Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП)

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра українознавства, педагогіки і психологіі
 
Плани семінарських занять
та завдання для самостійної роботи
з історії української культури
(для студентів всіх спеціальностей НУВГП)
 
Затверджено на засіданні кафедри,
протокол №    від    2011 р.
 
Рівне, 2011
 
Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП) / Гром В.М. (упоряд.) – Рівне, НУВГП, 2011. – 20 с.
 
 
Відповідальний за випуск: Л.Д. Малевич, канд. філолог. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, педагогіки і психології
 
ЗМІСТ
 
Вступ.
Тема 1. Давня культура України
Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько–Волинського князівства
Тема 3. Українська культура у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
Тема 4. Українська культура у другій половині XVII–XVIII ст.
Тема 5. Культура України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
Тема 6. Розвиток української культури у 1920-х – 1940-х роках
Тема 7. Українська культура у 2-й половині ХХ – на початку ХХІ століття
Рекомендована література
 
Вступ
 
Вивчення курсу Історія української культури вимагає проведення значної за обсягом самостійної роботи. У цьому виданні, рекомендованому студентам усіх спеціальностей НУВГП, відповідно до робочої програми подані плани семінарських занять, тематика рефератів і повідомлень, а також завдання для самостійного опрацювання джерел і літератури. Запропоновані теми можуть бути уточнені і доповнені іншими варіантами індивідуальних завдань, які поглиблюють інтерес до вивчення курсу, привертають увагу до складних і дискусійних питань, а також до найцікавіших знахідок і досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів.
Підготовку до семінарських занять необхідно розпочинати із опрацювання відповідних розділів сучасних підручників та посібників. Цікаві матеріали можна знайти у підручниках і посібниках з історії України, історії України в особах, історії української мови і літератури, книгодрукування, мистецтвознавства тощо. У 2003–2005 рр. з’явився навчальний посібник у 3-х частинах „Українське мистецтво“ (автори Д.Крвавич, В.Овсійчук, С.Черепанова). Фундаментальним виданням є академічна „Історія української культури“ у 5–ти томах за редакцією Б.Патона (протягом 2001–2008 рр. вийшло чотири томи).
Зі спадщини ХХ століття принципово важливе значення мають лекції за редакцією Д.Антоновича та І.Крип’якевича, а також популярні огляди І.Огієнка та М.Семчишина, які витримали декілька видань.
Цінними надбаннями україністики є ґрунтовні студії В.Александровича, Ю.Асєєва, П.Білецького, Я.Ісаєвича, Г.Логвина, В.Овсійчука, Д.Степовика, І.Шевченка, В.Шевчука та інших авторів, що їх праці рекомендовані до вивчення окремих періодів, або ж подані у списку додаткової літератури до курсу. Перелік монографій є, звичайно, неповним і потребує подальшого самостійного бібліографічного пошуку.
Крім книг, підручників та посібників, у постійному користуванні студентів мають бути тематичні словники і довідники. Словники відповідних термінів і понять, так само як і навчальні матеріали, нотуються у конспектах. У ході самостійної роботи словниковий запас має постійно поповнюватися. Вивчення курсу вимагає першочергового засвоєння таких загальновживаних термінів, як культура (матеріальна, духовна, національна, традиційна, новаторська тощо) та мистецтво (декоративно-ужиткове, монументальне, образотворче, садово-паркове, станкове і т.п.).
Рекомендуємо до кожної теми готувати ілюстративні матеріали та використовувати на заняттях мультимедійні засоби навчання. Важливо звернути увагу на вивчення творчості видатних діячів та визначних пам’яток української і світової культури.
 
Тема 1. Давня культура України
 
1.Культура первісного суспільства. Трипільська цивілізація.
2.Релігія і мистецтво давніх кочових народів.
3.Культура античних міст–держав Північного Причорномор’я і Криму.
4.Язичницька культура східних слов’ян.
Реферати та повідомлення:
-Мистецтво доби палеоліту. Мізинська стоянка. Кам’яна Могила.
-Геродот про військове мистецтво, вірування та звичаї скіфів.
-Скіфське золото.
-Антична спадщина Ольвії та Херсонеса.
-Слов’янські боги. Збруцький ідол.
Завдання для самостійної роботи:
Визначте основні віхи становлення первісної культури на основі історичної, антропологічної та археологічної періодизації.
Складіть схему найвідоміших стоянок і мистецьких пам’яток первісних людей на території сучасної України.
Охарактеризуйте релігійний світогляд і моральні норми співжиття первісних людей, таких як магія, табу, тотемізм, фетишизм, анімізм.
Опрацюйте опис Скіфії Геродота та інші матеріали про побут, звичаї і вірування давніх кочових народів (кіммерійців, скіфів, сарматів), про скіфську золоту пектораль та мистецтво „звіриного стилю“, підготуйте відповідні ілюстрації.
Знайдіть підтвердження високого рівня культури античних міст–держав Північного Причорномор’я і Криму; охарактеризуйте розвиток в них освіти, науки, літератури, мистецтва.
Підготуйте розповідь про язичницькі вірування, обряди і традиції східних слов’ян.
Складіть словник термінів акрополь, археологічна культура, архітектурний ордер, варварство, волхви, дикунство, епос, капище, кераміка, колонізація, меандр, мозаїка, музи, неолітична революція, пантеон, пектораль, поліс, теракота, цивілізація, язичництво.
 
Література до теми
Геродот. Історії в дев’яти книгах. Кн. ІV. – К., 1993
Давня історія України: У 2 кн. / Толочко П.П. та ін. – 
К., 1994. – Кн. 1. – С. 45–64, 128–137, 214–235.
Відейко М. Шляхами трипільського світу. – К., 2008
Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К., 1991
Котляр М.Ф. Русь язичницька: Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1995
Літопис руський / Перекл.
Фото Капча