Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості застосування організаційно-розпорядчих методів менеджменту в ринкових відносинах на підприємстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Сутність та формування методів управління
1.1 Класифікація та характеристика методів управління
1.2 Значення та особливості організаційно-розпорядчих методів управління та їх еволюція
2. Використання організаційних методів управління в управлінні підприємством
2.1 Способи впливу організаційних методів управління
2.2 Роль та значення методів організаційного впливу під час створення дії та реорганізації підприємств і структурних підрозділів
3. Склад і призначення методів розпорядчого впливу
3.1 Форми розпорядчого впливу
3.2 Виконавча дисципліна основа застосування методів розпорядчого впливу
4. Особливості застосування організаційно-розпорядчих методів менеджменту в ринкових відносинах на підприємстві
Висновки і пропозиції
Використана література
Додатки 
 
Вступ
 
В управлінні торгово-господарською діяльністю кооперативних підприємств поряд з економічними методами важлива роль належить методам організаційно-розпорядчого впливу. Вони забезпечують чіткий розподіл обов'язків в апараті управління, додержання правових норм і повноважень у вирішенні питань господарської діяльності, а також застосування заходів примусу і дисциплінарної відповідальності. Так, організаційно-розпорядчі методи забезпечують підтримку організованості в роботі та високої дисципліни праці, координацію трудових зусиль працівників шляхом прямого (адміністративного) спонукання їх до дій, а також контроль за роботою підприємств, організації окремих працівників.
Застосування організаційно-розпорядчих методів впливу виключає суб'єктивізм і захоплення адмініструванням. Інакше кажучи, керівник, працівники апарату управління, вирішуючи різноманітні питання юсподарської та іншої діяльності, не повинні покладатися лише на силу розпоряджень і наказів.
Методи організаційного впливу грунтуються на застосуванні в практиці управління законодавства, додержанні вимог статутів кооперативних організацій і різних організаційних статусів, зумовлених діючою структурою управління і прийнятим розподілом функцій управління, затверджених положень про структурні підрозділи, а також різноманітних нормативів.
Методи організаційного впливу відображують статистику управління, тобто організаційні аспекти системи. Дієвість цих методів найбільшою мірою проявляється в період створення нових організацій і підприємств, а також під час їхньої реорганізації.
У процесі поточного управління методи організаційного впливу використовують і як організаційне стимулювання, до якого належать: підвищення в посаді, наділення працівників додатковими правами, надання їм більшої самостйностіі в роботі та інші види стимулювання.
Підвищення в посаді є одним з ефективних засобів впливу на працівників, який покладає на них відповідальність добре працювати і викликає почуття обов'язку за виявлену довіру. Пониження в посаді працівника також у багатьох випадках є дійовим стимулом, який зобов'язує його поліпшувати роботу.
Розширення прав і самостійності справляє організуючий вплив на працівників, якщо це зумовлено об'єктивною необхідністю.
Отже, методи організаційного впливу забезпечують передусім регламентування організаційних основ управління. В кооперативних організаціях воно полягає в додержанні різних правових та інших адміністративних актів і вимог статутів. Методи організаційного впливу – це також і форма організаційного нормування, що передбачає розробку різних нормативів, які використовуються в системі управління, – правил внутрішнього розпорядку підприємств, організацій, нормативів часу на виконання окремих управлінських робіт.
Сукупність організаційних регламентів вносить порядок у діяльність кооперативів, яка значною мірою залежить від того, наскільки ефективно здійснюється розпорядчий вплив, що доповнює організаційне регламентування.
Методи розпорядчого впливу відображують динаміку процесу управління і являють собою поточне розпорядження. Воно спрямоване на вирішення різноманітних питань оперативного характеру, які виникають у процесі управління.
Розпорядчий вплив здійснюється через накази і розпорядження, постановку завдань, встановлення відповідальності, інструктаж підлеглих, координацію робіт і контроль за виконанням їх.
Накази і розпорядження можуть бути усними або письмовими. Це залежить від важливості завдань, умов діяльності та інших факторів. Але існують загальні рекомендації щодо цієї форми розпорядження. Накази слід віддавати чітко і коротко. У багатьох випадках наказ доцільно висловлювати у вигляді прохання. Треба намагатися більше навчати, аніж наказувати. Основні вимоги до розпоряджень такі: розпорядження мають бути зрозумілими і об'єктивними; вони не повинні завдавати шкоди авторитету керівника; розпорядження слід віддавати з урахуванням індивідуальних якостей працівників; розпорядження ефективні, коли вони розвивають ініціативу і самостійність у підлеглих; ступінь деталізації розпорядження залежить від умов, що склалися, і здібностей працівників.
 
1. Сутність та формування методів управління
 
Із зростанням масштабів суспільного виробництва, поглибленням суспільного поділу праці зростає роль системи управління економікою. Така система являє собою свідомо організаційний, цілеспрямований і активний вплив різних суб'єктів управління на процес розвитку та функціонування суспільного способу виробництва, окремих його ланок. Ядром системи управління є цілеспрямований вплив на потреби, інтереси та цілі окремих індивідів, колективів людей, цілих верств і прошарків в інтересах досягнення поставленої мети. Згідно з основним положенням теорії систем будь – яких об'єктів, явищ чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему.
Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи це частина цілого, яку при даному розгляді не треба роз'єднувати на складові.
Таким чином будь-яка система:
- по-перше, складається з двох або більше елементів;
- по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього властивості;
- по-третє, між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають одне на одне;
- по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. Система має часову сутність, а також свої кінцеві границі та оточуюче середовища.
Перша особливість підприємства як системи полягає у тому, що підприємство – це
Фото Капча