Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Південь України в революції 1917 - початку 1918 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гвоздик Василь Степанович

УДК 94 (477. 6) “1917 / 1918”

ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – ПОЧАТКУ 1918 РОКІВ

07. 00. 01 – Історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Запоріжжя – 2002

 

Дисертацію є рукопис

Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Турченко Федір Григорович, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького державного університету.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Терещенко Юрій Іларіонович завідувач кафедри історії України Київського національного лінгвістичного університету кандидат історичних наук, доцент Геращенко Тетяна Сталіна доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту.

Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність проблеми. Формування основ громадянського суспільства в нашій державі, глибокі соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення останніх років, перехід від тоталітаризму до демократії, посилення ролі і відповідальності політичних партій, громадських об'єднань за долю самостійної України вимагають від дослідників правдивого, неупередженого і об'єктивного аналізу історичного минулого нашого народу. Особливо це стосується періоду Української революції, коли були зроблені реальні спроби створити свою державність в умовах політичного плюралізму.

Вже сьогодні помітні серйозні зрушення у вивченні модерної історії України. Залишилось у далекому минулому радянське визначення революційних потрясінь 1917-1918 рр. як “Великого Жовтня на Україні”. На зміну йому прийшла дефініція “Українська революція”, яка розкривається у загальних рисах через певну сукупність національно-демократичних ознак.

У вивченні питань боротьби за державну незалежність України в 1917-1918 рр. зростає значення регіонального підходу як напрямку історичного дослідження, оскільки він дає можливість на конкретно-історичному матеріалі розкривати загальні закономірності.

У цьому відношенні показовим є Південь України, який був і залишається регіоном з досить своєрідними етнонаціональними та соціально-політичними проблемами.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до планів науково-дослідницької роботи Запорізького державного університету згідно з темою “Українське націотворення в контексті європейського відродження XIX – на початку XX століть” (номер державної реєстрації № 0100У001734).

Об’єктом історичного дослідження виступає суспільно-політична ситуація, що склалася в Україні після Лютневої революції 1917 року в Росії.

Предметом дисертаційного дослідження став революційний процес, що відбувався на Півдні України в 1917-1918 рр.

Хронологічні межі дослідження (березень 1917 р. – лютий 1918 р.) зумовлені важливістю та завершеністю політичного процесу, який знаменувався в історії України переходом від представницької демократії, як основи організації суспільства, до більшовицької диктатури та початку громадянської війни, яка мала для нашого народу тяжкі наслідки.

Територіальні межі дослідження включають Південь України: Херсонську губернію, Наддніпрянську частину Катеринославської губернії (Катеринославський, Олександрівський, Верхньодніпровський, Новомосковський повіти) та Північну Таврію (Бердянський, Мелітопольський, Дніпровський повіти Таврійської губернії). Ці території мали спільну історію заселення та освоєння. Для них були характерні близькі соціально-економічні та політичні умови розвитку.

Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному вивченні питання ролі і місця Півдня України в контексті революційних подій, що відбувалися в Росії та Україні в 1917-му – на початку 1918 років.

Для досягнення поставленої мети поставлені такі дослідницькі завдання:

- розкрити соціально-економічні, етнонаціональні та політичні умови, в яких розгорталася політична боротьба на Півдні України після Лютневої революції 1917 р. в Росії;

- охарактеризувати географію розміщення, кількісний та якісний склад найбільш впливових політичних партій та громадських об'єднань у регіоні в процесі їх політичного розвитку в цей період;

- показати роль і місце партійно-політичних структур у місцевих органах самоврядування та різних громадських об'єднаннях (радах, профспілках, селянських спілках і т. д.) ;

- висвітлити наростання національно-визвольного руху в регіоні в умовах розгортання революційного процесу;

- через аналіз результатів виборчих кампаній 1917 р. до органів міського самоврядування та до Всеросійських і Українських Установчих зборів розкрити динаміку змін у співвідношенні партійно-політичних сил;

- з нових методологічних позицій описати боротьбу за владу в регіоні наприкінці 1917 – на початку 1918 років.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше в історичній літературі революційний процес на Півдні України розглядається з позицій українського державотворення. Залучення до наукового обігу значної кількості періодичних видань національного спрямування, нових архівних матеріалів дозволило відтворити діяльність різних партійно-політичних сил з точки зору загальнолюдських цінностей. Автор вперше в українській історіографії показує динаміку змін у співвідношенні партійно-політичних сил на Півдні України через аналіз матеріалів виборчої кампанії 1917 р. до міських дум, земств, Всеросійських та Українських Установчих зборів, не тільки на губернському рівні чи на рівні великих адміністративних промислових центрів, а в першу чергу на повітовому рівні, де напруга політичних пристрастей була значно нижчою, а політичні симпатії виборців більш стабільними.

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути використані при створенні узагальнюючих праць з політичної історії України, а також при підготовці відповідних лекційних курсів у вищих та середніх навчальних закладах, спеціальних і біографічних досліджень.

Висновки дисертаційної праці стануть у нагоді представникам різних політичних партій, центральних і місцевих органів державної влади і управління при розробці організаційно-правових засад, партійних і громадських підходів

Фото Капча