Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Показники еколого-економічної ефективності природокористування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
2. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР І ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА Ї ЗМІСТ
3. СУТЬ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЛІСОВІ РЕСУРСИ
4. СУТЬ І ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ
5. СУТЬ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВТЯГНЕННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ У ВИРОБНИЦТВО
ІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
1. ЗАВДАННЯ
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Список використаних джерел
 
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
 
1. ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Економічні показники, що характеризують різні сторони використання природних благ, прийнято називати еколого-економічними показниками, а економічну оцінку використання та відтворення ПР – еколого-економічною оцінкою.
Ефективність впровадження ПОЗ визначається за показниками загальної та порівняльної економічної ефективності.
Загальна (абсолютна) ефективні затрат на впровадження ПОЗ визначається для виявлення економічної результативності природоохоронної діяльності на всіх рівнях господарювання (підприємство, регіон, галузь, держава).
Загальна (абсолютна) економічна ефективність ПОЗ розраховується як відношення річного обсягу повного економічного ефекту до суми приведених витрат, які визвали цей ефект:
Еа = ∑∑ Еіj / (Сн + Ен х Кн),
де: Еіj – повний економічний ефект і-того виду від упередження збитків на j-тому об’єкті, грн. ;
Сн – річні поточні витрати на обслуговування і утримання ОФ, які забезпечили цей ефект, грн. ;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен = 0, 14).
Кн – капітальні витрати в будівництво фондів природоохоронного признач., грн.
Показник загальної економічної ефективності капітальних вкладень розраховується за формулою:
Еак = (∑∑ Еіj – Сн) / Кн.
Капітальні вкладення рахуються ефективними якщо Еак > Ен.
Крім вартісних показників для визначенні ефективності ПОЗ використовують натуральний показник.
Він розраховується як зниження шкідливих речовин в атмосфері, водному середовищі і ґрунті на одиницю капітальних вкладень, які визвали ці зміни:
Ес = ∆В / Кн,
де: ∆В – величина зміни викидів (різниця в обсягах до і після впровадження ПОЗ) шкідливих речовин з урахуванням коефіцієнта шкідливості;
∆В = ∑ кі (В1і – В2і),
де: кі – коефіцієнт шкідливості і-того інградієнта.
В1і і В2і – величина викидів інградієнта і-того виду відповідно до і після впровадження ПОЗ.
Загальний ефект (для країни) від впровадження ПОЗ (Еij) – визначається для економіки країни та галузей через величину приросту чистої продукції, або зниженням економічних збитків (∆Уij) :
Еij = ∆Уij
де: і – вид ефекту від впровадження ПОЗ;
j – об’єкт на якому визначено ефект від впровадження ПОЗ.
Приріст національний доходу (∆Д) від впровадження ПОЗ визначається за формулою:
∆Д = ∆У – Зпоз
де: ∆У – приріст додаткової продукції або зменшення збитків;
Зпоз – затрати на впровадження ПОЗ.
Госпрозрахунковий (г/р) ефект (Е г/р) визначається для окремих підприємств за показниками приросту прибутку (∆П) або зниження собівартості продукції (∆С).
Е г/р = ∆П, або – ∆С
Визначення г/р ефект від скорочення зносу ОФ:
Еобл г/р = Ф х Кр (Т2 – Т1), грн.,
де: Ф – вартість основних фондів, грн. ;
Кр – коефіцієнт рентабельності ОФ;
Т1 і Т2 – термін роботи обладнання в забрудненому і чистому середовищі.
Визначення загального ефекту від підвищення продуктивності с/г угідь:
Е с/г заг = (О2 – О1) Пл, грн.,
де: О1 і О2 річна економічна оцінка с/г угідь в забрудненому і чистому середовищі, грн. /га,
Пл – площа, розміщена в забрудненому середовищі, га.
Визначення г/р ефекту від підвищення продуктивності с/г угідь:
Е с/г г/р = V2 (Ц-С2) -V1 (Ц-С1), грн.
де: V1 і V2 – середньорічні обсяги продукції з площ, які знаходяться в забрудненому і чистому середовищі, т.
Ц – оптова (закупівельна) ціна одиниці продукції, грн. /т.
С1, С2 – собівартість одиниці продукції в забруднен. і чистому середовищі, грн.
Визначення госпрозрахункового ефекту від підвищення якості промислової, продукції сільського та рибного господарства:
Е як г/р = О2 (Ц2-С2) – О1 (Ц1-С1), грн.
де: О1, О2 – середньорічні обсяги продукції початкової і покращ. якості, т.
Ц2, С2, Ц1, С1 – відповідно ціна та собівартість продукції початкової та покращеної якості, грн..
Визначення г/р ефекту від скорочення середньорічних затрат на очистку забруднених ПР.
Еоч г/р = (С1-С2) V, грн.,
де: С1, С2 – собівартість очистки на одиницю ресурсів в умовах забрудненого і чистого НПС;
V – обсяг ресурсу, який використовується.
Порівняльна економічна ефективність ПОЗ необхідна для економічного обґрунтування і вибору найкращих варіантів рішень при впровадженні природоохоронної і ресурсозберігаючої техніки.
При виборі із кількох варіантів найкращого рішення показником порівняльної економічної ефективності є мінімум приведених витрат:
С + Ен х К → min;
де: С – поточні річні витрати на обслуговування і утримання фондів природоохоронного значення;
К – капітальні вкладення на впровадження ПОЗ;
Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності
Фото Капча