивчити частоту, характер і особливості перебігу уражень гепато-біліарної системи у хворих на ОА.
З’ясувати характер побічного впливу мадикаментозної терапії ОА на стан гепато-біліарної системи.
Вивчити стан кісткової тканини у хворих на ОА з супутньою патологією гепато-біліарної системи.
З’ясувати доцільність застосування корекції уражень гепато-біліарної системи в комплексній терапії хворих на ОА.
Розробити діагностичний алгоритм та раціональні схеми лікування пацієнтів з супутньою патологією гепато-біліарної системи при ОА.
Об’єкт дослідження: хворі на остеоартроз із ураженням гепато-біліарної системи.
Предмет дослідження: гепато-біліарна система, суглобовий апарат, кісткова тканина.
Методи дослідження: загальноклінічні – для оцінки особливостей клінічного перебігу ОА та проявів уражень гепато-біліарної системи, рентгенологічні дослідження суглобів – для оцінки стадії ОА, динамічна гепатобілісцинтіграфія, ультразвукове дослідження печінки та жовчних шляхів, багатомоментне дуоденальне зондування – для визначення стану гепато-біліарної системи, ультразвукова денситометрія – для оцінки стану кісткової тканини, біохімічні – для інтигративної оцінки активності метаболічних процесів печінки та кісткової тканини, статистичні – для аналізу та оцінки достовірності отриманих результатів.
Наукова новизна одержаних результатів.
Фото Капча