Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Приклади об’єктів інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

що накладаються на поверхню одягу на будь-якій її ділянці, їхня форма;

обробка, тобто елемент, що не має функціонального значення з погляду утилітарне застосування виробу, що грає декоративну роль у рішенні моделі, використання якого може бути одночасно технологічним прийомом (наприклад, обробка краю одягу, зміцнення з'єднуючого деталі шва і т. п.) ;
фурнітура (ґудзика, гачки і т. п.) ;
матеріал.
Для характеристики художньо-конструкторських рішень комплектів (наборів) виробів крім ознак, використовуваних для характеристики художньо-конструкторських рішень відповідних виробів, використовуються ознаки, що втілюють:
характер взаємодії частин;
співпідпорядкованість елементів;
пропорційний лад як самих вихідних елементів, так і всього комплекту (набору) у цілому.
Обсяг наданої правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка), і які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та ергономічними особливостями, зазначеними заявником. Тлумачення ознак промислового зразка повинне здійснюватись в межах опису промислового зразка. Тому дуже важливо для заявника правильно скласти опис до промислового зразка і визначити істотні ознаки. Перелік суттєвих ознак промислового зразка призначений для адекватного тлумачення, відображеної на фотографіях сукупності істотних ознак, що визначають обсяг правової охорони, що проситься, наданим патентом на промисловий зразок.
Ознаки відносяться до істотних, якщо вони впливають на формування зовнішнього вигляду виробу, що має естетичні та ергономічні особливості.
Під торговельною маркою розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Географічне зазначення – це назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Сутність фірмового найменування витікає з самої назви цього об'єкту. Але, на відміну від попередніх об'єктів, поки що не існує закону, який би охороняв права на нього.
 
Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності
 
Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів. Під породою тварин зазвичай розуміють селекційні досягнення у тваринництві.
Зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними визначене законом як топографія інтегральної мікросхеми.
Комерційна таємниця – це технічна, комерційна, організаційна та інша інформація, що здатна підвищити ефективність виробництва або іншої соціальне доцільної діяльності або забезпечити інший позитивний ефект.
Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше закономірностей властивостей і явищ матеріального світу.
Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.
 
Об'єкти авторського права і суміжних прав
 
Ці об'єкти права інтелектуальної власності, у свою чергу, поділяються на дві групи – власне об'єкти авторського права: твори літератури і мистецтва, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних) і об'єкти, суміжні з авторськими правами, до яких відносяться виконання творів, фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.
Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, наведений на рис. 1, не є вичерпним. З розвитком людської цивілізації будуть з'являтися все нові й нові об'єкти права інтелектуальної власності, насамперед у галузі інформаційних технологій, генної інженерії тощо.
Для чіткого орієнтування у питаннях об’єктів інтелектуальної власності слід відзначити їх наступні юридичні особливості:
1. Ноу-хау і винахід – це зовсім різні речі, а ж ніяк не синоніми. Винахід – це нове технічне рішення (конструкція, спосіб, речовина), на яке можна отримати патент. Ноу-хау – це комерційні секрети, відомості, що складають комерційну цінність, не відомі і недоступні третім особам. Патентувати ноу-хау означає переводити його в категорію винаходів.
2. Відкриття суттєво відрізняється від винаходу.
Відкриття – установлення існування раніше невідомого явища. Відкриття не патентоспроможне і займаються ним здебільшого вченні, а не винахідники. Винахід – це нове технічне рішення (конструкція, спосіб, речовина), на яке можна отримати патент. На основі відкриття, як правило, створюються нові винаходи.
3. Винахід і патент – тісно пов’язані, але принципово різні поняття і впроваджувати у виробництво можна лише технічне рішення (конструкцію, спосіб, речовину), тобто винахід, а патент – це всього-на-всього техніко-юридичний документ, який посвідчує право на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок).
4. Новизна і патентна чистота – поняття, що означають зовсім не одне й те ж. Новизна об’єкта – це одна із обов’язкових ознак його патентоспроможності, а отже можливості класифікації як об’єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка). Патентна чистота – це сукупна характеристика об’єкта, що виключає порушення чужих патентних прав.
5. Патентоспроможність і патентна чистота – поняття подібні, але не тотожні. Якщо об’єкт патентоспроможній то йому притаманна і патентна чистота, але патентно чистий об’єкт далеко не завжди є патентоспроможній. Наприклад, патентно чистим є колесо, але необхідні ознаки патентоспроможності у нього відсутні. Патентоспроможність – відповідність об’єкта умовам патентування і потенційна можливість правового його захисту (отримання патенту). Патентна чистота – це сукупна характеристика об’єкта, що виключає порушення чужих патентних прав.
6. Інтелектуальна власність і промислова власність – понятті не тотожні, але взаємопов’язані. Промислова власність і авторське право є складовими інститутами інтелектуальної власності.
7. Все на світі має аналоги, а тому коли говорять стосовно якої-небудь новації, що вона «не має у світі аналогів» – нонсенс. По відношенню до винаходу більш доречним є вислів – «перевершує найкращі світові аналоги».
8. Наявність патенту на винахід не достатня умова комерційної його цінності. Комерційну цінність винаходу, як всього
Фото Капча