Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна академія наук України
Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
 
КУЛАКОВА Ірина Іванівна
 
УДК 595. 132. (262. 5)
 
Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря
 
03. 00. 17 – гідробіологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
Севастополь – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському філіалі Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Воробйова Людмила Вікторівна Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, завідувач відділу.
Офіційні доктор біологічних наук, опоненти: старший науковий співробітник Сергеєва Неллі Григорівна Інститут біології південних морів НАН України, в. о. завідувача відділу кандидат біологічних наук, Шурова Ніна Митрофанівна Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, старший науковий співробітник.
Провідна установа: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, біологічний факультет, Міністерство освіти та науки України, м. Одесса.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Вільноіснуючі нематоди  одна з груп тваринного світу, що перебуває під впливом біологічного прогресу. Дрібні розміри, простота організації спричинили до того, що вони практично освоїли всю біосферу і живуть в усіх відомих біотопах. Нематоди вносять істотний внесок у формування біологічної різноманітності морських екосистем. Серед представників мейофауни нематоди, за даними світової літератури  найбільш важливий її компонент як по видовому складу, так і за кількісними характеристиками.
Актуальність теми. Вивчення нематод у північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) надзвичайно актуальне в зв'язку з тим, що її екосистема в останні десятиліття потерпає від потужного антропогенного пресу. На північно-західному шельфі Чорного моря вільноіснуючі нематоди до досліджень автора практично не вивчались. Результати дослідження видового складу і кількісних показників вільноіснуючих нематод, що швидко реагують на зміни навколишнього середовища, можуть бути використані для оцінки екологічних змін, що відбуваються в даному регіоні, і прогнозу їх наслідків.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Останні двадцять років вивчення нематод ПЗЧМ здійснювали в межах тематики Національної академії наук України: “Вивчення основ формування і мінливості прибережних морських вод України для керування біологічною різноманітностю та біологічною продуктивністю в умовах антропогенного впливу”; у рамках проектів НАМІТ “Чорне море”, “Біологічні ресурси”; міжнародного гранту INCO – “Copernicus”; ряду госпдоговірних тем.
Мета і задачі дослідження. Основна мета – вивчити таксономічний склад, особливості розподілу і вплив деяких абіотичних чинників на розвиток вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря в сучасних умовах. Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі:
вивчити таксономічний склад і кількісний розподіл нематод інтерстиціалі піщаних пляжів (псевдо- і супралітораль) ; виявити закономірності просторово-часового розподілу нематод на псевдо- і супраліторалі з різним гранулометричним складом наносів;
вивчити вплив деяких абіотичних чинників середовища на формування таксономічного складу і характер розподілу кількісних показників нематод у субліторалі північно-західної частини Чорного моря;
вивчити таксономічний склад і особливості просторового розподілу щільності і біомаси нематод у деяких затоках, бухтах і лиманах північно-західної частини Чорного моря;
визначити основні тенденції розвитку нематод у районах із різним антропогенним навантаженням.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше для північно-західного шельфу Чорного моря на матеріалі власних досліджень складено таксономічний список вільноіснуючих нематод (90 видів, що відносяться до 6-ти рядів).
Вперше для Чорного моря вивчений видовий склад нематод інтерстиціалі піщаних пляжів, для даного біотопа зазначений 41 вид; показана роль нематод як компонента інтерстиціальної мейофауни піщаного контуру моря.
Вивчено просторово-часовий розподіл щільності і біомаси нематод субліторалі північно-західної частини Чорного моря з різними грунтами і глибиною, а також її деяких заток, бухт і лиманів; обговорена роль нематод у мейобентосі.
Вперше описані основні тенденції розвитку нематод північно-західної частини Чорного моря в умовах евтрофування.
Практичне значення одержаних результатів. У результаті досліджень автора проведений ретроспективний аналіз вивченості вільноіснуючих нематод і їх сучасного біологічного різноманіття в північно-західній частини Чорного моря за минуле сторіччя. Отримані результати з динаміки щільності нематод і характеру їх розподілу в залежності від впливу різних чинників середовища дозволяють повніше оцінити роль вільноіснуючих нематод в морських екосистемах.
Дані і рекомендації автора про можливість застосування деяких параметрів нематод для оцінки і прогнозування екологічного стану морського середовища неодноразово були використані при виконанні ряду проектів і тем, а також при підготовці експертних висновків, що вимагають екологічного обгрунтування (НАМІТ, “Чорне море”, “Біологічні ресурси”; міжнародного гранта INCO – “Copernicus”; госпдоговірних тем, ОВОС).
Особистий внесок здобувача. Основні положення роботи підтверджені великим об'ємом матеріалу і систематичними (більш двадцяти років) дослідженнями. У більшості випадків дисертант приймав особисту участь у зборі матеріалу, його опрацювання й аналіз проводив самостійно. Ідентифікацію нематод до виду проводив автор. В роботах, опублікованих з співавторами, здобувач зробив вагомий внесок, що полягає в розробці задач і проблем досліджень. В усіх спільних публікаціях дані про нематоди належать тільки здобувачеві. Написання й оформлення наукових статей, на які автор посилається в дисертаційній роботі, відбувалися при безпосередній його участі.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були подані на міжнародному симпозіумі по грунтовій зоології (1987, Москва) ;
Фото Капча