Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пенсія по інвалідності: умови призначення за солідарною системою та їх удосконалення

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Стаття присвячена дослідженню умов призначення пенсії по інвалідності, враховуючи сучасні напрями реформування пенсійного законодавства. Зокрема, здійснено аналіз законодавчих вимог щодо настання інвалідності, наявності відповідного страхового стажу, призначення пенсії незалежно від того, коли настала інвалідність. Подано пропозиції щодо удосконалення пенсійного законодавства з даних питань.
Ключові слова: право на пенсію по інвалідності, стадії призначення пенсії по інвалідності, умови призначення пенсії по інвалідності, настання інвалідності, наявність відповідного страхового стажу.
Статья посвящена исследованию условий назначения пенсии по инвалидности, с учётом современных направлений реформирования пенсионного законодательства. В частности, осуществлен анализ законодательных требований относительно наступления инвалидности, наличия соответствующего страхового стажа, назначения пенсии независимо от того, когда наступила инвалидность. Представлены предложения по совершенствованию пенсионного законодательства по данным вопросам.
Ключевые слова: право на пенсию по инвалидности, стадии назначения пенсии по инвалидности, условия назначения пенсии по инвалидности, наступление инвалидности, наличие соответствующего страхового стажа.
 
 DISABILITY PENSION: SPECIFICATIONS OF JOINT SYSTEM APPOINTMENT AND THEIR UPDATING
 
The article is devoted to investigation of circumstances of disability pension award, taking into account modem ways of pension legislation reforming. Particularly, the analysis of statutory specifications concerning incapacity for work onset, existence of corresponding pension insurance record, pension award regardless of the time the invalidity has attached were conducted. Plea was advanced concerning the improvement of pension law on this matter.
Key words: invalidity pension entitlement, stages of invalidity pension award, conditions of invalidity pension award, pension onset, existence of corresponding pension insurance record.
Постановка проблеми. Реалізація права на пенсію по інвалідності проходить стадійно та здійснюється у декілька етапів: звернення за призначенням пенсії по інвалідності, призначення пенсії, виплата пенсії. Норми права пенсійного забезпечення закріплюють особливості цих етапів і для спрощення та правильності реалізації права на пенсію по інвалідності на практиці визначають умови надання такої пенсії з урахуванням того, що призначення залежить від факту настання інвалідності та набуття страхового стажу. Регламентація вказаних умов далека від досконалості, а отже, саме це і визначає актуальність проблематики.
Ступінь розробленості проблеми. Правовому дослідженню деяких аспектів порядку та умов призначення пенсії по інвалідності приділялася увага у працях таких вчених, як М. Хуторян, Н. П. Коробенко, Т. В. Кравчук, 1. Михайлова, С. М. Синчук, М. П. Стадник, Н. М. Стаховська, Б. І. Сташків, М. М. Шумило та інших.
Незважаючи на велику кількість праць, багато питань щодо призначення пенсій по інвалідності за солідарною системою в зв’язку з новим етапом пенсійної реформи залишаються малодослідженими та потребують вирішення.
Метою даної статті є визначення та характеристика умов призначення пенсії по інвалідності, враховуючи сучасні напрями реформування пенсійного законодавства, зокремаздійснення аналізу законодавчих вимог щодо настання інвалідності, наявності відповідного страхового стажу, призначення пенсії незалежно від того, коли настала інвалідність, та представлення пропозицій щодо удосконалення пенсійного законодавства з цих питань.
Виклад основного матеріалу. Умови призначення пенсії по інвалідності визначає ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. [1]. Першою з умов призначення пенсії по інвалідності відповідно до положення ч. 1 вказаної статті є настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання.
В порядку, передбаченому п. 1. 14-1. 17 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2011 р. № 561 [2], комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для встановлення інвалідності, протягом семи днів з дня надходження документів на МСЕК. Якщо комісія не прийняла рішення про продовження строку тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності закривається датою проведення огляду, але не пізніше дати встановлення особі групи інвалідності. Органи Пенсійного фонду України та сама особа мають право в установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експертизи. Порядок такого оскарження визначено п. п. 23-25 Положення про медико-соціальну експертизу [3].
Розділ ІІ Інструкції про встановлення груп інвалідності [2] цілком присвячено класифікації основних видів порушення функцій організму людини, основних критеріїв життєдіяльності та ступенів їх вираженості. Особі, що визнана інвалідом, встановлюється І, ІІ або ІІІ група інвалідності. І група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді. Причини, критерії та підстави встановлення інвалідності І (підгруп А та Б), ІІ та ІІІ груп визначені відповідно пунктами 26 та 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності [3]. На сьогодні недоліком законодавства є те, що група інвалідності залежить від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження життєдіяльності людини, і не залежить від кількості захворювань.
Абзаци 2, 3 п. 2. 4 Інструкції
Фото Капча