Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні»  
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Сутність та теоретичні основи медичного страхування
1.1. Сутність та характеристика медичного страхування
1.2. Обов’язкове та добровільне медичне страхування
1.3. Роль страхових компаній з медичного страхування
Розділ 2. Аналіз діяльності страхових компаній з медичного страхування на сучасному етапі
2.1. Сучасний стан медичного страхування в Україні
2.2. Аналіз діяльності страхової компанії з медичного страхування
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування
3.1. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні
3.2. Впровадження закордонного досвіду в системі медичного страхування України
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Запровадження в Україні ринкової економіки супроводжується виникненням ряду соціальних проблем, серед яких слід відмітити збільшення диференціації в доходах населення, зростання рівня безробіття та загальне погіршення рівня життя населення. У зв’язку з цим однією з основних задач соціально-орієнтованої економіки держави виступає зважена податкова політика, забезпечення соціальної захищеності від безробіття та інфляції, забезпечення соціальних гарантій громадянам. Усі вищенаведені заходи можна об’єднати в одне поняття – соціальний захист.
Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах. Результатом цих заходів є стан захищеності або безпека людини, особи. Таким чином до соціального захисту треба віднести соціальну допомогу, соціальне страхування, сімейну та гендерну політику, програми зайнятості, охорону здоров’я та ін.
Об’єктом дослідження даної роботи є один з видів соціального страхування, а саме медичне страхування, яке тісно пов’язане з іншим напрямком соціального захисту, таким як охорона здоров’я.
Предмет дослідження – фінансовий механізм медичного страхування.
З соціально-економічної точки зору медичне страхування є однією з найважливіших складових національних систем охорони здоров’я.
Актуальність даного питання полягає у тому, що медичне страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують найціннішому в особистому та громадському відношенні – здоров’ю та життю людини. Медичне страхування як форма соціального захисту у сфері охорони здоров’я представляє собою гарантії забезпечення медичною допомогою за любих обставин, у тому числі у зв’язку із хворобою та нещасним випадком.
Медичне страхування ознаменоване цілою низкою досліджень та публікацій. А саме, це праці таких фахівців як, М. Клімов, Н. Андріїшина, Е. Писанець, Є. Поліщук, М. Мних та інших вчених, якими розглянуто необхідність та особливості медичного страхування в Україні, а також проблеми та можливі шляхи їх вирішення.
Метою даної роботи є висвітлення існуючих проблем і перспектив розвитку медичного страхування в Україні.
Для досягнення поставленої мети планується вирішити такі задачі:
1. Визначити сутність та види медичного страхування
2. Розкрити сучасний стан і проаналізувати діяльність страхових компаній з медичного страхування
3. Проаналізувати впровадження закордонного досвіду в системі медичного страхування України
4. Розкрити проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні.
Методи дослідження: У ході проведення дослідження використовувався діалектичний метод, що розкриває можливості вивчення економічних явищ в динамічному розвитку, взаємозв'язку і взаємозумовленості.
Системний підхід до об'єкта дослідження реалізовувався за допомогою методу наукової абстракції, аналізу, угруповань і порівняння.
Структура роботи відображає логіку, порядок дослідження та вирішення поставлених завдань.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і таблиць.
 
Розділ 1. Сутність та теоретичні основи медичного страхування
 
1.1. Сутність та характеристика медичного страхування
 
Сутність його полягає в тому що, сплативши одноразово страховий внесок, значно менший, ніж вартість усіх медичних послуг, громадяни мають змогу протягом року безкоштовно користуватися комплексом медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у клініках із платним обслуговуванням.
Мабуть, жодний з видів страхових послуг не викликає в нашій країні таких бурхливих дискусій, як медичне страхування. Між тим світова практика виробила значну кількість принципів організації медичного страхування. Зупинимося на деяких аспектах аналізу механізмів фінансування систем організації охорони здоров'я, що існують у різних країнах світу.
Залежно від способу фінансування можна виділити три основні системи: державна (бюджетна), соціальна та приватна.
Системи соціального медичного страхування викликають найбільшу зацікавленість, оскільки вони мають ряд переваг над іншими системами.
Передусім, над приватною системою, бо система соціального медичного страхування, як і бюджетна, фінансується за рахунок централізовано створеного фонду забезпечуючи, за інших рівних умов, однакові соціальні в наданні медичної допомоги населенню незалежно від обсягу фінансової участі пацієнтів та їх платоспроможності. Тобто соціальне медичне страхування діє на умовах солідарності та принципу „багатий платить за бідного, здоровий – за хворого, молодий – за старого». [14]
У деяких публікаціях, присвячених медичному страхуванню, зазначається, що приватні системи охорони здоров'я мають ряд недоліків, найсерйозніший з яких – значне обмеження можливостей державного регулювання сфери медичного обслуговування населення країни.
Аналіз зарубіжного досвіду показує, що в країнах із ринковою економікою існує два основних типи систем фінансування охорони здоров'я:
1) Американська, що грунтується переважно на самозабезпеченні населення у випадку хвороби;
2) Західноєвропейська, що грунтується здебільшого на суспі-льних фондах страхування.
Зупинимося детальніше
Фото Капча