Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування маркетингової діяльності в системі банківського маркетингу

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Планування маркетингової діяльності в системі банківського маркетингу
Висновок
2. Розробіть рекомендації для фізичної особи щодо оцінювання та вибору банку і використання його послуг
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Особливе значення для менеджера комерційного банку при плануванні поточної і перспективної банківської політики має банківський маркетинг. Власне, він є основою інформаційної підсистеми сучасного банківського менеджменту.
Мета банківського маркетингу – створення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності й прибутковості.
Важливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб’єктами економіки розроблених ними планів.
Планування маркетингової діяльності – це процес визначення цілей на майбутнє та розробка шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для розвитку системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського менеджменту. Планування потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання діяльності сильних і слабких сторін.
Стратегічне планування, розробка планів маркетингу і планування комплексу маркетингу єскладовими частинами процесу планування маркетингової діяльності в системі банківськогомаркетингу. Також система маркетингу банківської установи повинна використовувати методи системного планування.
 
1. Планування маркетингової діяльності в системі банківського маркетингу
 
Необхідні передумови формування ринку споживача в Україні, що склалися в останні роки, роблять можливим застосування маркетингового планування у вітчизняній банківській практиці. Комерційні банки є самостійними мікроекономічними суб’єктами в юридичному та комерційному аспекті, які виробляють і реалізують банківський продукт і функціонують із метою економічних та соціальних інтересів його акціонерів, службовців та клієнтів.
Використання маркетингу докорінним чином змінює концепцію менеджменту в банках, де основою є не стільки загальне управління фінансовою установою, а управління діяльністю з розробки, й просування нових послуг у відповідності до ринкового попиту. Американський економіст, професор Ларрі Розенберг зазначає, що в даний час «весь управлінський процес концентрується навколо функції планування, яка стає наріжним каменем системи маркетингу»[2]. Г. Бенвеністе зазначає, що ефективним є таке планування, яке сприяє змінам, що ведуть до прогресу. Багато дій підходять під це визначення. Одні з них можуть бути дрібномасштабні та тривіальні, інші – грандіозні та інноваторські [3].
Маркетингове планування – поняття, яке ще не отримало ні у вітчизняній, ні в зарубіжній науковій літературі чіткого визначення, якого дотримувалося б більше одного з дослідників-маркетологів. Загальні аспекти планування фінансової діяльності в цілому та окремі підходи до передбачення перспектив розвитку маркетингу знайшли висвітлення у публікаціях останнього часу [5; 3; 8]. Водночас залишаються невирішеними ті з них, які безпосередньо стосуються малих підприємств з характерною для них специфікою, включаючи методики поточного менеджменту. На думку В. Н. Парсяка, особливого значення набуває дослідження стадій процедури планування маркетингу та окреслення напрямів його здійснення[8]. В загальному розумінні планування маркетингу можна визначити, як послідовність дій і процедур по постановці цілей маркетингу, вибору стратегій і розробці заходів щодо їх досягнення.
Процеси планування в банку та планування маркетингової діяльності в сучасній банківській практиці не в повній мірі реалізують взаємопроникнення. Підтримки потребує думка Д. В. Завадської [5, с. 473] щодо проникнення управління маркетингу практично у всі сфери діяльності, у всі функції менеджменту банку. Саме тому авторка пропонує служби маркетингу банку відносити до служб, що сприяють вирішенню завдань банківської установи в цілому. Перетворення банківських ринків збуту в ринки покупця й орієнтація на потреби клієнтів призвели до необхідності зміни ідеології й організації банківського управління. Планування банківської діяльності має базуватися на результатах маркетингових рішень. Реалізація стратегічних завдань банківської установи має відбуватися завдяки маркетинговим функціям менеджменту.
Маркетингове планування – це процес, що включає:
- розробку проекту загального маркетингового плану, складання проектів планів продажу філій, продуктових бізнес-напрямків;
- корегування загального маркетингового плану;
- затвердження плану;
-уточнення та формування планів філій та продуктових бізнес-підрозділів на основі затвердженого загального плану;
- контроль за виконанням планів та їх поточне корегування.
На певному періоді планування маркетингу здійснюється на основі стратегічного планування, тобто до складання плану маркетингу мають бути визначені цілі і завдання банку. Стратегічне планування, розробка планів маркетингу і планування комплексу маркетингу єскладовими частинами процесу планування маркетингової діяльності в системі банківськогомаркетингу.
Під стратегією банківського маркетингу розуміють узагальнену модель дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів на підставі принципів і функцій банківського маркетингу з метою забезпечення прибутковості.
Цілями банку можуть бути: збільшення обсягів реалізації банківських продуктів підприємствам або приватним особам на певному географічному просторі; зайняття лідируючих позицій в обслуговуванні окремих груп клієнтів (наприклад, торговельно-посередницьких компаній чи населення із середнім рівнем доходів) ; завоювання ролі провідного постачальника певного виду банківського продукту, для надання яких у банку є найкращі передумови. Можливі варіанти комбінацій цих цілей.
Крім кількісних, можуть встановлюватися й якісні цілі, зокрема: зміна внутрішньої культури банку відповідно до змін, які відбуваються на ринку, підвищення освітнього рівня персоналу, впровадження більш прогресивної технології отримання, обробки та зберігання інформації, підвищення відповідальності працівників за доручені їм обов’язки [4, с 182].
Стратегічне маркетингове планування – це
Фото Капча