Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи формування екологічних понять на уроках Біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
1.1 Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять
1.2 Форми і методи формування екологічних понять
РОЗДІЛ II. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СВІДОМОСТІ УЧНІВ
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Одним із важливих аспектів перебудови роботи національної школи є підвищення ефективності екологічного навчання і виховання учнівської молоді.
Природа – це і середовище проживання, і джерело знань, і область праці, і місце відпочинку, і джерело естетичної насолоди... Відомий педагог В. О. Сухомлинський стверджував, що природа є важливим засобом впливу, прекрасним методом виховання, яким ми рідко користуємося і яким необхідно оволодіти. Зараз ця необхідність особливо очевидна і стосується вона не тільки школи, але й усіх верств населення. Тому і завдання виховання у людини правильного відношення до природи не прості. Головне – турбота про збереження природи, її захист, бережливе використання її ресурсів.
Екологічне виховання – це велика і важлива педагогічна проблема: вона має велике значення для виховання патріотизму і гуманізму, формування національного світогляду. Коли людство опинилось перед екологічною катастрофою, ми з великим запізненням усвідомили, що являємося частиною єдиного організму природи і цілком залежимо від неї, а тому деградація природи означає нашу власну деградацію, а загибель її була б нашою загибеллю. Природа є і об'єкт, і засіб, і сутність діяльності. І тому наших дітей потрібно виховувати поза віковою споживацькою традицією, у зовсім іншому, співчутливому і шанобливому, відношенні до природи, у розумінні того, що природа – джерело всього нашого життя – духовного, матеріального і фізичного.
У педагогічній теорії це коло питань розробляється у напрямку нової галузі педагогічного знання – теорії і методики екологічної освіти і виховання учнів. Проте методика природоохоронної освіти і відповідної виховної роботи з учнями в нашій країні тільки складається. Природоохоронні знання поступово включають і в зміст не тільки предметів природничого циклу, але і гуманітарного, що плідно відбивається на духовному і моральному розвитку особистості.
Перебудова навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи у відповідності до вимог закону України «Про освіту» [4] вимагає докорінного вдосконалення екологічної освіти учнів.
Об'єктом нашого дослідження є процес формування екологічних понять під час навчального процесу з біології.
Предметом дослідження є система екологічний понять на уроках біології.
Тому мета дослідження полягає у визначенні механізмів підвищення екологічної освіти та виховання учнів шляхом формування екологічних понять.
Завданнями нашого дослідження є:
1) аналіз теоретичних досліджень, наукових і науково-популярних публікацій з проблеми формування понять на уроках у загальноосвітньої школи, а також аналіз шкільної програми та підручників з біології;
2) визначення рівня використання екологічних понять під час вивчення шкільного курсу біології;
3) вироблення теоретичних передумов і методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності екологічної освіти учнів на уроках біології;
Структура та обсяг роботи. Курсова робота викладена на 28 сторінках машинописного тексту та складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 13 найменування.
 
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 
1.1 Психолого-педагогічні підходи щодо формування понять
 
Виникнення та загострення екологічної кризи в світі підвели наукову думку до необхідності широкого, по можливості всеохоплюючого, залучення людства до вирішення однієї з найболючіших проблем сучасності – охорони навколишнього середовища.
Як показав світовий досвід, такою ефективною формою є належним чином організована система екологічної освіти, яка в останні роки сформувалась у цілісне відгалуження педагогічної теорії і практики з притаманними їй понятійним апаратом, метою, завданнями і принципами.
Будучи водночас відносно новітнім розділом педагогіки, екологічна освіта сягає в глибину віків, її коріння можна простежити на будь-якому відрізку історії людської цивілізації, починаючи з часів зародження продуктивних сил суспільства і виникнення наук, і аж до наших днів, коли саме завдяки поступальному розвитку науки і пов'язаному з нею неконтрольованому росту населення та виробництва технічній прогрес досяг стадії свого заперечення, що виразилось у формі екологічних катастроф останніх десятиріч.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я екологічні фактори в залежності від рівня розвитку економіки на 20% -80% беруть на себе відповідальність за негативний вплив на загальний стан здоров'я і життєздатність людини [1]. Україна в останні десятиріччя опинилась у надзвичайно важкому не тільки соціально-економічному, а й екологічному становищі і належить до тих держав, де ці негативні впливи максимальні [5].
Усвідомлюючи відповідальність за наслідки сучасних тенденцій, особливо після Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992р.), Україна активно налагоджує розробку довготривалих екологічних програм, які спираються на необхідність впровадження новітніх технологій, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, оздоровлення соціально-психологічного клімату та інше [3]. Передумовою вирішення цих проблем є раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища.
Проте всі заходи не матимуть успіху без належного розуміння населенням екологічних проблем, чітко налагодженої системи екологічної освіти в Україні [2, 3].
Теорія екологічної освіти в загальних рисах єдина для всіх країн, проте рівень її розробки й особливо практичного впровадження суттєво залежить від історичних передумов та соціально-екологічного стану конкретної держави.
Фото Капча