Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Продуктивні сили і сучасний стан економіки Київської області

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат на тему:
 
«Продуктивні сили і сучасний стан економіки Київської області»
 
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Місце області в економіці України
Розділ 2. Економічна оцінка природно-ресурсного й виробничого потенціалу
Розділ 3. Населення й трудові ресурси
Розділ 4. Промисловий, транспортний і агропромисловий комплекси області
4.1 Промисловість
4.2 Агропромисловий комплекс
4.3 Транспортний комплекс
4.4 Освіта
4.5 Охорона здоров’я
4.6 Соціальна сфера
4.7 Культура і туризм
Розділ 5. Екологічна ситуація в області
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Кожна людина, становлячи частину людського суспільства, живе на деякій території, де відбуваються певні економічні явища. Для неї, як для інтелектуальної одиниці всесвіту, дуже важливо знати ці явища, адже саме вони, в основній мірі задовольняють її безмежні потреби. Вже століттями для цього існують різноманітні науки і одна з сучасних – розміщення продуктивних сил (людські ресурси + засоби виробництва), що вивчає просторові аспекти вияву дії економічних законів.
Для того, щоб цілком пізнати її на глобальному рівні, треба вивчити її складові аспекти, регіональну особливість. Прикладом для вивчення може стати Київська область, як адміністративно-територіальна одиниця держави (як і будь-яка інша область чи регіон).
Обєктами дослідження є продуктивні сили, засоби виробництва, підприємства, землі, інші установи, організації, а також держава, субєкт – людські ресурси.
Актуальність вивчення розміщення продуктивних сил Київської область, без перебільшення, велика, оскільки воно дає можливість пізнати економічні процеси і явища в реальній дійсності, проаналізувати їх, спрогнозувати те, що відбудеться на певній території. Саме це в значній мірі і є метою дослідницької роботи.
В ході написання були використанні такі методи дослідження, як статистичний, математичний, систематизація, районування, картографічний, системний, порівняльний, історичний. Завдяки цим методам було проаналізовано дані з різних джерел про господарство і населення території, форми економічної діяльності і життя людей, що дало можливість визначити просторові звязки і взаємодії продуктивних сил, як на території регіону, так і за його межами. Київська область була розглянута як складова динамічної системи економіки України та світу.
 
Розділ 1. Місце області в економіці України
 
Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), який у 2012 році становив 69663 млн. грн., належить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України (після міста Києва, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей).
Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у порівнянні із загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 року ВРП у розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в цілому по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте поступався таким економічно розвинутим регіонам як м. Київ та Дніпропетровська область, а також Нижнєсілезькому воєводству Республіки Польща. Позитивна динаміка зростання ВРП області сприяла підвищенню частки Київщини у валовому внутрішньому продукті України з 3, 4% у 2004 році до 4, 5% у 2012 році.
Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної діяльності протягом 2004-2012 років постійно змінювалась в залежності від темпів зростання ВДВ у відповідних галузях та сферах. Так, за рахунок введення в дію в області потужних логістичних центрів, елеваторів, овочесховищ, міжрегіонального оптового ринку «Столичний», розвитку сфери телекомунікацій, мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з нерухомістю, ВДВ у сферах економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, послугами юридичним і фізичним особам, транспортом і зв’язком значно випереджали темпи зростання ВДВ у промисловості, сільському господарстві і будівництві.
За різними підходами до типологізації регіонів Київська область відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з малими міськими центрами, а за типом економіки – з орієнтацією на сферу послуг та середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного зростання.
Київська область відноситься до промислово розвинених регіонів України та займає 7 місце за обсягами реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу.
У промисловому комплексі області, до якого належить 19 великих підприємств, 342 середніх і 2409 малих підприємств, переважають галузі, що виробляють електроенергію, продукти харчування, гумові та пластмасові вироби, папір і картон, транспортні засоби, металовироби.
Структура промислового виробництва за останні 10 років поступово змінюється. Так, частка виробництва харчових продуктів і напоїв у загальних обсягах реалізованої промислової продукції зросла з 30, 6% у 2003 році до 32, 5% у 2013 році, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і поліграфічної діяльності з 7, 5% до 8, 8%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря з 14, 8% до 25, 0 відсотка. Проте питома вага машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, скоротилася з 9, 6% до 7, 4%, виробництва гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції з 17, 6% до 14, 4%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів крім машин і устаткування з 5, 8% до 4, 9%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів з 1, 9% до 0, 8 відсотка.
Протягом 2010-2013 років за рахунок введення в дію нових промислових комплексів у структурі виробництва з’явилися нові види промислової діяльності, такі як
Фото Капча