Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Продуктивність, склад та технологичні властивості молока корів бурих порід різних генотипів

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Сумський державний агарний університет
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
ПРОДУКТИВНІСТЬ, СКЛАД ТА ТЕХНОЛОГИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА КОРІВ БУРИХ ПОРІД РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
06. 02. 04 – технологія виробництва продуктів тваринництва
 
ОВЧАРЕНКО Володимир Миколайович
УДК 636. 22/28. 034: 636. 237: 637. 12. 05
 
м. Суми – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі технології виробництва і переробки продуктів тваринництва Сумського державного аграрного університету Міністерства агропромислового комплексу України.
Науковий керівник: Кандидат сільськогосподарських наук, професор Машкін Микола Іванович, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продуктів тваринництва Сумського державного аграрного університету.
Офіційні опоненти: Доктор сільськогосподарських наук, професор Мирось Віталій Васильович, Харківський державний аграрний університет, завідувач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Кандидат сільськогосподарських наук, Змійов Віктор Володимирович, Луганський державний аграрний університет, доцент кафедри галузевої зоотехнії.
Провідна установа: Інститут тваринництва УААН, відділ технології виробництва молока, м. Харків.
Захист відбудеться “16”червня 1999 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К55. 815. 02 Сумського державного аграрного університету за адресою: 244021, м. Суми, вул. Кірова, 160.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці університету.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Молочна продуктивність корів бурої породи зони Лісостепу і Полісся України, незважаючи на досить тривалу і цілеспрямовану роботу, залишається низькою. Одним із методів покрашення продуктивних ознак тварин є використання генетичного потенціалу зарубіжних порід спорідненого генетичного кореня. Тому в багатьох господарствах Сумської області на протязі останніх років проводять просте відтворне схрещування корів лебединської породи з швіцькими бугаями. Метою такого схрещування є підвищення рівня молочної продуктивності, покращання типу будови тіла та технологічних властивостей вим'я. Селекційною схемою передбачається одержання напівкровних корів та тварин з більш високою часткою крові за швіцькою породою (Яценко А. Е., 1952, 1971; Байда В. И., 1989; Буркат В. П. та ін., 1995; Сірацький Й. З., Меркушин В. В. та ін., 1996; Ладика В. І., Котенджи Г. П. та ін., 1997).
Поряд з покрашенням молочної продуктивності важливе значення має оцінка вмісту в молоці корів жиру, білка, казеїну, а також його фракцій, оскільки ці показники істотно впливають на кількість та якість молочних продуктів, які отримують при переробці молока. Наявність на Сумщині достатньо великого масиву бурої худоби різних генотипів потребує поглибленого вивчення технологічних властивостей молока і витрат його на виготовлення окремих молочних продуктів. Знання, отримані при такому вивченні можна використати для удосконалення технологій виробництва зокрема твердого сичужного сиру та вершкового масла.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась на протязі 1995 – 1998 року у відповідності з планом наукових досліджень Сумського державного аграрного університету за темою “Удосконалення селекційних програм та технологій при розведенні молочної та м’ясної худоби” (номер державної реєстрації 01. 944017732).
Мета і задачі дослідження. Основною метою нашої роботи було порівняння повновікових корів лебединської та швіцької породи, а також їх помісей за комплексом екстер'єрних та господарських корисних ознак, включаючи надій, якісний склад і технологічні властивості молока при виробництві твердого сичужного сиру та масла.
В науковій літературі недостатньо всебічних порівняльних даних про склад та технологічні властивості молока корів лебединської та швіцької порід, а також їх помісей з різною часткою крові цих порід. Тому в наших дослідженнях особлива увага була спрямована на оцінку придатності молока корів різної генетичної природи до сироваріння, а також виготовлення масла.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:
-Оцінити екстер’єрні особливості корів різних генотипів;
-вивчити молочну продуктивність, біохімічний склад молока різних генотипів;
-оцінити технологічні властивості молока при виробництві твердого сичужного сиру та вершкового масла;
-вивчити якість молочних продуктів (сиру і масла), одержаних з молока корів різної селекційної належності;
-визначити економічну ефективність використання молока, при виробництві масла і сиру, від лебединських, швіцьких та помісних тварин.
Наукова новизна одержаних результатів. Нарівні з визначенням екстер’єрних ознак, молочної продуктивності вперше проведена оцінка якісних, біохімічних і технологічних показників молока повновікових корів бурих порід різних генотипів, які знаходилися в ідентичних умовах утримання та годівлі. Встановлено, що в умовах державного племінного заводу “Михайлівка” Сумської області за екстер’єрними особливостями піддослідні тварини не мали великої різниці, однак дещо розрізнялися за окремими параметрами будови тіла. Молочна продуктивність та технологічні властивості молока були кращими у чистопородних корів швіцької породи, а лебединські тварини значно поступалися їм за кількістю надоєного молока і концентрацією жиру та білка в ньому. Помісі за вказаними показниками займали проміжне положення між вихідними чистопорідними тваринами. При цьому кращу продуктивність мали напівкровні тварини, які переважали помісей з 75% крові швіцької породи.
Проведеними дослідженнями вперше в Україні наведена оцінка якості твердого сичужного сиру голландського типу і вершкового масла, одержаних з молока бурих корів різних генотипів в залежності від сезонів року на імпортному обладнанні. Одночасно вивчені технологічні властивості молочного жиру корів різної генетичної належності. Розроблена методика нормалізації молока для виробництва твердого сичужного сиру в умовах малих молокопереробних підприємств з використанням імпортного обладнання.
Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень розроблені пропозиції щодо
Фото Капча