Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП)

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Л.Є.Махновця. – К., 1989.– 

С. 1 – 11
Мозолевський Б.М. Товста Могила. – К., 1984
Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1981
Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть. – К., 1991
Чмихов М. О. Давня культура. – К., 1994
 
Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
 
1.Запровадження християнства та його вплив на культуру руських земель.
2. Розвиток писемності, освіти, літератури, наукових знань.
3.Архітектура та образотворче мистецтво.
4.Усна народна творчість. Музика.
 
Реферати та повідомлення:
-Походження слов’янської писемності. Кирило і Мефодій. Софіївська абетка.
-Літописи Русі. Нестор–літописець.
-Визначні архітектурні–мистецькі пам’ятки Києва, Чернігова, Галича Володимира та інших міст Русі.
-„Світильники розуму“ і мислителі Русі (Данило Заточник, Климент Смолятич, Кирило Туровський та ін.). „Повчання“ Володимира Мономаха.
-Давні чудотворні ікони.
Завдання для самостійної роботи:
Розшукайте матеріали про поширення християнства на українських землях в античну і ранньосередньовічну добу, про хрещення князів Аскольда та Ольги.
Опрацюйте літописні відомості із „Повісті временних літ“ про культурно–релігійні реформи князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого (створення і знищення пантеону язичницьких богів, хрещення киян, будівництво церков, створення шкіл, бібліотек, правового кодексу тощо).
Підготуйте матеріали про церкви і монастирі як осередки культурного життя, про церковних діячів і святих Русі, про сакральне мистецтво й іконопис, про фрески та мозаїки київських церков.
Подайте у хронологічному порядку перелік найважливіших архітектурно–мистецьких та писемних пам’яток Київської Русі та Галицько–Волинського князівства, розшукайте відповідні зображення та ілюстрації.
Підготуйте розповідь про декоративно–ужиткове мистецтво Київської Русі.
У словниках знайдіть пояснення термінів агіографія, глаголиця, емаль виїмчаста, графіті, зернь, ікона, кирилиця, книжкова мініатюра, мозаїка, монастир, монотеїзм, скань (філігрань), саркофаг, скрипторій, смальта, темпера, тиньк, фібула, фреска, чернь, ярлик.
Література до теми
Александрович В. Мистецтво Галицько–Волинської держави. – Л., 1999
Александрович В. Холмська ікона Богородиці. – 
Л., 2001
Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – 
К., 1980
Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988
Висоцький С.О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. – 
Л., К., Нью-Йорк, 1998
Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994
Давня історія України: У 2 кн. – К., 1995. – Кн. 2. – 
С. 54–69, 159–180
Запровадження християнства на Русі. – К., 1988
Золоте слово. Хрестоматія літератури України–Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV століть: В 2 кн. – К., 2002
Літопис руський / Пер. Л.Є.Махновця. – К., 1989. – С. 65–67, 89–92, 454–462
Мистецтво Київської Русі: Альбом / Автор-упорядник Ю.С.Асєєв. – К., 1989
Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996
Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). – К., 1997
Чудотворна ікона Холмської Богородиці. Повернення із небуття. – Луцьк, 2003
 
Тема 3. Українська культура у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
 
1.Поширення гуманістичних і реформаційних ідей. Люблінська (1569 р.) і Брестська (1596 р.) унії та їх наслідки.
2.Освіта. Книгодрукування. Полемічна література.
3.Архітектура та містобудування. Образотворче мистецтво.
4.Усна народна творчість. Музична культура.
Реферати та повідомлення:
-Історичні портрети українських гуманістів та національно–культурних діячів (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський, Себастьян–Фабіан Кльонович, Іван Федоров, Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький, Петро Могила та ін.)
-Архітектурно–мистецькі пам’ятки Волині та Рівненщини ХІV – першої половини ХVІІ ст.
-Пересопницьке Євангеліє та Острозька Біблія – визначні пам’ятки культури та книжкового мистецтва.
-Православні міщанські братства та братські школи. Острозька академія.
Завдання для самостійної роботи:
Підготуйте матеріали про навчання українців у західноєвропейських університетах та про початки слов’янського кириличного книгодрукування.
Складіть повідомлення про українських гуманістів ХV–ХVІ ст.
Наведіть свідчення сучасників про міста, побут, релігію, освіту, культурний розвиток українських земель (Е.Лясота, Г.Боплан, П.Халепський та ін.).
Назвіть навчальні заклади, що діяли в Україні у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Ознайомтесь із статутом Львівської братської школи 1586 р.
Вкажіть основні осередки книгодрукування в Україні та пам’ятки полемічної літератури. Відшукайте зразки українських балад, дум та історичних пісень ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
Опрацюйте тему: „Козацтво у національно–культурному русі“.
Підготуйте короткі повідомлення про замки, фортеці, оборонні споруди, палаци, церкви і монастирі; назвіть найвідоміших архітекторів і скульпторів.
Систематизуйте пам’ятки українського ренесансного мистецтва (архітектура, скульптура, монументальний і станковий живопис). Зверніть увагу на П’ятницький, Успенський і Святодухівський іконостаси, на розписи українськими майстрами храмів у Кракові та Любліні.
У словниках знайдіть пояснення термінів ансамбль, арка, балада, бароко, бастіон, братства православні, вертеп, гуманізм, дума, готика, ієрархія, іконостас, інтермедії, квадривіум, клейнод, колегія (колегіум), патерик, ренесанс, реформація (контрреформація), ставропігія, тривіум, унія.
 
Література до теми
Боплан Г.Л. Опис України. – К., 1990. – С. 27–30, 75–84
Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. – Л., 2000
Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – Л., 1971
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. – К., 1972
Ісаєвич
Фото Капча