Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування податку на прибуток на ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи планування податку на прибуток підприємства
1.1 Економічна сутність фінансових результатів та особливості формування прибутку на підприємстві
1.2 Нормативно-правове регулювання процесу планування податку на прибуток
1.3 Методика планування суми зобов’язань підприємства по податку на прибуток
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Планування податку на прибуток на ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»
2.2 Учасники процесу податкового планування та особливості його організації на матеріалах підприємства ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»
2.3 Облікова політика підприємства і її вплив на формування фінансових результатів та прийняття рішень у сфері оподаткування
2.4 Використання загальних та спецыальних методів планування та їх використання при плануванні податку на прибуток
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Удосконалення процесу планування податку на прибуток
3.1 Податок на прибуток як складова податкового навантаження на підприємство
3.2 Шляхи зменшення податкових ризиків підприємства при плануванні податку на прибуток
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використанних джерел
 
Вступ
 
Податкове планування – це діяльність з розробки та практичного застосування схем, які дозволяють знизити податковий тиск, це методи і заходи, спрямовані на збільшення коштів, які залишаються в розпорядженні підприємства після сплати належних податків. При цьому податкове планування повинне спиратися не лише на аналіз поточного законодавства, а й на загальну принципову позицію фіскальних органів з питань оподаткування та перспективне законодавство для уникнення в майбутньому додаткових податкових витрат при ухваленні тих чи інших законів.
Податкове планування доцільне завжди: і коли підприємство процвітає, і коли воно балансує на межі рентабельності або, що значно гірше, на межі банкрутства. За умови грамотного підходу покращення фінансового стану підприємства не буде пов'язане з податковими порушеннями.
Необхідність податкового планування закладена у самій суті податкового законодавства, яке передбачає конкретні податкові режими для різних ситуацій, допускає різноманітні методи для обчислення податкової бази і пропонує платникам різні податкові пільги.
В умовах кризи українські підприємства при господарюванні стикаються з низкою проблем, які пов'язані з недоліками в податковому законодавстві та надто високому податковому тиску. Тому податкове планування вкрай необхідне для здійснення прибуткових операцій на підприємстві. Необхідність вирішення проблем про податкові наслідки господарських операцій обумовили актуальність даного дослідження.
Удосконалення податкового планування є одним із напрямків підвищення ефективності здійснення господарських операцій.
В теперішній час значна увага приділяється питанням податкового планування на підприємствах. Податковому плануванню на підприємстві присвячено багато праць вітчизняних науковців та фахівців, таких як А. Бризгаліна, В. Берника, В. Буряковського, Д. Винокурова, В. Вишневського, О. Головкина, А. Загороднього, А. Єлисеева, Ю. Іванова, С. Каламбет, В. Карамазина та інших.
Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо планування та прогнозування очікуваного прибутку підприємства до оподаткування на 2013-2015рр., визначення розміру суми податку на прибуток що підлягатиме до сплати з урахуванням минулорічних та прогнозних значень з урахуванням зміни ставки податку на матеріалах ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів». Відповідно до мети у курсовій роботі поставлені та підлягають роз’ясненню наступні завдання:
- з’ясувати сутність податку на прибуток підприємств з метою визначення його місця у податковій системі України, детального роз’яснення механізму його нарахування та з’ясування його питому вагу у надходженнях до державного бюджету;
- охарактеризувати мету, завдання та нормативно-методичне забезпечення податкового планування та прогнозування, порядку нарахування та сплати податку на прибуток;
- дослідити організаційно-економічну характеристику ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» з метою встановлення видів діяльності, якими займається підприємство і визначення того, чи підпадають вони під оподаткування податком на прибуток підприємств;
- розрахувати очікувану (прогнозну) величину прибутку підприємства до оподаткування на 2013-2015рр. за на основі методу безпосередньої екстраполяції;
- визначимо розмір суми податку на прибуток що підлягатиме до сплати з урахуванням минулорічних та прогнозних значень з урахуванням зміни ставки податку;
- узагальнити результати податкового планування та прогнозування та зробити висновок щодо динаміки зміни бази оподаткування та сум податку на прибуток що підлягають до сплати з урахуванням минулорічних років та прогнозних за середнім абсолютним приростом значень;
- охарактеризувати поняття облікової політики підприємств та використання загальних та спецыальних методів планування;
- запропонувати напрямки підвищення ефективності податкового контролю податку на прибуток підприємств.
- запропонувати шляхи зменшення податкових ризиків та методи оптимізації платежів у плануванні податку на прибуток;
- висунути пропозиції по використанню кращого досвіду при плануванні податку на прибуток.
Предметом дослідження є система податкового обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та існуюча практика здійснення податкового планування та прогнозування податку на прибуток.
Об’єктом дослідження обрано ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів», основним видом діяльності якого є виробництво, встановлення та сервісне обслуговуванням дозуючого обладнання.
У процесі написання роботи були використані такі методи дослідження, як аналіз, синтез, групування, порівняння, безпосередньої екстраполяції. Також використовувались термінологічний, статистичний, систематичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний та інші методи наукового дослідження.
Інформаційною базою слугували: нормативно-законодавчі акти, наукові праці, статті, що регламентують порядок ведення обліку податку на прибуток, первинні
Фото Капча