Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2 (1-x) (SO4) 3, Rb2Cd2 (SO4) 3 і Tl2Cd2 (SO4) 3

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

100-500К;

отримати та проаналізувати фазову діаграму кристалів KCMS на основі термодинамічної теорії;
дослідити доменну структуру кристалів TCS та RCS при фазових переходах методом оптичної мікроскопії.
Об’єкт дослідження – фазові переходи в кристалах KCMS, TCS та RCS.
Предмет дослідження – оптико-фізичні властивості твердих розчинів KCMS та мікроскопія доменної структури монокристалів TCS і RCS в області фазових переходів.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження:
метод вирощування кристалів з розплаву (Бріджмена і Чохральського) та з водного розчину, метод рентгено-фазового аналізу;
поляризаційно-оптичний метод дослідження двозаломлення;
метод оптичної мікроскопії для дослідження доменної структури.
ємнісний дилатометричний метод дослідження теплового розширення та ємнісний метод дослідження діелектричної проникливості;
Наукова новизна результатів, отриманих у дисертації, полягає в тому, що вперше:
вирощені монокристали твердих розчинів K2Cd2xMn2 (1-x) (SO4) 3 (0, 1  х  0, 9).
отримано фазову діаграму твердих розчинів KCMS за допомогою дослідження оптико-фізичних властивостей;
виявлено ізольовану точку ФП ІІ роду на лінії фазових переходів І роду на фазовій х, Т – діаграмі твердих розчинів KCMS;
існування ізольованої точки на х, Т – діаграмі монокристалів KCMS пояснено на основі термодинамічного потенціалу;
на основі дослідження доменної структури кристалів TCS та RCS виявлено тригональну фазу в кристалах RCS в області температур 130K<T<113K та показано, що сегнетоеластичні “заборонені домени” в кристалах TCS не відокремлені областями парафази.
Практичне значення одержаних результатів. Показано, що методами вирощування з розплаву отримуються якісні монокристали твердих розчинів KCMS з розмірами 25-30 мм i довжиною 15 – 20 мм. ; заміною катіонів Cd++ на Mn++ в твердих розчинах можна отримати кристали, що мають температури сегнетоеластичного фазового переходу в діапазоні температур 175К-432К, що є важливим для отримання сегнетоеластичних матеріалів з наперед заданими властивостями.
Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. Особистий внесок автора полягає в вирощуванні монокристалів KCMS, TCS та RCS, у підготовці зразків для досліджень, конструюванні установки для диференціального термічного аналізу, дилатометричної установки, проведенні експериментальних досліджень та обробці результатів. Автор безпосередньо приймав участь у теоретичному поясненні існування ізольованої точки на фазовій х, Т – діаграмі твердих розчинів, у інтерпретації та узагальненні експериментально отриманих результатів та в написанні, обговоренні й оформленні статей.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, представлених в роботі, доповідались і обговорювались на наукових семінарах Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України, 6-ому Японсько-СНД-Балтійському симпозіумі по сегнетоелектриках (JCBSF-6, 22-25 березня 1998р., м. Токіо, Японія), 9-ій Європейській конференції по сегнетоелектриках (EMF-9, 12-16 липня 1999р., м. Прага, Чеська республіка), 1-ій українській школі-семінарі з фізики сегнетоелектриків та споріднених матеріалів (Львів, Україна, 26-28 серпня 1999 р.), VI -ій Польсько – Українській конференції з фізики сегнетоелектриків (18-22 вересня 2000р., Краків, Польща), 10-ій Міжнародній конференції по сегнетоелектриках (3-7 вересня, 2001р., Мадрид, Іспанія).
Публiкацiї. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць (5 статей у наукових вітчизняних і зарубіжних журналах та 7 тез доповідей у збірниках наукових конференцій), перелiк яких дається наприкiнцi автореферату.
Структура i об’єм дисертацiї. Дисертацiйна робота складається з вступу, розділу, присвяченому огляду літератури та постановці проблеми досліджень, трьох роздiлiв з викладом оригінальних результатів, висновкiв та списку цитованої лiтератури. Вона нараховує 120 сторiнок, в тому числi 58 рисунків, 5 таблиць та 110 бiблiографiчних назв.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
 
У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми, визначено мету та завдання роботи, її наукову i практичну цiннiсть, особистий внесок здобувача та апробацію результатів.
У першому роздiлі проаналізовано дані літературних джерел, на основі яких сформульовано основні завдання дослідження, описані особливості фізичних властивостей, кристалічної та доменної структури і методів вирощування монокристалів лангбейнітів.
У другому роздiлi представленi результати технологiчних дослiджень вирощування монокристалiв твердих розчинів лангбейнітів KCMS та методики проведення вимірювань температурних залежностей двозаломлення, діелектричної проникливості, теплового розширення та спостереження доменної структури.
Перед вирощуванням кристалів з розплаву проведено попередні роботи:
синтез сировини;
визначення температур плавлення;
побудова фазової діаграми;
вибір устаткування і умов для росту.
Температури плавлення і кристалізації визначались за кривими диференціального термічного аналізу (ДТА) в процесі нагрівання i охолодження, відповідно. Швидкість зміни температури при нагріванні i при охолодженні становила 10K/хв. Для проведення ДТА і вирощування монокристалiв лангбейнiтiв всіх типів методом Чохральського використовувались корундiзовi тиглі.
Вирощування монокристалiв лангбейнiтiв методом Чохральського проводилось на модернізованій ростовій установці «Редмет-8». Модернізація полягала у встановленні додаткових редукторів для зниження швидкості витягування кристалу до рівня 0, 5-2, 0 мм/год i використанні електронного програматора для забезпечення контрольованої зміни температури за заданою програмою в широких межах (100-1100оС). З досвіду вирощування монокристалiв K2Cd2 (SO4) 3 (KCS) лангбейнiту методом Чохральського зроблено висновок про, практично, нульову ймовiрнiсть утворення KCS лангбейнiту за перитектичною реакцією. В атмосфері повітря, для успішного вирощування монокристалу KCS – лангбейнiту, необхідно додавати в розплав 2-3 мол. % К2SO4. Однак iншi умови вирощування за перитевктичною реакцією (фактично з розплав-розчину) не виконуються:
швидкість витягування KCS лангбейнiту складала 0, 5-1, 0 мм/год, залежно від діаметру, а це на порядок більше від швидкості витягування, що застосовуються при вирощуванні на затравку з розплав-розчину (за
Фото Капча