Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування трудових ресурсiв пiдприємств роздрiбноЇ торгiвлi

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ ТЕХНОЛОГIЇ ТА ОРГАНIЗАЦIЇ ХАРЧУВАННЯ
 
ЖАРКО IННА ВАСИЛIВНА
 
УДК 331. 101. 262: 658. 871/. 878
 
ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСIВ ПIДПРИЄМСТВ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI
 
Спеціальність 08. 07. 05 – економіка торгівлі та послуг
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській державній академії технології та організації харчування Міністерства освіти України. 
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Власова Наталія Олексіївна Харківська державна академія технології та організації харчування, зав. кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Іванілов Олександр Семенович Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, зав. кафедрою економіки підприємства кандидат економічних наук, професор Нікітіна Ганна Олександрівна Полтавський кооперативний інститут, зав. кафедрою економіки підприємства.
Провідна установа Львівська комерційна академія, кафедра економіки, Укоопспілка, м. Львів.
Захист відбудеться “23” жовтня 1999 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64. 088. 02 в Харківській державній академії технології та організації харчування за адресою: 310051, Харків-51, вул. Клочківська, 333. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств, зумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Це створює підприємству такі умови господарювання, коли перед ним виникає необхідність самостійного забезпечення матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. При цьому, трудові ресурси відіграють вирішальну роль, оскільки вони є головним елементом виробничих сил суспільства. Кількість, структура, якісний стан та характер використання трудових ресурсів становлять основу його економічного розвитку. Труднощі, з якими зіткнулася економіка України, знаходять свій концентрований вираз у проблемі зайнятості. Тому питання формування, раціонального та ефективного використання трудових ресурсів на основі практичного застосування методів планування відносяться до числа найбільш важливих. 
Гострота проблеми трудових ресурсів завжди приваблювала велику увагу наукової громадськості. Так, її дослідженню присвячені роботи наступних економістів: І.О. Бланка, Д.П. Богині, О.С. Іванілова, М.О. Горєлова, В.Г. Костакова, Л.О. Костіна, О.Т. Новожилова, С.Г. Струміліна, О.І. Рузавіної, Г.Е. Слезінгер та ін. Однак при цьому, за межами досліджень часто лишалася якісна характеристика трудових ресурсів, планування їх кількості як засіб досягнення ефективного використання. За умов доринкової економіки наголос робився лише на кількісні показники трудових ресурсів. Між тим, у сучасний період зміни світогляду та переосмислення основ формування та використання трудових ресурсів ця проблема потребує комплексного підходу. Адже робоча сила за ринкових відносин є об’єктом купівлі-продажу, оскільки умови ефективного функціонування ринку сприяють продажу здібностей до праці за відповідною до них ціною. У зв’язку з цим, підприємству у своїй діяльності необхідно враховувати високу вартість кваліфікованої робочої сили на ринку праці та відповідно ступінь її використання, що можливо лише за умови практичного використання методів планування трудових ресурсів. Все це, в кінцевому разі, сприяє підвищенню товарообігу, економії працевитрат та обігових витрат, зростанню продуктивності та ефективності праці робітників, а також підвищенню прибутковості та рентабельності підприємств. 
Виникає необхідність вирішення теоретичних та методичних питань, пов’язаних з розв’язуванням проблеми планування трудових ресурсів торговельного підприємства як засобу досягнення ефективного їх використання за сучасних умов. Актуальність цих питань, недостатність теоретичного розгляду та практичного застосування у підприємствах торгівлі зумовили вибір теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі ХДАТОХ, де написана дисертація, згідно державним планам, а саме “Фінансові проблеми розвитку торгівлі на сучасному етапі” (тема 11-97-98Б), “Підвищення конкурентоспроможності ресторанів за умов формування ринкових відносин” (тема 9-98-2000Б). 
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в аналітичній оцінці ефективності використання трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі, розробці методик планування показників з праці як засобу підвищення результативності господарської діяльності. 
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних задач: 
- узагальнити накопичений досвід у вивченні економічної категорії трудові ресурси, визначити їх сутність та особливості формування за сучасних умов; 
- дослідити стан, динаміку, рух, структурний склад та кваліфікаційний рівень трудових ресурсів підприємств торгівлі; 
- систематизувати широкий спектр існуючих і виділити ключові показники ефективності використання трудових ресурсів, що притаманні сучасності; 
- дослідити стан та динаміку показників ефективності використання трудових ресурсів підприємств торгівлі та розробити моделі, що відображують залежність ефективності від ряду чинників з метою виявлення взаємозв’язків; 
- розробити аналітичну модель, що відображує залежність витрат підприємства, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, від показників господарської діяльності та запропонувати методику визначення впливу чинників на величину витрат на трудові ресурси з метою управління їх розміром; 
- розробити модель, що відображує залежність показника кількості торгово-оперативних працівників від ефективності використання торговельної площі підприємства з метою вирішення задачі оптимізації трудових ресурсів; 
- розробити методики планування трудових ресурсів для господарюючих суб’єктів галузі, що адекватні сучасним умовам. 
Предметом дослідження є механізм формування, використання та планування трудових ресурсів підприємств торгівлі. Об’єктом дослідження було обрано підприємства роздрібної торгівлі різної спеціалізації, обсягів діяльності та форм власності. 
Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять наукові праці з даної проблеми
Фото Капча